На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


Керівник

Головний бухгалтер

2.3. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів

Усі підприємства повинні розкривати у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного).

Вимоги щодо розкриття інформації у фінансовій звітності особливо стосуються акціонерних товариств, звіти яких повинні відповідати принципам прозорості та відкритості, що діють на світовому ринку капіталів. Тому акціонерні товариства мають подавати у примітках до фінансових звітів інформацію про:

1) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

2) загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата порівняно з передбаченими величинами;

3) загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, з окремим виділенням:

– грошових коштів, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

– вартісної оцінки майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

– загальної суми іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

4) акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями, зокрема про:

– кількість випущених акцій із зазначеннямнеоплаченої частини статутного капіталу;

– номінальну вартість акції;

– зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

– права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

– акції, що належать товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

– перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

– кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5 %;

– акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами із зазначенням їх термінів і сум;

– накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

– суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені. Усі інші підприємства подають у примітках до фінансових звітів інформацію про:

– розподіл часток статутного капіталу між власниками;

– права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

– зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Отже, розглянутий звіт (див. табл. 2) розкриває, за рахунок яких чинників змінились за рік сума та склад власного капіталу підприємства.

Динаміка власного капіталу – один із найістотніших і найважливіших показників, оскільки відображує здатність підприємства підтримувати ефективність свого господарювання. Це показник того, чи є підприємство "діючим", чи відповідає воно визнаному у Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" принципу безперервності, тобто чи можна, оцінюючи активи і зобов'язання підприємства, виходити із припущення, що його діяльність триватиме і надалі. Так, високі темпи зростання власного капіталу свідчать про здатність підприємства формувати і ефективно розподіляти прибуток, уміння підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. Водночас зменшення обсягів власного капіталу, як правило, є наслідком неефективної, збиткової діяльності і може призвести до банкрутства. Ось чому інформація про власний капітал підприємства у її динаміці є такою важливою для користувачів фінансової звітності.

Розділ 3. Взаємозв’язок Звіту про власний капітал з іншими формами звітності

Взаємозв’язок та Звіту про власний ка­пі­тал з іншими формами звітності можна прослідкувати за даними таблиць 15 і 16.

Таблиця 14

Статутний капітал (графа 3 ф. № 4; pядoк 300 ф. № 1 «Бaлaнс»

– формування розміру статутного капіталу; (+)

– зменшення номінальної вартості акцій; (–)

– випуск нових акцій (для акціонерних товариств); (+)

– анулювання (на суму номінальної вартості) акцій викуплених

– збільшення номінальної вартості акцій; (+) в акціонерів; (–)

– збільшення кількості акцій номінальної вартості; (+)

– повернення частки статутного капіталу при виході учасників

– на суму, яка зафіксована в установчому договорі; (–)

– реінвестування дивідендів у вигляді акцій; (+) ;

Пайовий капітал

(графа 4 ф. № 4; рядок 310 ф., № 1 «Баланс»)

– реєстрація пайових внесків; (+)

– повернення внесків (паїв) при виході учасника; (–)

Додатково вкладений капітал

(графа 5 ф. № 4; рядок 320 ф. № 1«Баланс»)

– емісійний дохід (розміщення акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість); (+)

– реалізація викуплених акцій за ціною, що перевищує їх номінальну вартість; анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких менше номінальної вартості; (+)

– анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищувала номінальну вартість; (–)

– реалізація викуплених акцій за ціною, що менше ціни викупу; (–)

Інший додатковий 30 ф. № 1 «Баланс»

– дооцінка необоротних активів; (+)

– уцінка необоротних активів; (–)

– безплатно одержані необоротні активи; (+)

– нарахування амортизації за безплатно одержаними необоротними активами; (–)

Резервний капітал (графа 7 ф. № 4; рядок 340 ф. № 1 «Баланс»)

– спрямування частини прибутку на його формування та поповнення; (+)

– виплати за рахунок резервного капіталу (дивіденди за привілейованими акціями; відсотки за облігаціями); (–)

– покриття збитків; (–)

Нерозподілений прибуток (графа 8 ф. № 4)

– чистий прибуток, одержаний за звітний період (рядок 350 ф. № 1«Баланс» або рядок 220 ф. №2 «Звіт про фінансові результати»); (+)

– виплата дивідендів; (–)

– чистий збиток за звітний період (рядок 350 ф. № 1«Баланс» або рядок 225 ф. №2 «Звіт про фінансові результати»)

– відрахування до резервного капіталу; (–)

При коригуванні залишків на початок звітного періоду

– зміна облікової політики (рядок 020 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (–)

– виправлення помилок (рядок 030 ф. № 4 «Звіт про власний капіталі»); (+) або (–)

– інші зміни (рядок 040 ф. № 4 «Звіт про власний капітал»); (+) або (–)

Неоплачений капітал (графа 9 ф. № 4; рядок 360 ф. № 1 «Баланс»)

– заборгованість за внесками учасників до статутного капіталу; (+)

– погашення заборгованості шляхом внесення внесків до статутного капіталу; (–)

– заборгованість за неоплаченими акціями (частками); які раніше з метою перепродажу були викуплені в інших учасників; (–)

Вилучений капітал (графа 10 ф. № 4; рядок 370 ф. № 1 «Баланс»)

– фактична собівартість акцій власної емісії (часток), викуплених в акціонерів (учасників); (+)

– вилучення капіталу у випадку виходу учасника; (+)

– реалізація (перепродаж) викуплених акцій власної емісії (часток) – на суму фактичної собівартості; (–)

– анулювання викуплених акцій – на суму фактичної собівартості; (–)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат