На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Контрольная БЖД

Реферати > БЖД > Контрольная БЖД

Міністерство освіти і науки України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Факультет соціальних технологій

Кафедра психології

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни: «Безпека життєдіяльності»

Заочної форми навчання

Спеціальність 6.040101 «Психологія»

Групи ЗПЛ №81

Василець Олени Олександрівни

Викладач:

Кошуков О.В.

Київ – 2009

Словник термінів

1. Середовище життєдіяльності — сукупність природних та антропогенних факторів, з якими людина взаємодіє прямо чи опосередковано протягом життя. Середовище життєдіяльності є складовою навколишнього середовища і визначається для кожної людини окремо. Середовищем життєдіяльності людства в цілому практично є навколишнє середовище.

2. Система – сукупність взаємопов’язаних елементів, які впливають один на одного таким чином, що зміна одного спричиняє зміну інших або усієї системи. Це є одним з найпростіших означень системи і, напевне, найбільш вдале, адже в ньому виділені основні головні ознаки будь-якої системи:

· структурованість (наявність складових частин системи);

· наявність зв’язків між елементами системи;

· вплив кожного елемента на систему.

3.Складними називаються відкриті системи, які постійно перебувають у стані внутрішньої зміни, відчуваючи при цьому вплив зовнішнього середовища і трансформуючись в результаті впливу як внутрішніх (системних), так і зовнішніх (позасистемних) факторів.

4.Навколишнє середовище – це вся сукупність природних та антропогенних факторів, у середовищі яких існує людина

5. Штучне середовище - церізноманітні види забруднення, які виникають внаслідок роботи промислових підприємств, сміття тощо. В цьому понятті розглядаються різноманітні фактори забруднення та їх вплив на людину.

6. Біосфера — область існування живих організмів на Землі, що включає частину атмосфери, літосфери та гідросфери. Верхня межа біосфери сягає 85 км, нижня — 2 км у літосфері та до 11 км у гідросфері.

8. Гідросфера — сукупність океанів, морів, льодовиків, води континентів та островів, що становить 16 млрд. м3 води, або 0,25% маси планети.

9. Екологія­ – наука про взаємодію в живій природі, а детальніше – це наука про взаємодію живих істот між собою і з навколишньою неорганічною природою; про зв’язки в над організованих системах, структуру і функціонування цих систем.

10. Під поняттям безпека (населення, господарських об’єктів, природного довкілля) у надзвичайних ситуаціях розуміють стан захищеності населення, господарських об’єктів i природного довкілля від небезпеки в надзвичайних ситуаціях.

11. Безпека життєдіяльності – це галузь знань, у котрій вивчають небезпеки, що загрожують людині в повсякденному житті (вдома, на роботі, на відпочинку тощо) і при надзвичайних ситуаціях (аварії, техногенні й природні катастрофи тощо) та методи захисту від них. Як складна категорія, вона охоплює життя i діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним i штучним) середовищем.

12. Під поняттям небезпека розуміють такі впливи, котрі можуть наносити збитки здоров'ю людини, створювати загрозу життю та утруднювати функціонування різних органів організму людини.

13. Здоров'я - стан повного соціально-біологічного і психологічного комфорту, фізичного, духовного й соціального благополуччя, коли функція всіх органів і систем організму зрівноважені з природним і соціальним середовищем, відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти.

14. Шкода здоров’ю - це заподіяння одній особі середньої тяжкості тілесного ушкодження або одній чи декільком - легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або короткочасну втрату працездатності.

15. Населення - сукупність людей, які проживають на певній території.

16. Їжа - будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську сировину, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначені для споживання людиною.

17. Споживання - це процес, при якому товари або послуги використовуються споживачами для задоволення власних потреб та бажань. Споживання вимірюється, виходячи з вартості товарів та послуг, використаних повністю або частково за певний період часу, чи з вартості товарів та послуг, куплених або придбаних будь-яким іншим шляхом для цілей споживання.

18. Норма споживання - для нормального функціонування організму щоденний раціон повинен включати 6 основних складових: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини та воду. Харчові речовини, які люди отримують разом з їжею, можна умовно розділити на дві групи: ті, які необхідні у великих кількостях, або макрокомпоненти (білки, жири, вуглеводи), та ті, які необхідні у менших кількостях, або мікрокомпоненти (вітаміни та мінеральні речовини).

19. Норма права — це загальнообов'язкове, установлене чи санкціоноване й охоронюване державою правило поведінки, що виражає обумовлену матеріальними умовами життя суспільства волю й інтереси народу, що активно впливає на суспільні відносини з метою їх упорядкування.

20. ?

Розрахункова робота

Тема: Оцінка можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті

Варіант №2

Виконала: Василець Олена Олександрівна

Група ЗПЛ 81

Зміст:

1) Вихідні дані:

L = 1000 м (відстань до місця вибуху)

Q = 800 тонн (маса вибухової речовини (пропану)

Будівля цеху – цегляна

Вогнестійкість несучих стін – 2 години

Обладнання:

Верстати – важкі

Трубопроводи – наземні

Інше обладнання – наземні кабельні електромережі

Категорія пожежної небезпеки виробництва – Б

Щільність забудови обєкту – 30%

Умова: Визначити можливу ступінь руйнувань цегляної будівлі цеху. Що знаходиться на відстані 1000 метрів від вибухонебезпечного сховища, де зберігаються 800 тонн зрідженого пропану.

Розвязок:

1) Визначаємо за формулами (1) (2), в яку зону осередку вибуху потрапляє наш обєкт.

Радіус зони 1:

R1 = 17,5X³Ö800 = 17,5 X 9,3 = 162, 75м < 1000 м

Радіус зони 2:

R2 = 1,7 X 162, 75 = 276, 67 < 1000 м

Тобто наш обєкт при можливій аварії потрапить в 3-тю зону осередку вибуху.

2) Для зони 3 за допомогою графіків знаходимо величину надлишкового тиску ударної хвилі на відстані L = 1000 м від центру вибуху Q = 800 т пропану. Це буде DР = 30 кПа.

3) З додатку 1 визначаємо, що цегляна будівля від ударної хвилі з надлишковим тиском 30 кПа отримає сильне руйнування. Верстати важкі отримають слабку ступінь руйнування, трубопроводи наземні – слабку ступінь руйнування, а наземні кабельні мережі – середню ступінь руйнування. З додатку 2 визначаємо, якого характеру руйнування очікуються при можливій аварії.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат