На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


– інвестований ( вкладений або сплачений капітал);

– нерозподілений прибуток.

Інвестований капітал – це сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною (об'явленою) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами.

Рис. 1. Джерела утворення власного капіталу і форми його існування.

За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:

– статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов'язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;

– додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.

Статутний і додатковий капітал виконують різні функції. Так, статутний капітал – це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від додаткового, він забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму.

Дані про власний капітал наводяться в окремому розділі балансу відповідно до вимог повного розкриття інформації, у розрізі його складників, які відображаються у розділів пасиву балансу.

Таблиця 3. Побудова розділу і пасиву в попередній та новій формах балансу.

Баланс підприємства, затверджений Мінфіном України за погодженням з Держкомстатом України для річної звітності за 2008 рік

Код рядка

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Код рядка

1

2

3

4

1. Капітал, фонди 1 резерви

І. Власний капітал

Статутний фонд (капітал)

400

Статутний капітал

300

Додатковий капітал

405

Пайовий капітал

310

Резервний фонд

410

Додатковий вкладений капітал

320

Фінансування капітальних вкладень

420

Інший додатковий капітал

330

Спеціальні фонди і цільове фінансування

425

Резервний капітал

1340

Амортизаційний фонд

440

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Доходи майбутніх періодів

450

 

Резерви наступних витрат і платежів

460

Неоплачений капітал

360

Нерозподілений прибуток:

Вилучений капітал

370

минулих років

475

Усього за розділом 1

380

звітного року

480

 

Збитки:

 

минулих років

485

 

звітного року

490

 

Всього по розділу 1

495

1.2. Бухгалтерський облік власного капіталу та розрахунків з учасниками

Для обліку власного капіталу передбачені наступні рахунки:

40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал" (див. рис. 2).

Рис. 2. Відображення власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку

Рахунки 42, 43, і 44 призначені для обліку власного капіталу, який створюється в процесі господарської діяльності підприємства, але не є Статутним капіталом. Цей капітал належить власникам і направляється на задоволення потреб господарюючого суб'єкту, проте він не закріплений по частках за кожним з учасників.

Рахунки 40, 41, 45 і 46 використовують для формування стартового капіталу підприємства. В залежності від організаційної форми підприємства це може бути статутний або пайовий капітал.

1.2.1.Бухгалтерський облік статутного капіталу

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України і припиняється в день виключення підприємства із Державного реєстру в результаті завершення діяльності у випадку банкрутства, реорганізації, ліквідації тощо.

Для обліку статутного капіталу використовують три основні рахунки: рахунок 40 "Статутний капітал", рахунок 46 "Неоплачений капітал" та рахунок 45 "Вилучений капітал".

Всі операції, пов'язані з формуванням, змінами, ліквідацією статутного капіталу, відображаються на рахунку 40 "Статутний капітал". Сальдо цього рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу. Зміни статутного капіталу проводяться у встановленому чинним законодавством порядку з обов'язковим внесенням відповідних змін до установчих документів.

Рахунок 40 "Статутний капітал" пасивний, фондовий, призначений для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства (рис. 3). По кредиту рахунку 40 відображається збільшення статутного капіталу, по дебету – його зменшення (вилучення). Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат