На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

Реферати > Технічні науки > Програма інформатизації суспільства України — перспективний шлях до зростання економічного розвитку

Висновок

Єдина національна система інформатизації це міжвідомча система збору, зберігання, аналізу та розповсюдження-(ЄНСІ) фінансової, економічної, господарської і іншої соціально значущої інформації, яка об'єднує між собою всі органи державної влади і місцевого самоврядування, бюджетні і позабюджетні фонди і організації як по вертикалі, так і по горизонталі влади, формує єдиний інформаційний простір України, створює передумови для вдосконалення і розвитку їх діяльності, використовується в інтересах всіх органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій і ключовий елемент електронного уряду України. При її-громадян України. ЄНСІ побудові мають бути реалізовані наступні принципи. 1. Державна політика інформатизації формується як складова частина соціально-економічної політики держави і спрямовується на раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань формування в Україні інформаційного суспільства. Державою вже проголошено інноваційну стратегію розвитку країни та інноваційне спрямування її економіки. Розвиток інноваційної економіки базується на національній інноваційній системі, що представляє сукупність взаємозалежних структур, зайнятих виробництвом та комерціалізацією наукових знань і технологій на теренах національної економіки.

Формування дійової інноваційної стратегії та інтеграція інформаційно-технологічної та інноваційно-інвестиційної складових в загальній інфраструктурі є визначальним принципом побудови ЄНСІ, що передбачає:

• використання онтолого-керованих баз знань і побудову єдиного технологічного процесу інноваційної діяльності з інтелектуальною інформаційно-аналітичною підтримкою всіх етапів життєвого циклу інноваційного проекту від ідеї до товару; • формування цілісного відкритого інформаційного середовища, інтегрованого у національні та світові інформаційні середовища на базі інформаційних мереж та інформаційних структур, що обслуговують всіх учасників інноваційного процесу; • включення у глобальні комп‘ютерні мережі і забезпечення через них оперативного доступу на світовий ринок зацікавленим сторонам (учасникам) інноваційного процесу. Створення національної мережі трансферу технологій та її інтеграція до Європейської мережі підприємств (Enterprise Europe Network) буде сприяти, зокрема, послабленню протиріччя між національними та інтернаціональними цілями інноваційного розвитку. • наявність чіткої системи комерціалізації інноваційних рішень, оформлення та використання продуктів інтелектуальної власності.

2. Відмінною рисою ЄНСІ є консолідація інформаційного середовища, що об‘єднує вимоги з боку вищих органів державної влади та місцевого самоврядування з інтересами розвитку відкритого інформаційного суспільства і процесів загальноєвропейської інтеграції, потребами кожного громадянина України. Це дає можливість повної інтеграції інформаційних ресурсів та, головне, їх інформаційно-аналітичних складових при вирішенні задач будь-якого рівня складності, що забезпечує ефективну підтримку управлінських рішень (зокрема в реальному часі) на всіх ієрархічних щабелях системи управління завдяки розвинутій інтелектуально-технологічній складовій та потужному спеціальному математичному ресурсу моделювання та багатокритеріальної оптимізації, яким пишається школа українських кібернетиків.

3. Серед найважливіших застосувань можна виділити вкрай актуальні наразі проблеми законотворчих процесів і актів (як приклад, можна згадати Податковий кодекс), зокрема їх загально-лінгвистичну та логіко-семантичну узгодженість та відповідність макроекономічним моделям, стратегії та задачам сталого розвитку суспільства в цілому. Передбачено механізм забезпечення безперервної актуалізації даних та параметрів моделей, а також моніторингу стану об‘єкту аналізу та управління. Під об‘єктом мається на увазі комплекс адекватних багатопараметричних динамічних моделей соціально-економічних процесів (політичних, екологічних та інших) суспільства без звичайних спрощень і купюр.

4. Важливою складовою є реальне забезпечення та розширення доступності і ефективності використання національних і світових інформаційних ресурсів у всіх сферах діяльності суспільства, підвищення конкурентноздатності національної економіки в цілому і інформаційно-комунікаційних технологій зокрема.

5. Одним з найважливіших факторів є підвищення ролі регіональної складової ЄНСІ, в якій враховано специфіку розвитку регіону та його ресурсів, можливості та загальну соціально-економічну інфраструктуру, термінові та довгострокові плани та їх виконання, безпосередню взаємодію і націленість на потреби місцевої адміністрації, моніторинг стану та функціональні задачі адміністрування житлово-комунальним комплексом, обліку населення, тощо. Загальним критерієм є ефективне управління регіональним комплексом в цілому і оперативна взаємодія з верхніми рівнями адміністративно-територіального підпорядкування. Узгодженість цілей, планів, задач і їх реалізації є дійовим показником цієї взаємодії.

6. Вирішальним фактором проекту ЄНСІ є опора на великий потенціал, який зінтегровано на даний момент в Національній Академії наук. Створена і функціонує розподілена GRID- система суперкомп‘ютерних комплексів, яка налічує декілька сотень процесорів (в тому числі і найпотужніший в Україні суперкомп‘ютер Інституту кібернетики), реалізовані перспективні інформаційні технології в областях економіки, біології, космічних досліджень, геології, природокористування. Ці наробки дають можливість створювати нові комп‘ютерні технології як товар на міжнародному ринку інформаційних послуг. Всі вони побудовані на фундаменті знання-орієнтованих систем, досконалих математичних моделей та методів надвисокої складності і орієнтовані на використання розподілених суперкомп‘ютерних мереж з високим рівнем продуктивності, інформаційної ємності, надійності та безпеки.

7. В умовах обмеженості ресурсів процеси інформатизації можна здійснити лише, визначивши пріоритетні сфери і напрями прориву та сконцентрувавши на них фінансові, матеріальні й трудові ресурси.

8. Проект має бути невід‘ємною частиною Національної програми інформатизації і відповідати Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Важливим є етапність розробки та вводу в експлуатацію окремих складових у відповідності з узгодженим зацікавленими сторонами графіком.

Таким чином, ЄНСІ повинна відіграти надзвичайно важливу роль у соціально-економічній трансформації України, створенні ефективної економіки, розвитку громадянського суспільства і демократичної української держави. Її потрібно розглядати як системну базу для усіх економічних та соціальних перетворень в Україні.

ЛИТЕРАТУРА 1. Закон Украины «О Национальной программе информатизации» от 04.02.1998 № 74/98-ВР. 2. Закон Украины «Об основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы» № 537-16. 3. План мероприятий по выполнению заданий, предусмотренных Законом Украины «Об основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы». 4. Постановление ВР Украины от 01.12.2005 № 3175-IV “О рекомендациях парламентских слушаний по вопросам развития информационного общества ”. 5. Распоряжение КМ Украины «Об утверждении Порядка легализации компьютерных программ в органах исполнительной власти» от 04.03.04 № 253. 6. Распоряжение КМ Украины «Об утверждении Положения о Национальном реестре электронных информационных ресурсов» от 17.03.04 № 326. 7. Распоряжение КМ Украины «Об утверждении Положения о Реестре информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем органов исполнительной власти, а также предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере их управления» от 03.08.05.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат