На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Нематеріальні активи

Реферати > Фінанси > Нематеріальні активи

Таблиця 3.2

Журнал-ордер № 15

за _ 200 року

№ запису

Підстава і зміст запису

З кредиту рахунку 19 у дебет рахунків

Разом по кредиту 19

14

37

385

та інші

1

Розрахунок бухгалтерії

25000

25000

2

Розрахунок бухгалтерії

37500

37500

3

Розрахунок бухгалтерії

2300

2300

РАЗОМ:

25000

37500

2300

64800

У Балансі нематеріальні активи відображаються наступним чином (табл. 3.3):

Таблиця 3.3

Взаємозв’язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими відображаються нематеріальні активи (крім суб’єктів малого підприємництва та іноземних представництв)

Актив

Код рядка

Підстава для заповнення (рахунки та субрахунки за новим Планом рахунків)

І. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи

 

залишкова вартість

010

Різниця між сумами за рядком 011 та 012

первісна вартість

011

Сальдо рахунку 12 „Нематеріальні активи”

знос

012

Сальдо субрахунку 133 „Знос нематеріальних активів”

Незавершене будівництво

020

Сальдо рахунку 15 „Капітальні інвестиції”, у тому числі субрахунку 154 „Придбання (створення) нематеріальних активів”

Усього за розділом І

080

3. Облік капітальних інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів і облік вибуття нематеріальних активів. Для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активів призначено активний рахунок 12 “Нематеріальні активи”. На дебеті рахунка 12 відображають придбання або одержання у результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, і суму дооцінки таких активів, на кредиті - вибуття нематеріальних активів унаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості одержання підприємством у майбутньому економічних вигод від їхнього використання, а також суму уцінки нематеріальних активів. Придбаний або одержаний нематеріальний актив (як і кожний інший актив) відображають у балансі, якщо існує вірогідність одержання майбутніх економічних вигод від його використання і вартість цього активу може бути достовірно визначена. Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті: Придбання: за грошові кошти; за бартером. Одержання як внеску засновника до статутного фонду підприємства. Самостійного виготовлення об'єкта нематеріальних активів. Безоплатного одержання об'єкта нематеріальних активів. Нематеріальний актив, одержаний у результаті розробки , відображають у балансі за умов, що підприємство має: намір, технічну спроможність і ресурси для доведення нематеріального активу до стану придатності для реалізації або використання; можливість одержання майбутніх економічних вигод від його реалізації або використання; можливість одержання майбутніх економічних вигод від його реалізації або використання; інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних із його розробкою.

Відповідно до Плану рахунків облік витрат підприємств на придбання або створення нематеріальних активів ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції»,субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”. Фактичні витрати на придбання (створення) і модернізацію нематеріальних активів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося (не введені в господарський оборот), відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у нематеріальні активи.

Нематеріальний актив списують з балансу в разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості одержання підприємством у майбутньому економічних вигод від його використання.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат