На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Склад та види собівартості


® прогнозування і планування витрат (визначаються довго- і короткострокові тенденції змін окремих видів витрат, задаються їх орієнтири, що забезпечують вихід на певні значення показників прибутку і рентабельності);

® нормування витрат (встановлюються технічні обгрунтовані нормативи в натуральних і вартісних оцінках за окремими видами витрат, технологічними процесами, центрами відповідальності);

® облік витрат (враховуються витрати в заданій номенклатурі статей);

® калькулювання собівартості;

® аналіз витрат і собівартості (аналізуються фактичні витрати в порівнянні з плановими завданнями і нормативами, виявляються причини відхилень, визначаються резерви зниження собівартості);

® контроль і регулювання процесу управління витратами у випадку відхилення від запланованої динаміки витрат (вносяться поточні зміни до системи управління витратами, систем планування і нормування).

При аналізі та плануванні витрат і собівартості продукції найбільшого розповсюдження одержали дві класифікаційні ознаки: економічний елемент і стаття калькуляції.

При вивченні витрат за економічними елементами не беруть до уваги, де і з якою метою витрачається певний вид ресурсів, важливо лише, щоб витрати підприємства були однорідними за економічним змістом. Наприклад, витрати на придбання палива є витратами одного елементу, незалежно від того, як це паливо використовувалося – безпосередньо у виробництві чи на опалення приміщень. Класифікація витрат за економічними елементами – єдина та обов’язкова для всіх виробничих підприємств промисловості. Вона охоплює сировину й основні матеріали; куповані вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру; допоміжні матеріали; паливо зі сторони; заробітну плату основну і додаткову; відрахування на соціальне страхування; амортизацію основних фондів; інші грошові витрати. Витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію, амортизацію відображають величину витрат минулої уречевленої праці, решта елементів витрат (заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи) є витратами на оплату живої праці й утворює частину новоствореної вартості.

Головне завдання вивчення собівартості продукції за економічними елементами – визначення величини витрат живої та минулої праці, співвідношення між ними. Отримані дані використовують для обчислення чистої продукції галузі і національного доходу країни. Отже, вирахувавши з валової продукції в діючих оптових цінах промисловості матеріальні витрати, отримують обсяг чистої продукції. Оскільки класифікація витрат за економічними елементами відображає витрати підприємства, пов’язані з виробництвом продукції, її ще називають кошторисом витрат на виробництво, з її допомогою підсумовують витрати підприємства незалежно від номенклатури продукції, яку воно випускає. Вивчення структури собівартості продукції за економічними елементами дає змогу визначити роль окремих елементів собівартості в загальних витратах, виявити резерви зниження собівартості за рахунок змін у співвідношенні між уречевленою і живою працею, розкрити їх вплив на зміну продуктивності суспільної праці.

Класифікація витрат за економічними елементами – основа для визначення завдань щодо зниження собівартості продукції, обчислення потреб в обігових коштах, розрахунку порівняльної ефективності витрат. Класифікація витрат за економічними елементами є важливим знаряддям галузевого і внутрівиробничого планування та контролю витрат на виробництво в цілому, але не дає змоги визначити собівартість одиниці продукції, зокрема в тому разі, коли виготовляють два і більше види продукції, оскільки кожний елемент витрат, хоч і однорідний за економічною суттю, однак неоднорідний щодо відношення витрат виробництва конкретних виробів.

Безумовно, витрати, які підприємство вимушене нести в ході виробничого процесу, об’єктивні, і підприємство саме визначає собівартість продукції. Разом з тим держава певним чином регулює цей процес шляхом нормування витрат, що відносяться до собівартості і беруться до уваги при розрахунку розміру прибутку до оподаткування.

Роль фінансової служби в управлінні витратами вже досить значна порівняно з управлінням доходами. Якщо рівень доходу в значній мірі визначається кон’юнктурою ринку, то видами і рівнем витрат можна управляти шляхом встановленяя більш або менш жорстких внутрішніх нормативів за окремими статтями витрат. Саме це реалізується в системі управлінського обліку в ході формування планової собівартості, розрахунку фактичної собівартості, аналізу відхилень фактичних даних від планових значень, виявлення причин відхилень, що виникли, і розробці заходів по усуненню причин, що обумовили появу необгрунтованих витрат.

Розділ 2. Ведення управлінського обліку на підприємстві

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства та системи його управління

Характеристика ТзОВ «Каскад»

Товариство з обмеженою відповідальністю „Каскад” є самостійним господарюючим статутним суб’єктом колективної форми власності, здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку.

Головною метою ТзОВ „Каскад” є задоволення потреб населення України в промисловій продукції, товарах народного споживання, послугах, забезпечення їх високих споживчих якостей при мінімальних витратах. Основна діяльність підприємства – це оптова та роздрібна торгівля кондитерських виробів.

ТзОВ „Каскад” є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, може від свого імені укладати угоди, набувати майнових прав і нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, арбітражному суді та третейському суді. ТзОВ „Каскад” має свою печатку, фірмові бланки, емблему та товарні знаки.

Юридична адреса ТзОВ „Каскад”: Україна, м. Житомир, вул. Київська, 87.

Розмір статутного фонду складає 45000 (сорок п’ять тисяч) гривень. Внески засновників до статутного фонду ТзОВ „Каскад” розподіляються наступним чином:

Ліневич Ірина Владиславівна – 15000 грн., що становить 33,4 % статутного фонду;

Корбут Олексій Вікторович – 9000 грн., що становить 20 % статутного фонду;

Іванова Ніна Михайлівна – 9000 грн., що становить 20 % статутного фонду;

Рабіна Ольга Сергіївна – 7000 грн., що становить 15,5 % статутного фонду;

Мірова Ольга Василівна – 5000 грн., що становить 11,1 % статутного фонду.

Схема організаційної структури ТзОВ „Каскад”Рис. 1. Схема організаційної структури

Директор

Спрямовує, координує і стимулює діяльність виробництва, розпоряджається ресурсами підприємства, приймає рішення, несе повну відповідальність за досягнення цілей організації.

Відділ кадрів

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат