На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність регіональної політики

Реферати > Розміщення продуктивних сил > Сутність регіональної політики

ЗМІСТ

ВСТУП

 

-

3

РОЗДІЛ І.

1.1. Сутність державної регіональної політики.

-

5

РОЗДІЛ ІІ.

2.1. Принципи державної регіональної політики.

-

7

РОЗДІЛ ІІІ.

3.1. Завдання та мета регіональної соціальної політики держави

-

12

ВИСНОВКИ

 

-

16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

-

19

ДОДАТОК

-

21

ВСТУП

Україна започатковує державну регіональну політику, засновану на європейських цінностях, засадах демократії та національної єдності, орієнтовану на підвищення економічних та соціальних стандартів життя кожного громадянина.

Особливої актуальності набуває проблема ефективного використання регіонального потенціалу.

За сучасних умов першочерговим завданням є пошук раціо­нального балансу між децентралізацією управління і єдиновлад­дям. На державному рівні визначено, що громади та створені ними структури управління на місцях мають нести відповідальність за соціально-економічний стан перед населенням регіону та держа­вою. На рівні регіону це позначається як принцип «відповідальної регіоналізації». З метою надання більших повноважень регіонам, державна регіональна стратегія спрямовується на подолання інституційних, соціально-економічних та морально-психологічних перешкод гармонійного розвитку регіонів у їхній єдності як складо­вих єдиної держави.

Головним завданням регіональної політики держави має стати досягнення балансу між її інтересами та інтересами розвитку її регіонів. Ключовим завданням наступного стратегічного горизон­ту регіональної політики є розробка напрямів та механізмів пере­дачі частини державних повноважень на нижчий рівень уп­равління, спираючись на демократичні цінності та виходячи з по­ложень Конституції України.

Принципи раціональності, відповідальності та ефективності де­централізації - орієнтири, на які мають спиратися подальші реформи у сфері державного управління.

Держава залишається координатором інтересів усіх рівнів. Гар­монізуюча роль держави особливо має активізуватися в точках зіткнення інтересів: між людиною і громадою, між громадами і регіональною владою, між регіональною і державною владою тощо.

Особливої ролі набуває економічна база розвитку територій, яка має відповідати ключовому завданню, поставленому перед дер­жавою - посиленню соціальної складової регіонального розвитку, що передбачає забезпечення державних стандартів (нормативів) та державних соціальних гарантій гідного рівня життя кожного гро­мадянина незалежно від місця його проживання.

Завдання держави - досягти політичної, економічної та гуманітарної єдності країни на основі узгодження різноспрямованих інтересів усіх регіонів. Важливим аспектом також є проблема дотримання державою принципів прозорості в процесі формування та реалізації регіональної політики, взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства.

РОЗДІЛ 1

1.1. Сутність державної регіональної політики

Регіональна політика - це сфера діяльності з управління економічним, соціальним, екологічним і політичним розвитком краї­ни в регіональному аспекті відповідно до заздалегідь розробленої програми. Ця політика характеризується певною сукупністю цілей, завдань, механізмів, які в кінцевому підсумку визначають її стратегію і тактику; передбачає врахування широкого спектру національних, політичних, соціальних факторів, що й дозволяє впливати на тенденції регіонального розвитку. Охоплює всю систему відносин між державою і регіонами, з одного боку, та між регіонами з іншого. Метою регіональної політики є створення умов для ди­намічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, поглиблення процесів ринкової трансформації, підвищен­ня рівня життя населення, забезпечення гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина.

Важливу роль у дієвості регіональної політики України має інституційно-правове забезпечення. Сьогодні основними складовими інституційно-правової бази розвитку регіонів є: Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (№ 2850-ІV від 08.09.2005 р.) та Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена Постановою КМУ № 1001 від 21.07.2006 р.

Останніми роками термін «регіональна політика» міцно закріпився в економічному лексиконі як науковців у галузях економічних та суспільних наук, так і представників усіх рівнів державного управління. Необхідність регіональної політики випливає з регіональної дискретності простору, нерівнозначності регіонів за чинниками і завданнями їхнього розвитку, внаслідок чого будь яка державна політика будується диференційовано в регіональному аспекті.

Під регіональною політикою, як правило, ро­зуміють сферу діяльності з управління економічним, соціальним, екологічним і політичним розвитком країни в регіональному ас­пекті відповідно до заздалегідь розробленої програми. Об'єктивними передумовами регіональної політики є структурна неоднорідність простору країни в природ­но-географічному, ресурсному, економічному, соціальному, етніч­ному і політичному аспектах. Подібна неоднорідність, інтереси і особливості регіонів мають враховуватися під час проведення будь-якого заходу.

Науковий підхід до формування і реалізації регіональної політи­ки держави вимагає чіткого визначення її об'єкта ісуб'єкта, а також формулювання її цілей ізавдань та визначення засобів їх здійснення.

До основних об'єктів регіональної політики відносяться: вироб­ничі (насамперед підприємство як первинна ланка суспільного поділу праці), соціальні (насамперед - людина як представник соціуму, родини, етносу), грошово-фінансові процеси тощо.

Кожен житель регіону є особистістю, представником трудового колективу, членом політичної партії чи громадської організації. І інтереси будь-якої позиції, що ним від­стоюватимуться значно відрізнятимуться від регіональних. Отже, проблема суб'єктивізації регіональної політики трансформується в проблему представництва інтересів населення в органах законо­давчої та представницької влади різних рівнів, які реалізовані та­кож і через сформовані ними виконавчі структури. Тобто, суб'єкта­ми регіональної політики є центральні органи законодавчої і вико­навчої влади, органи регіонального управління та місцевого само­врядування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат