На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


2.2. Порядок складання звіту про власний капітал

Звіт про власний капітал складають за формою, поданою в додатку до П(С)БО 5.

Складові власного капіталу подано у розділі І пасиву Балансу. Вони відображуються в бухгалтерському обліку одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до зміни власного капіталу.

Взаємозв'язок Звіту про власний капітал і Балансу показано на рисунку 6.

Рис. 6. Взаємозв'язок Звіту про власний капітал і Балансу

Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду (табл. 13). Він заповнюється у такій послідовності.

1. Перенесення залишку власного капіталу на початок року у розрізі статей із розділу І пасиву Балансу.

2. Коригування зазначеного залишку внаслідок зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін, передбачених П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

3. Визначення скоригованого залишку власного капіталу на початок року у розрізі статей.

4. Відображення змін у власному капіталі внаслідок переоцінки активів. Такі операції вплинуть на статтю "Інший додатковий капітал" – дооцінка збільшить її, а уцінка – зменшить (буде відображена у дужках).

5. Перенесення чистого прибутку (збитку) за звітний період із Звіту про фінансові результати.

6. Відображення впливу розподілу прибутку на власний капітал. Подаються дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо. Такі операції призведуть до зменшення статті "Нерозподілений прибуток" і збільшення, відповідно, статей "Статутний капітал" та/або "Резервний капітал".

7. Відображення впливу на власний капітал внесків учасників до статутного чи пайового капіталу.

8. Подання інформації про вилучення капіталу. Тут наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, ви­ку­пу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення но­мінальної вартості акцій чи з ін. причин. Викуп акцій призведе до збіль­ше­ння статті "Вилучений капітал", а їх перепродаж або анулювання – до її зменшення.

9. Відображення інших змін у складі власного капіталу:

– списання невідшкодованих збитківза рахунок статутного або пайового капіталу;

– вартості безплатно отриманих активів, що зумовило до зростання власного капіталу, не пов'язаного із підвищенням ефективності діяльності підприємства.

10. Визначення загальної суми змін у складі власного капіталу за звітний рік внаслідок:

– переоцінки активів;

– чистого прибутку (збитку) за звітний період;

– розподілу прибутку;

– внесків учасників;

– вилучення капіталу;

– інших змін у капіталі.

11. Визначення залишку власного капіталу на кінець року у розрізі його складових і порівняння одержаних даних із відповідними даними розділу 1 пасиву Балансу.

Таблиця 12. Схема заповнення звіту про власний капітал

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал вкладений капітал

Ін.додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

•/–

•/–

•/(•)

•/–

Коригування:

Зміна облікової політики

020

•/(•)

•/(•)

Виправлення помилок

030

•/(•)

•/(•)

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

•/–

•/–

•/(•)

•/–

Переоцінка активів:

Дооцінка

060, 080, 100

Уцінка

070, 090, 110

(•)

(•)

 

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

•/(•)

•/ (•)

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

(•)

(•)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

(•)

Відрахування до резервного капіталу

160

(•)

 

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

•/(•)

Погашення заборгованості з капіталу

190

 

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

(•)

(•)

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

(•)

(•)

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

(•)

(•)

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

(•)

(•)

(•)

(•)

Безплатно отримані активи

270

 

280

Разом зміни в капіталі

290

•/(•)

•/(•)

•/(•)

•/(•)

•/(•)

Залишок на кінець року

300

•/–

•/–

•/(•)

•/–

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат