На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік власного капіталу


1.2.3. Облік пайового капіталу

Для обліку пайового капіталу в плані рахунків передбачений рахунок 41 "Пайовий капітал". Він призначений для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами (табл. 9).

Таблиця 8. Типові проводки з обліку пайового капіталу

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Оприбутковано внески членів житлово-будівельного кооперативу

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

41 "Пайовий капітал"

2

Відображено розпайовану вартість майна в КСП

40 "Статутний капітал"

41 "Пайовий капітал"

3

Поповнено пайовий капітал за рахунок нерозподіленого прибутку

44 "Нерозподілені прибу­тки (непокриті збитки)"

41 "Пайовий капітал"

4

Суму непокритого збитку направлено на зменшення пайового капіталу

41 "Пайовий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)"

5

Поповнено пайовий капітал за рахунок нарахованого доходу пайовиків від участі в капіталі згідно з їх заявами

67 "Розрахунки з учасниками"

41 "Пайовий капітал"

6

Направлено пайові внески: – на формування(поновлення) статутного капіталу

41 "Пайовий капітал"

40 "Статутний капітал"

– на погашення позик

41 "Пайовий капітал"

50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики"

– на погашення боргів перед різними кредиторами

41 "Пайовий капітал"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",

66 "Розрахунки з оплати праці",

67 "Розрахунки з учасниками",

68 "Розрахунки за іншими операціями"

7

Видані пайовикам в рахунок внесених паїв:

– необоротні основні засоби

41 "Пайовий капітал"

10 "Основні засоби"

– оборотні матеріальні активи

41 "Пайовий капітал"

20 "Виробничі запаси",

21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі",

22 "Малоцінні та швидко­зношувані предмети",

28 "Товари"

– грошові кошти

41 "Пайовий капітал"

30 "Каса",

31 "Рахунки в банках"

8

Направлено пайові внески на формування статутного капіталу при реорганізації підприємства в акціонерне

41 "Пайовий капітал"

40 "Статутний капітал"

КСП на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують ті частини вартості майна, які були і не були розпайовані між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.

1.2.4. Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал включає суми, наякі вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Для обліку цих сум передбачений рахунок 42 "Додатковий капітал", по кредиту якого відображається збільшення додаткового капіталу, по дебету – зменшення. Рахунок 42 має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід" (відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісне розміщених акцій Д-т pax. 30, 31 К-т pax. 421);

422 "Інший вкладений капітал" (обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, тощо без рішення про зміни розміру статутного капіталу);

423 "Дооцінка активів" (відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку Д-т pax. 10 К-т pax. 423);

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" (відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб Д-т pax. 10,12 К-т pax. 424);

425 "Інший додатковий капітал"(обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків).

Додатковий капітал може направлятись на збільшення статутного, пайового (pax. 41) та резервного (pax. 43) капіталу, на покриття збитків.

Типова кореспонденція рахунків наведена в таблиці 10.

Таблиця 9

Типові проводки з обліку додаткового капіталу

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображено суму уцінки:

– основних засобів

42 "Додатковий капітал"

10 "Основні засоби"

– необоротних матеріальних активів

42 "Додатковий капітал"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

– нематеріальних активів

42 "Додатковий капітал"

12 "Нематеріальні активи"

– незавершених капітальних інвестицій

42 "Додатковий капітал"

15 "Капітальні інвестиції"

2

Збільшено суму зносу необоротних активів при здійсненні їх дооцінки

42 "Додатковий капітал"

13 "Знос необоротних активів"

3

Відображено зменшення додаткового капіталу внаслідок списання з балансу виробничих запасів

42 "Додатковий капітал"

20 "Виробничі запаси"

4

Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

40 "Статутний капітал"

5

Відображено формування пайового капіталу, передбаченого статутними документами, за рахунок додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

41 "Пайовий капітал"

6

Відображено збільшення резервного капіталу за рахунок зменшення додаткового капіталу

42 "Додатковий капітал"

43 "Резервний капітал"

7

Зменшено додатковий капітал та заборгованість зас­новників по внесках в капітал підприємства в результаті продажу акцій за ціною, нижчою від номінальної

42 "Додатковий капітал"

41 "Пайовий капітал"

1

2

3

4

8

Відображено суму первісної вартості основних засобів, інших необоротних активів, виробничих запасів, МШП отриманих в обмін на первісне розміщені акції, яка перевищує номінальну вартість таких акцій

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні активи"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

421 "Емісійний дохід"

9

Відображено суму первісної вартості основних засобів, інших необоротних активів, виробничих запасів, МШП, отриманих від засновників підприємства у вигляді інших вкладень в капітал або у вигляді інших внесків, які перевищують розмір статутного капіталу без прийняття про його збільшення

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні активи"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

422 "Інший вкладений капітал"

10

Відображено збільшення частки інвестора, здійснених покупцем акцій у вигляді внесків до статутного капіталу акціонерного підприємства, і номінальної вартості проданих акцій

15 "Капітальні інвестиції"

42 "Додатковий

11

Відображено суму готівки, що надійшла до каси або на поточний рахунок підприємства в обмін на первісне розміщені акції і перевищує номінальну вартість таких акцій

30 "Каса"

31 "Поточний рахунок"

421 "Емісійний дохід"

12

Відображено суму готівки, що надійшла до каси або на поточний рахунок підприємства в підприємства від засновників підприємства у вигляді інших вкладень в капітал або у вигляді інших внесків, які перевищують статутний капітал, без ухвалення рішення про його збільшення

30 "Каса" 31 "Поточний рахунок"

422 "Інший вкладений капітал"

13

Відображено збільшення поточний фінансових інвестицій на суму перевищення вартості реалізації акцій, випущених підприємством над номінальною вартістю цих акцій

35 "Поточні фінансові інвестиції"

42 "Додатковий капітал"

14

Відображено емісійний дохід від продажу акцій

31 "Поточний рахунок"

42 "Додатковий капітал"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат