На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бухгалтерський облік бюджетних установ

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Бухгалтерський облік бюджетних установ

I. Теоретична частина.

1. Бухгалтерський баланс бюджетних установ, склад статей та побудова.

У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відбиваються у двох аспектах: за їхнім речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними й залученими.

Усі бюджетні установи незалежно від їхнього профілю складають бухгалтерський баланс за формою № 1 згідно з Інструкцією «Про порядок складання квартальної фінансової звітності» установами й організаціями, що утримують кошти з державного та місцевого бюджетів, затвердженою Наказом Державного казначейства України від 29.03.2002 № 59.

Бухгалтерський балансце звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату.

За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється від балансів госпрозрахункових підприємств і має на меті не розкриття інформації для інвесторів, а забезпечення контролю та аналізу використання бюджетних коштів.

Склад статей активу характеризує належність бюджетних установ до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи — це установи державної чи комунальної форми власності, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Необоротні активи (розділ І балансу) відбиваються за статтями «Нематеріальні активи», «Основні засоби», «Інші необоротні матеріальні активи». При цьому нематеріальні активи й основні засоби до підсумку балансу включаються за залишковою вартістю, тобто баланс складається за принципом «баланс-нетто».

Оборотні активи (розділ ІІ балансу) відбиваються за статтями «Виробничі запаси», «Дебіторська заборгованість», «Рахунки в банках», «Рахунки в казначействі», «Каса», «Інші кошти».

Витрати (розділ ІІІ балансу) характеризуються такими статтями: «Видатки загального фонду», «Видатки спеціального фонду», «Виробничі витрати».

Активи й витрати бюджетних установ не оцінюються щодо їхньої здатності трансформуватися у грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не розміщуються за ознаками зростаючої ліквід­ності, як це прийнято в балансі госпрозрахункових підприємств.

Статті пасиву балансу об’єднано також у три розділи. Власний капітал (розділ І пасиву балансу) містить такі статті: «Фонд у необоротних активах», «Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах», «Фінансовий результат».

Сума власного капіталу бюджетної установи є абстрактною величиною. Водночас власний капітал (фонд у необоротних активах і фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах) є основою для започатковування та подальшого здійс­нення фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, одним із найважливіших її показників.

Розділ ІІ «Зобов’язання» містить статті, на яких відображається заборгованість установи за довгостроковими і поточними зобов’язаннями, кредиторська заборгованість юридичних та фізичних осіб.

Доходи загального і спеціального фондів відображають у розділі ІІІ «Доходи».

Отже, статті активу й пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з таким розрахунком, щоб якомога чіткіше проглядався взаємозв’язок між активами установи, її витратами і джерелами їх формування.

Важливою складовою балансу бюджетних установ є довідки про рух асигнувань загального та спеціального фондів, які дають змогу органам Державного казначейства і вищим органам контролювати надходження та використання бюджетних коштів.

2. Облік касових видатків та касових операцій.

Касовими видаткамивважаються всі виплати, здійснені з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань.

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до дебету різних субрахунків залежно від напрямку видатків. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл. 2.1.

До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Таблиця 2.1. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків.

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Код статті (категорії)

1

Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, спеціаль­них реєстраційних рахунків

301

311, 313, 321, 323—326

1111, 1120, 1140, 1342

2

Перераховано з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за дорученням працівників

663, 664, 665, 666, 667, 668

311, 313, 321, 323

1111

3

Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників

641

311, 313, 321, 323

1111

4

Перераховано суми внесків за розрахунками зі страхування та Пенсійним фондом

651, 652, 653, 654

311, 313, 321, 323, 324, 326

1120

5

Перераховано суми постачальни­кам згідно з пред’явленими рахунками за придбані матеріальні цінності:

— у порядку планових платежів

361

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

1132, 1133

— шляхом попередньої оплати

364

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

1131—1139, 2110

— шляхом надходження матеріальних цінностей

675

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

1131—1139, 2110

6

Перераховано суми оплати за комунальні послуги та енергоносії

675

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

1161—1166

7

Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної плати

311, 313, 321, 323

301

1111

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат