На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

Реферати > Міжнародні відносини > Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб

РЕФЕРАТ

магістерської роботи

слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Меренкова Тараса Юрійовича

Тема бакалаврської роботи: Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб.

Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 52 літературних джерела.

Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що існування інституту міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб автоматично закріплює міжнародну деліктоздатність фізичної особи, а відтак на міждержавному рівні виникають дискусії з приводу того, чи вважати фізичну особу суб’єктом міжнародного права, чи ні.

Робота мала за мету дослідити міжнародна-правові акти та міжнародну практику притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальність, а також встановити необхідність та доцільність існування цього інституту міжнародного кримінального права.

Робота містить в собі наступні напрямки дослідження: проведення всебічного, комплексного правового аналізу підстав та порядку притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності; визначення понять міжнародний злочин та відмежування його від поняття злочину міжнародного характеру; вивчення механізмів регулювання міжнародної злочинності та їх дієвість на різних рівнях.

Перший розділ присвячений фізичній особі як суб’єкту міжнародного злочину, розкриттю поняття цього злочину, а також діяльності міжнародних військових трибуналів ad hoc як етапу становлення міжнародної кримінальної відповідальності.

У другому розділі йдеться про універсальні та регіональні механізми регулювання співробітництва держав у боротьбі міжнародній злочинності.

У третій розділ увійшли питання, що стосуються діяльності Міжнародного кримінального суду як єдиного органу, компетентного притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб, а також підстав та порядку притягнення цих осіб до відповідальності.

Слухач: Меренков Т. Ю.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………… 4

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ……………………………………………………………………7

1.1. Фізична особа як суб’єкт міжнародного злочину…………………………….7

1.2. Створення військових трибуналів ad hoc як етап становлення міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб……………………………………13

РОЗДІЛ 2

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ……………………………… .31

2.1. Універсальні механізми регулювання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб……………………………………………………31

2.2. Регіональні механізми регулювання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб……………………………………………………39

РОЗДІЛ 3

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПРИТЯГНЕННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………50

3.1. Міжнародний кримінальний суд як головний орган у сфері міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб……………………………………50

3.2. Підстави притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб……………………………………………………………………… 59

3.3. Порядок притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності…………………………………………………………………….67

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… .82

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….85

ВСТУП

Актуальність теми. З другої половини ХХ століття й до теперішнього часу в міжнародному праві зростає і збільшується вага та значення норм, що присвячені правовому статусу фізичної особи. Закріплення на міжнародному рівні стандартів основних прав і свобод людини, створення міжнародно-правових механізмів контролю за додержанням цих прав, де все більше значення має активна та ініціативна діяльність самої людини з питань використання міжнародно-правових засобів захисту своїх прав, в тому числі і шляхом прямого та безпосереднього звернення до міжнародних судових органів, розвиток внутрішнього права міжнародних організацій, що визначають правовий статус міжнародних повноважних осіб (службовців) - всі ці тенденції свідчать про зростання та все більший вплив міжнародного права на фізичних осіб, що призвело до того, що в доктрині міжнародного права науковці висловлюють погляди з приводу доцільності включення фізичних осіб до складу суб’єктів міжнародного права. З виникненням в міжнародному праві після Нюрнберзького та Токійського військових трибуналів такого явища як міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб вище зазначена проблема стала більш актуальною.

З виокремленням міжнародного кримінального права як окремої самостійної галузі міжнародного публічного права та з появою поняття міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб, що свідчить про наявність у індивідів міжнародної деліктоздатності, серед зарубіжних юристів-міжнародників виникає чимало дискусій на предмет того, чи наділити фізичну особу міжнародною правосуб’єктністю. За часів СРСР питання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб (індивідів) досліджували такі юристи-міжнародники: Г.І. Тункін, А.Н. Трайнін, Н.Н. Полянський, В. Грабар, М.Ю. Рагінський, С.Я.Розенбліт, В. Пелла, В.А. Василенко, І.І. Лукашук, Е.А. Пушкін, А.В.Наумов. На сьогодні цим питанням займаються такі видатні вчені (серед яких є й автори проекту Римського договору Міжнародного кримінального суду) – М. Шеріф Бассіоні, А. Ціммерман, О. Тріфтерер, В. Шабас, Ф. Кірш та інші.

В Україні питання міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб, яке, по суті, є поштовхом для вирішення більш фундаментальних проблем міжнародного права, як-то, міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб, не було предметом комплексного вивчення, а відтак необхідність його дослідження зумовлює актуальність обраної теми магістерської роботи.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є всебічний, комплексний правовий аналіз підстав та порядку притягнення фізичних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності, визначення поняття міжнародний злочин та відмежування його від поняття злочину міжнародного характеру, а також вивчення різних механізмів регулювання міжнародної злочинності.

Задачі дослідження зумовлені поставленою метою і полягають у тому, щоб:

- проаналізувати, за яких підстав та умов фізична особа може бути притягнута до міжнародної кримінальної відповідальності;

- розкрити поняття міжнародного злочину та встановити, які саме діяння містять його ознаки;

- визначити компетенцію Міжнародного кримінального суду - виключного міжнародного органу, компетентного притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб;

- з’ясувати об’єктивні передумови виникнення необхідності впровадження міжнародної кримінальної відповідальності фізичних осіб на прикладі військових трибуналів ad hoc;

- охарактеризувати міжнародний та регіональний рівні співробітництва держав у боротьбі з міжнародної злочинністю.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат