На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Нематеріальні активи

Реферати > Фінанси > Нематеріальні активи

Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначають як різницю між доходом від вибуття (за відрахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям) та їхньою залишковою вартістю.

Усі господарські операції з обліку нематеріальних активів схожі на аналогічні операції з обліку основних засобів. Кореспонденція рахунків також є практично ідентичною, лише замість рахунка 10, субрахунків 131, 152, які використовувалися в обліку основних засобів, для обліку операцій з нематеріальними активами використовують рахунок 12, субрахунки 133, 154.

Нижче наведено приклади операції з вибуття нематеріальних активів.

П Р И К Л А Д :

Підприємство передало (реалізувало) за 15 000 грн. (ПДВ - 2 500 грн.) право користування майном, первісна вартість якого - 13 000 грн., знос - 500 грн. Відобразити ці операції на рахунках бухгалтерського обліку.

У бухгалтерському обліку має бути зроблено такі проводки (табл.)

 

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума грн

 
   

Дебет

Кредит

   

1

Відображено дохід від передачі прав користування майном

377

742

15000

 

2

Відображено суму нарахованого раніше зносу

133

122

5000

 

3

Списано залишкову вартість нематеріального активу

972

122

8000

 

4

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ

742

641

2500

 

5

Визначено фінансовий результат (прибуток)

742

791

791

791

972

441

12500

8000

4500

 
           

4. Амортизація нематеріальних активів.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлює підприємство під час визнання цього об’єкта активом (зарахування на баланс), але не більш як 20 років.

Визначаючи строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів, беруть до уваги:

- строки корисного використання таких активів;

- передбачуваний моральний знос;

- правові та інші подібні обмеження щодо строків його використання й інші чинники.

Метод амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації із застосуванням відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:

- якщо існує безвідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

- якщо ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформації існуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку його корисного використання цього об’єкта.

Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за тим, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Строк корисного використання нематеріального активу і метод його амортизації переглядають наприкінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов одержання майбутніх економічних вигод.

Амортизацію нематеріального активу нараховують, виходячи з нового методу нарахування і нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

П Р И К Л А Д :

05.05.1997 р. ВАТ придбало в іноземного партнера “Р” програмне забезпечення для трансформування своєї бухгалтерської звітності у фінансову звітність за міжнародними стандартами. Ціна придбання – 15 000 дол., або 58800 грн. (за офіційним курсом 3,92 грн. За 1 дол.), у т.ч. ПДВ – 9800 грн. Крім того, сплачено 1200 грн. (у т.ч.ПДВ – 200 грн.) за підготовку бухгалтера до користування цим програмним забезпеченням. Строк корисного використання програмного забезпечення початково було визначено з урахуванням морального старіння програм такого класу – 5 років. Щоквартально ВАТ виплачує фірмі “Р” 600 грн. за сервісне обслуговування цієї програми ( у т.ч. ПДВ – 100 грн.).

У балансі ВАТ на 31.12.1997 р. необхідно відобразити нематеріальний актив, собівартість якого становить 58800-9800=49000 грн. Витрати на підготовку бухгалтера в сумі 1000 грн. (1200-200) і на сервісне обслуговування програмного забезпечення – (600-100)х4=2000 грн. слід відобразити у Звіті про фінансові результати за 1999 рік у статті “Адміністративні витрати”, оскільки вони не є матеріальними активами:

Дт 92 Кт 133

Наприкінці року ВАТ нарахувало методом прямолінійного списання амортизацію, виходячи з визначеного строку корисного використання програмного забезпечення:

49000:5=9800 грн.

Таким чином, балансова вартість програмного забезпечення на 31.12.1999 р. становила: 49000-9800=39200 грн.

На початку 1998 року стало відомо, що з 2000 року запроваджуються національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які хоч і не суперечать МСБО, але мають певні особливості. Тому керівництво ВАТ прийняло рішення про скорочення строку корисного використання цього активу з 5 до 3 років. З огляду на це, балансову вартість нематеріального активу необхідно рівномірно розподілити протягом двох років, що залишилися до кінця переглянутого строку корисного використання програмного забезпечення:

Кінець року

Собівартість

Нарахування амортизації

Нагромаджена амортизація

Балансова вартість

1997

49000

9800

9800

39200

1998

49000

19600 (39200:2)

29400

19600

1999

4900

19600

49000

0

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат