На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


Пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

Рахунок та стаття балансу "Пайовий капітал" застосовуються кредитними спілками, колективними підприємствами, підприємствами споживчої кооперації та ін., в яких части, на власного капіталу формується у вигляді пайових внесків.

Джерелом формування пайового капіталу є обов'язкові та додаткові пайові внески, які надходять від індивідуальних та колективних членів таких підприємств.

Розміри обов'язкових пайових внесків визначаються загальними зборами пайовиків, виходячи із потреби у власних оборотних коштах. Обов'язкові пайові внески підлягають поверненню пайовикам при вибутті із членів даного підприємства або при ліквідації останнього. Сума, що підлягає поверненню, визначається з урахуванням фінансового стану і боргових зобов'язань підприємства.

Додаткові пайові внески вносяться пайовиками на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства і підлягають повному або частковому поверненню за бажанням пайовика згідно з його заявою.

Щорічно, при розподілі прибутку, на обов'язкові і додаткові пайові внески, за рішенням зборів пайовиків, нараховуються дивіденди, які за згодою власників можуть бути зараховані на поповнення паю.

Додатковий вкладений капітал – сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

По цій статті балансу акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Емісійний дохід буде обліковуватись на відповідному субрахунку, який передбачається відкривати до рахунка "Додатковий капітал".

Інший додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал створюється в акціонерному товаристві у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статут­ного капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поповнення резервного капіталу передбачається установчими документами та здійснюється за рахунок чистого прибутку, але не може бути меншим 5 відсотків його загальної вартості.

Резервний капітал призначається на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства при його ліквідації. Залишки невикористаних коштів переходять на наступний рік. І

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку.

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу. Це прибуток,щозалишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

Сума нерозподіленого прибутку поточного року розраховується таким чином: нерозподілений прибуток за попередній рік + чистий прибуток за поточний рік + дивіденди за поточний рік – відрахування (якщо такі здійснюються) на поповнення резервного капіталу.

Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Згідно з П(С)БО використанням прибутку є розподіл його між власниками (учасниками) підприємства (нарахування і виплата дивідендів), створення резервного капіталу та різні види реінвестування. Тому, як правило при переході на П(С)БО, прибуткові підприємства стануть збитковими.

Неоплачений капітал –сума заборгованості власників (учасників) за внесками до капіталу.

При створенні акціонерного товариства, після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них, вся сума зареєстрованого статутного капіталу відображається, за новою методологією бухгалтерського обліку, як неоплачений капітал (див. приклад 1):

Д-т рахунку "Неоплачений капітал"

К-т рахунку "Статутний капітал"

Д-т субрахунку 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

К-т рахунку 40 "Статутний капітал"

Фактичне надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства зменшує їх заборгованість за акції, на які вони підписались і у фінансовому обліку відображається по кредиту рахунку "Неоплачений капітал". Дебетуються при цьому рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у національній або іноземній валюті) відповідно до форми здійснених внесків. Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів в бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують факт передачі об'єктів акціонерному товариству.

ПРИКЛАД 2

В червні 2008 p. в оплату акцій надійшли активи на суму 88 000 грн., в тому числі:

1) основні засоби – 45 000

2) об'єкти незавершеного будівництва – 8 000

3) нематеріальні активи – 3 000

4) виробничі запаси – 12 500

5) грошові кошти в національній валюті – 19 500 в т. ч.: в касу – 500 на поточний рахунок – 19 000

На рахунках фінансового обліку (згідно з Планом рахунків) ця операція буде відображена так:

Д-т рахунків:

"Основні засоби"

45000

"Капітальні інвестиції"

8000

"Нематеріальні активи"

3000

"Виробничі запаси"

12500

"Каса"

500

"Рахунки в банках"

19000

К-т рахунку

"Неоплачений капітал "

88000

Як бачимо, на 1 липня частина статутного капіталу залишається несплаченою (100 000 – 88 000), оскільки при первинному розміщенні акцій, особи, що підписались на них, можуть сплачувати заборгованість частинами впродовж року. За діючою методологією бухгалтерського обліку ця заборгованість відображається в III розділі активу " Грошові кошти, розрахунки та інші активи" як дебетове сальдо рахунку "Розрахунки з учасниками", що відповідає порядку, встановленому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні № 250 (п. 65), згідно з яким статутний фонд і фактична заборгованість учасників по вкладах до нього обліковується і відображається розгорнуто в окремих статтях пасиву балансу.

Якщо абстрагуватись від решти господарських операцій ВАТ "Світанок" і скласти його спрощений баланс лише на підставі двох розглянутих умовних прикладів, то він буде мати такий вигляд:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат