На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аудит обліку основних засобів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Аудит обліку основних засобів

Аудитору також потрібно зосередити увагу на порядку формування первісної вартості окремих об’єктів основних засобів тоді, коли в документах, що супроводжують купівлю, зазначено вартість не кожного об’єкта окремо, а кількох об’єктів разом. Тоді первісну вартість придбаних об’єктів встановлюють пропорційно до справедливої вартості, виходячи з фактичних витрат на придбання. Під час аудиту формування інвентарної вартості об’єктів основних засобів, створених власними силами, аудитор перевіряє наявність таких документів:

- проектної документації (з листом узгодження, якщо такий необхідно) з об’єкта;

- кошторисної документації на створення об’єкта;

- первинної документації, яка підтверджує використання матеріальних і трудових ресурсів для створення об’єкта;

- аналітичної документації з проміжних етапів робіт;

- аналітичної документації з розподілення непрямих витрат.

Первісна вартість основних засобів не підлягає зміні, за винятком таких випадків:

- переобладнання об’єкта(розширення, добудова, дообладнання, модернізація, реконструкція), проведеного, як правило, у порядку капітальних інвестицій;

- переоцінки основних засобів.

5. Перевірка правильності проведення та відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів. аудитор повинен перевірити, чи проводилася переоцінка об’єктів на дату балансу.

6. перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів. для цього аудитор з’ясовує, чи дотримано обраний в обліковій політиці метод нарахування амортизації для основних засобів, інших основних засобів.

7. перевірка відповідності даних аналітичного обліку основних засобів. під час перевірки відповідності даних аналітичного обліку основних засобів даним синтетичного обліку основних засобів даним синтетичного обліку на певну дату підраховують вартість основних засобів в середині класифікаційних груп та встановлюють правильність обліку залишків виведених у картках руху основних засобів ( форма № ОЗ- 8), за окремими групами.

8. перевірка правильності ведення обліку орендованих об’єктів. Під час перевірки операції з орендованими основним засобами потрібно встановити наявність угод на оренд, правильність та обґрунтованість ставок орендної плати, порядок ремонту і повернення основних засобів орендодавцю.

9. перевірка правильності лізингових операцій. Для цього аудитор перевіряє обґрунтованість та правильність укладення договору лізингу, який повинен передбачати виконання договірних забовьязань, склад, вартість і порядок передачі в лізинг майна, розмір лізингового платежу і строк лізингу та інших забовьязань що входять до договору лізингу. Крім того, перевіряють правильність визначення вартості майна, що передається в лізинг. Та лізингового платежу. Аудитору також необхідно перевірити дотримання строків повернення або переходу права власності на об’єкт лізингу. Крім того особливу увагу звертають на наявність актів звірки взаємних розрахунків лізингоодержувача і лізингодавця.

10. перевірка правильності оформлення вибуття об’єктів шляхом порівняння даних з первинними документами. З цією метою аудитор з’ясовує причину вибуття об’єктів, звіряє з первинними документами факт вибуття, а також перевіряє за накладними оприбуткування матеріалів, придатних до використання, що з’явилися внаслідок списання (ліквідації) об’єктів.

Особливу увагу треба звернути на нарахування ПДВ продажу основних засобів та відображені доходів і витрат, що виникли під час такої операції. Здійснюючи аудит, треба впевнитись, чи є накази розпорядження) про створення на підприємстві постійно діючої комісії зі списання основних засобів.

3.3. Типові порушення та узагальнення результатів аудиту

Під час аудиту операцій з основними засобами аудитор може виявити такі типові порушення (таблиця 3).

Аудит операцій з основними засобами, як і аудит інших операцій завершається складанням детального аудиторського звіту.

Аудиторський звіт – це узагальнюючий документ, адресований керівництву, власнику, загальним збором акціонерів господарюючого суб’єкта що містить детальні відомості про аудиторську перевірку. Виявленні відхилення від встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а також іншу інформацію, отримано в результаті проведеного огляду документів та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку.

Таблиця 3

з/п

Можливі порушення

Характеристика порушень

1

2

3

1  

Несвоєчасне та неправильне оформлення оприбуткування основних засобів  

Несвоєчасне оприбуткування основних засобів, призводить до недоврахування амортизації, що у свою чергу, впливає на неправильний розрахунок собівартості готової продукції виконаних робіт та наданих послуг і в кінцевому підсумку призводить до викривлення фінансових результатів.

Крім того, до таких порушень належать:

1). Оприбуткування основних засобів за ціною іншою, ніж ціна придбання;

2). До складу первісної вартості основних засобів, доручення витрат з оплати відсотків за кредитами.

2

Недотримання положень наказу про облікову політику що до ведення аналітичного обліку основних засобів  

В облікові й політиці підприємства може бути зазначено що аналітичний облік основних засобів повинен вестись в інвентарних картках. Однак на практиці інвентарні картки можуть не вести, вважаючи введення таких карток зайвими, при цьому можуть бути наявні посилання на копіє інвентарних списків що є в бухгалтерії тощо. Якщо ж підприємство і веде картки, то не завжди дотримується вимог до їх заповнення. Порушенням також є невідповідність інформації про наявність основних засобів за даними Головної книги, інвентарних карток, що тягне за собою неправильне нарахування амортизації.

3

Неправильна організація матеріальної відповідальності

Матеріальну відповідальність організовують лише по відношенню до власних основних засобів, які обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби»

4

Неправильне нарахування зносу основних засобів

Нарахування зносу основних засобів відбуваються один раз на квартал. Підприємство продовжує нараховувати знос на об’єкти, за якими йшов строк корисної експлуатації. Крім того, підприємство неправомірно використовує прискорене нарахування зносу основних засобів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат