На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова безпека підприємства

Реферати > Правознавство > Фінансова безпека підприємства

Механізм управління фінансової безпеки підприємства також має наступні елементи (складові): сукупність фінансових інтересів підприємства, функції, принципи і методи управління, організаційну структуру, управлінський персонал, техніку і технології управління, фінансові інструменти, критерії оцінки рівня фінансової безпеки. У такому розумінні механізм забезпеченням фінансової безпеки підприємства уявляє собою єдність процесу управління і системи управління.

До складу основних функцій забезпечення фінансової безпеки підприємства (ФБП) в роботі віднесено наступні: 1) планування, включаючи програмування і прогнозування, 2) організацію і регулювання, 3) стимулювання і 4) контроль у складі обліку, аналізу і аудиту.

Рис.2. Управління фінансовою безпекою підприємства

4. Система органів забезпечення фінансової безпеки підприємства

Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві повинні функціонувати спеціальні органи. Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури, що здійснює аналіз стану фінансової безпеки підприємства як складової економічної безпеки та розробку мір по забезпеченню економічної безпеки на підприємстві в цілому, що залежить від особливостей бізнесу може бути як власним підрозділом так і притягненим на договірній основі.

Діяльність органів по забезпеченню фінансової безпеки підприємства включає (рис 3):

Рис 3. Складові системи забезпечення фінансової безпеки .

Ключовий чинник успішного розвитку підприємства – грамотний і професійний менеджмент, а головний чинник ризики – некомпетентність і недобросовісна співробітників. У таких умовах проблема фінансової стійкості і безпеки підприємств стає надзвичайно актуальною і стратегічною.

За думкою Папехіна Р.С. на підприємстві повинна бути розроблена стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства, що повинна включати наступне:

1) визначення критеріїв і параметрів (кількісних і якісних порогових значень) фінансової системи підприємства, що відповідають вимогам його фінансової безпеки;

2) розробку механізмів і заходів ідентифікації погроз фінансовій безпеці підприємства і їх носіїв;

3) характеристику областей їх прояву (сфер локалізації погроз);

4) встановлення основних суб'єктів погроз, механізмів їх функціонування, критеріїв їх дії на економічну (включаючи фінансову) систему підприємства;

5) розробку методології прогнозування, виявлення і запобігання виникненню чинників, що визначають виникнення погроз фінансовій безпеці, проведення досліджень по виявленню тенденцій і можливостей розвитку таких погроз;

6) організацію адекватної системи забезпечення фінансової безпеки підприємства;

7) формування механізмів і заходів фінансово-економічної політики, нейтралізуючих або пом'якшувальних дію негативних чинників;

8) визначення об'єктів, предметів, параметрів контролю за забезпеченням фінансової безпеки підприємства .

Для зниження внутрішніх небезпек і погроз фінансовій безпеці підприємства необхідна, перш за все, структура контролю за забезпеченням фінансової безпеки підприємства. На думку Гукової А.В., вона може мати наступний вигляд (принципова схема):

Рис 3. структура контролю за забезпеченням фінансової безпеки підприємства (принципова схема) [4].

Орган, який повинен в оперативному режимі проводити моніторинг фінансової безпеки, оперативно реагувати на зміну ситуації, регулярно готувати документи директорові і раді директорів для ухвалення рішень по тих або інших проблемах і контролювати їх виконання, – це служба фінансової безпеки підприємства.

Таким чином, для організації ефективної системи фінансової безпеки підприємства необхідна розробка відповідної документації підприємства, де мають бути визначені внутрішні і зовнішні погрози, а також критерії, на підставі яких фінансова безпека підприємства може бути визнана порушеною.

Висновки

Фінансова безпека - визначає граничний стан фінансової стійкості, в якому повинно знаходитися підприємства для реалізації своєї стратегії, характеризується здатністю підприємства протистояти зовнішнім і внутрішнім погрозам. Для оцінки фінансової безпеки запропоновані індикатори фінансової безпеки, головними з яких є показники зміни вартості підприємства. Як система вона включає конкретні характеристики фінансових інструментів, що відображають до певної міри характер стосунків власності, у свою чергу, сукупність стосунків власності і характеристик фінансових інструментів формує рух капіталів, їх розподіл в рамках грошової і кредитно-фінансової політики, що реалізовується.

Для забезпечення фінансової безпеки на підприємстві і можливості передбачення ризиків на підприємстві повинна існувати система органів управління фінансовою безпекою, що мають проводити діагностування стану підприємства, прогнозувати можливі загрози та проводити низку мір по забезпеченню стабільності системи фінансової зокрема та економічної безпеки підприємства в цілому.

Список використаної літератури

1. Закон України „Про основи національної безпеки України”.

2. Закон України „Про інформацію”.

3. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції”.

4. Постанова Верховної Ради України від 18.07.1995 р. № 532-95-п „Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки 5. 5. 5.України”.Горячева К.С. Финансовая безопасность предприятия, сущность и место в системе экономической безопасности // Экономист. – 2003. – №8. – С.65-67.

6.Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: Автореф. дис. канд. эконом. наук. Волгоград., 2007. – 21с.

7.Кузенко Т.Б., Прохорова В.В., Саблина Н.В. Управление финасовой безопасностью на предприятии // Бизнес Информ № 12 (1),2007. – 2008. – C. 27-29.

8. Кириченко О.А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи // Финансовые рынки и ценные бумаги, 2009. – №16. – 2009. – С. 22-28

9. Горячева К.С. Механізми управління фінансовою безпекою підприємства// автореферат .К.2006

10. Кім Ю.Г. Проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства// наукова стаття.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат