На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

План

Стр.

Вступ

3-5

Розділ І Виробничо – фінансова характеристика господарства та організація облікової роботи

6

Розділ ІІ Основна частина

7-34

2.1 Економічний зміст нематеріальних активів та їх визнання

7-10

2.2 Види нематеріальних активів

11-14

2.3 Оцінка нематеріальних активів

15-19

2.4 Зміни балансової вартості нематеріальних активів

20-25

2.4.1 при переоцінці;

20-23

2.4.2 при зменшенні корисності;

24-25

2.5 Облік нематеріальних активів

26-30

2.6. Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів та їх облік.

31-34

Розділ ІІІ. Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

36-38

39-40

Розділ ІV. Додатки

Вступ

Оскільки стрімкі економічні зміни в Україні вимагають звернення особливої уваги на ведення обліку нематеріальних активів, тому доцільно акцентувати увагу на узгодження ведення їх обліку в розрізі бухгалтерського та податкового обліку.

Згідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» нематеріальний актив визначено як немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він більше року) для виробництва, в адміністративних цілях, торгівлі та надання в оренду іншим особам.

В податковому обліку відповідно до пункту 1.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.94р. № 334\94-ВР, зі змінами та доповненнями нематеріальний актив – це об’єкт інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права власності платника податку. Строк корисного використання 10 років, проте він може бути й меншим, але обов’язково повинен бути обумовлений у наказі про облікову політику. Крім того, в Законі не встановлено окремих норм щодо придбання нематеріальних активів.

В бухгалтерському обліку нематеріальні активи, придбані шляхом розробки, відображаються в балансі, якщо в майбутньому при їх експлуатації підприємство буде мати економічні вигоди, технічну можливість для доведення їх до стану, придбаного для використання. А також у підприємства повинні бути документи, які підтверджують вартість витрат, понесених на їх розробку. Якщо підприємство має намір на розробку нематеріального активу, то воно повинно мати економічні вигоди від його реалізації. В іншому разі витрати підприємства, понесені при його виготовленні, не будуть формувати первісної вартості нематеріального активу. В разі виготовлення з використанням послуг конструкторського бюро, із виготовленням технічної документації та дослідного зразка готової продукції такі витрати не будуть формувати первісної вартості нематеріального активу, а відображатимуться в складі витрат звітного періоду. Для замовника документальним оформленням виготовлення технічної документації є акт виконаних робіт дослідно-конструкторської організації. Зарахування на баланс дослідного зразка готової продукції у замовника здійснюється на основі прибуткової накладної від постачальника. Окремої звітності щодо виготовлення дослідного зразка та технічної документації замовник не подає. В бухгалтерському обліку витрати з виготовлення технічної документації відображаються в балансі. Первісна вартість нематеріальних активів, за якою вони зараховуються на баланс, визначається залежно від способу їх надходження. Так, при придбанні нематеріальних активів шляхом купівлі за кошти його первісна вартість складається: з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інші витрати безпосередньо пов’язані з його придбанням та доведення до стану, у якому він придбаний для використання за призначенням. Якщо нематеріальний актив був придбаний за рахунок кредиту банку, то відсотки за користування кредитом не включаються до його первісної вартості. В бухгалтерському обліку витрати на придбання нематеріального активу відображаються на відповідних рахунках балансу.

Також нематеріальні активи підприємств являються об’єктами інтелектуальної власності і це надає їм таке визначення: нематеріальні активи – це винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, матеріальним вираженням прав на який є документи виключного права, патенти і свідоцтва про реєстрацію. Нематеріальними активами також є права ноу-хау, а також права, отримані в результаті покупки ліцензій у патентовласників.

Важливою частиною нематеріальних активів підприємства є репутація фірми (підприємства, організації) чи «гудвіл», як це поняття визначається в закордонному праві. «Гудвіл» у обліковій практиці виникає в процесі приватизації підприємств чи їхнього продажу, то в момент установлення вартості такого продажу виникає те перевищення покупної ціни.

Важливо відзначити, що майже усі види нематеріальних активів, крім хіба прав на користування земельними ділянками і природними ресурсами й орендними правами, є різновидами об’єктів інтелектуальної власності.

Існують визначені методики оцінки об’єктів інтелектуальної власності. Оцінку роблять спеціально навчені фахівці, що мають досвід як у патентно-правовій області, так і в області бухгалтерії нематеріальних активів. Оцінку можуть робити тільки організації, що мають ліцензію на проведення оцінної діяльності.

Будь-які об’єкти інтелектуальної власності, створені і використовувані на вашому підприємстві – це ваші сховані резерви.

Розділ І. Виробничо – фінансова характеристика господарства та організація облікової роботи ТзОВ «Дністер»

ТзОВ «Дністер» у степовій зоні з складним рельєфом та геологічною будовою.

За агрокліматичними умовами, територія відноситься до степового недостатньо зволоженого району.

За механічним складом ґрунти бідні на гумус, кислі, тому вирощування сільськогосподарських культур потребує значних фінансових затрат.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат