На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аудит обліку основних засобів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Аудит обліку основних засобів

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва господарюючого суб’єкта інформації про недоліки в облікових записах, бухгалтерському обліку системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю з метою запобігання відхиленням, порушенням, розкраданню власності. Під час перевірки операцій з основними засобами у звіті аудитора наводяться всі відхилення від законів, стандартів, положень та інших норм. Інформація про економічність, доцільність та законність здійснених операцій тощо. Аудитор несе відповідальність за інформацію, відображену у звіті а також за її конфіденційність.

У звіті аудитора після проведення аудита основних засобів може бути наведена така інформація: ефективність використання основних засобів, рекомендоване оновлення основних засобів, у разі великої за амортизованої вартості, довгострокова дебіторська заборгованість взагалі є негативною статтею балансу, оскільки вона є вже сумнівною, може міститися рекомендація ще вкласти в інші підприємства довгострокові фінансові інвестиції, за умови що за звітний період були одержані досить великі прибутки від них.

Відповідно до стандартів результатом аудиту є висновок аудиторської формами, що має юридичне значення до всіх юридичних та фізичних осіб, органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування і судових органів.

Отже, аудиторський звіт складається винятково для суб’єктів господарювання, що перевіряють, а аудиторський висновок – для керівників різних рівнів управління та інших зацікавлених осіб.

Яким чином виявлені аудитом порушення заносять до його робочих документів а пізніше знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах.

ВИСНОВОК

В ході написання курсового проекту були розкриті і поставлені завдання і питання.

У першій частині роботи були вивчені питання, пов'язані з визначенням основних засобів, їх класифікацією.

Також було наочне показана методика проведення аудиту по основних засобах.

Головна мета аудиторства – забезпечити контроль за достовірністю інформації, відбиваної в бухгалтерській і податковій звітності. Правильністю складання первинної документації, своєчасне внесення об'єктів до відповідних облікових реєстрів. Розглянули що під час перевірки операцій з основними засобами у звіті аудитора наводяться всі відхилення від законів, стандартів, положень та інших норм. Аудитору також необхідно перевірити дотримання строків повернення або переходу права власності на об’єкт лізингу.

Також навчилися своєчасно проводити аудиторської перевірки правильності обліку, оподаткування і використання основних засобів яке дозволить уникнути багатьох неприємностей.

СПИСОК ВИКОРСИТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (надалі — ПБО): ПБ01 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПБО 2 «Баланс», ПБО 3 «Звіт про фінансові результати», ПБО 4 «Звіт про рух грошових коштів», ПБО 5 », ПБО 7 «Основні засоби», ПБО 8 «Основні засоби», ПБО 9 «Запаси», ПБО 10 «Дебіторська заборгованість», ПБО 11 «Зобов'язання»

2. Аудит. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: — Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2006. — 129с.

3. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту практиці України/ За заг.ред. Пилипенка І. І. — К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. — 172с.

4. Беренда Надія Іванівна. Організація і методика аудиту: Курс лекцій для студ. спец. 7.050106 "Облік і аудит" напряму 0501 "Економіка і підприємництво"— К. : НУХТ, 2004. — 81с.

5. Гончарук Яків Андрійович, Рудницький Василь Степанович. Аудит: Навч. посіб. для ВУЗів — 2.вид., перероб. та доп. — Л. : Оріяна-Нова, 2004. — 291с.

6. Гуцайлюк З. В., Мех Я. В., Щирба М. Т. Аудит: Теорія, методика, збірник завдань:Навч. посіб — Т. : Економічна думка, 2002. — 189с.

7. Давидов Григорій Миколайович. Аудит: Підручник. — К. : Знання, 2004. — 512с.

8. Давидов Григорій Миколайович. Аудит: теорія і практика. — Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. — 323с.

9. Дерій Василь Антонович, Кізима Андрій Ярославович. Аудит: Курс лекцій. — Т. : Джура, 2002. — 86с.

10. Дорош Ніна Іванівна. Аудит: методологія і організація. — К. : "Знання" КОО, 2001. — 402с.

11. Загородній Анатолій Григорович, Єлісєєв Андрій Валентинович, Корягін Максим Вікторович, Будзан Наталія Василівна. , 2003. — 364с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат