На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова безпека підприємства

Реферати > Правознавство > Фінансова безпека підприємства

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову безпеку, відносяться навмисні або випадкові помилки менеджменту в області управління фінансами підприємства, пов'язані з: вибором стратегії підприємства; управлінням і оптимізацією активів і пасивів підприємства (розробка, впровадження і контроль управління дебіторською і кредиторською заборгованостями, вибір інвестиційних проектів і джерел їх фінансування, оптимізація амортизаційної і податкової політики).

До зовнішніх загроз можемо віднести: скупку акцій, боргів підприємства небажаними партнерами; наявність значних фінансових зобов'язань в підприємства (як великої величини позикових засобів, так і великих заборгованостей підприємству); нерозвиненість ринків капіталу і їх інфраструктури; недостатньо розвинену правову систему захисту прав інвесторів і виконання законодавства; кризу грошової і фінансово-кредитної систем; нестабільність економіки; недосконалість механізмів формування економічної політики держави. Джерелами негативних впливів на фінансову безпеку можуть бути: 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій,підприємств-конкурентів);2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс мажорні обставини тощо). Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на фінансовубезпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретногопідприємства, або його окремих працівників. Суб'єктивні впливи маютьмісце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або окремихйого працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів).

Отже, для забезпечення фінансової безпеки підприємства необхідне вирішення таких завдань:

1. Ідентифікація небезпек і погроз підприємству.

2. Визначення індикаторів фінансової безпеки підприємства.

3. Розробка системи моніторингу фінансової безпеки.

4. Розробка заходів, направлених на забезпечення фінансової безпеки підприємства, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді.

5. Контроль за виконанням заходів.

6. Аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування.

7. Ідентифікація небезпек і погроз підприємству і коректування індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань підприємства.

2. Індикатори та рівні фінансової безпеки підприємства

Індикаторами фінансової безпеки підприємств, організацій установ можуть бути:- мінімальний розмір статутного фонду;- величина активів;- обсяг продаж;- оборотність активів;- розмір інвестицій;- коефіцієнт рентабельності капіталовкладень;- строк окупності капітальних вкладень;- рівень інновацій;- показник достатності сукупного капіталу;- частка запозиченого капіталу;- прибутковість капіталу;- прибутковість активів;- відношення прибутку до середньрічного капіталу;- достатність обігового капіталу;- ліквідність (поточна – відношення зобов’язань до активів банку зі строком - виконання до 1 місяця; короткострокова – від 1 до 3 місяців; загальна);- величина ліквідного дефіциту;- коефіцієнт миттєвої оцінки (різновид коефіцієнта ліквідності);- платоспроможність;- максимальний розмір ризику на одного позичальника;- рівень оподаткування;- період погашення дебіторської заборгованості;- розмір позичкового відсотка;- коефіцієнт покриття відсотка;- періодичність погашення кредиторської заборгованості;- сума кредитування дебентурою (незабезпеченим борговим зобов’язанням).Комплексної моделі оцінки рівня фінансової безпеки підприємства насьогодні не має. Така методика існує по відношенню до оцінки рівняекономічної безпеки. На основі кількісної оцінки можна виділити рівні фінансової безпеки підприємства і дати їх інтерпретацію з позиції глобального інтересу підприємства – збереження його ринкової позиції. Виділення рівнів фінансової безпеки підприємства і їх інтерпретація залежать від інтенсивності конкуренції в галузі, де діє підприємство. Таке твердження базується на основі висновку: чим нижчий рівень конкуренції на ринку чи галузі, тим вищий рівень фінансової безпеки підприємства і, навпаки, чим вищий рівень конкуренції, тим нижчий рівень фінансової безпеки підприємства, оскільки для його підтримки необхідні значні інвестиції.Для підприємств, працюючих в умовах конкуренції, можна виділити наступнівиди рівнів фінансової безпеки підприємства:

1) абсолютна фінансова сталість та абсолютна фінансова безпека – підприємству достатньо власних оборотних засобів для функціонування;

2) нормальна фінансова сталість та нормальна фінансова безпека – підприємству практично достатньо власних оборотних засобів;

3) нестійкий фінансовий стан і нестійкий рівень безпеки – підприємству недостатньо власних оборотних засобів, також воно залучає середньострокові та довгострокові позики і кредити;

4) критичний фінансовий стан і критичний рівень безпеки – підприємство окрім середньострокових та довгострокових позик і кредитів, залучає короткострокові;

5) кризовий фінансовий стан і кризовий рівень безпеки – підприємство не може забезпечити фінансування своєї діяльності ані власними, ані залученими засобами. 3.Управління фінансовою безпекою підприємства

В Україні проблемою управління фінансовою безпекою підприємства займаються недостатньо та некомплексно, тому що основна увага приділяєься фінансовій безпеці на рівні держави та антикризовому управлінню на рівні підприємства. Останнє стає необхідним, коли підприємство вже опинилося у стані фінансової небезпеки. Головне ж полягає в тому, щоб не допустити цього.

Комплексна структура механізму управління фінансовою безпекою підприємства - це сукупність фінансових інтересів підприємства; функцій, принципів і методів управління; організаційної структури і управлінського персоналу; техніки і технології управління; фінансових інструментів, критеріїв оцінки і показників (індикаторів) рівня фінансової безпеки;

Принципами управління фінансовою безпекою підприємства є : первинність господарського законодавства; застосування програмно-цільового управління; обов’язкове визначення сукупності власних фінансових інтересів підприємства у складі його місії; інтегрованість підсистеми управління фінансовою безпекою підприємства із загальною системою фінансового менеджменту; забезпечення збалансованості фінансових інтересів підприємства, окремих його підрозділів і персоналу; взаємна матеріальна відповідальність персоналу і керівництва за стан фінансової безпеки підприємства; необхідність постійного моніторингу реальних і потенційних загроз; відповідність заходів щодо забезпечення фінансової безпеки економічній стратегії розвитку підприємства, його місії; координація реалізації заходів щодо забезпечення фінансової безпеки на підприємстві; необхідність і своєчасність удосконалення в разі потреби системи фінансової безпеки підприємства; наявність зворотного зв’язку; необхідність організаційного і методичного оформлення підсистеми фінансової безпеки; мінімізація витрат на забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат