На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за _20ххp.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкла­дений капітал

Інший додатко­вий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

2500

700

350

500

70

(1400)

2720

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

10

10

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

2500

700

350

500

80

(1400)

2730

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавер­шеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематері­аль­них активів

100

10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Уцінка нематеріальних активів

110

 

120

Чистий прибуток (зби­ток) за звітний період

130

50

50

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

(20)

(20)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

2

(2)

 

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

140

1400

1400

 

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

300

300

Перепродаж викупле­них акцій (часток)

220

Анулювання викупле­них акцій (часток)

230

(300)

(300)

(600)

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номіналь­ної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшко­дованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

5

5

 

280

Разом зміни в капіталі

290

(300)

15

2

28

1400

1145

Залишок на кінець року

300

2200

700

365

502

108

3875

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат