На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Початкова освіта в Нідерландах

Реферати > Педагогіка > Початкова освіта в Нідерландах

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський національний педагогічний університет

ім Т. Г. Шевченка

Початкова освіта в Нідерландах

Підготувала

студентка 15 групи

факультету початкового навчання

Піддубна Юлія

Чернігів 2010

Вивчення розвитку освітнього процесу Нідер­ландів, активного учасника європейського співтовариства, у яке інтегрується Українська держава, дає можливість поглибити наші знання щодо європейсь­кої освіти та сприяє розвитку власної. Тому доцільно розглянути, як саме живе і працює голландська школа. Конституція Нідерландів гарантує свободу освіти. Загальна середня освіта в Голландії обов'язкова і безко­штовна. Позитивно вражає цілісність та комплексність шкільної освіти, її гнучкість та безперервність. Кожна людина, що живе в цій країні, незалежно від її громадянства, національності, релігійних уподобань, соціаль­ного статусу та фінансового рівня має можливість не просто отримати освіту, а й вибрати власний шлях інте­лектуального, морального і професійного розвитку.

Характерною особливістю системи освіти Нідер­ландів є поєднання централізованої освітньої політи­ки уряду з децентралізованим адмініструванням у школі. Міністерство Освіти і Науки здійснює загальне керівництво і контроль в освітній галузі. По-перше, це фінансування системи освіти. Шкільні будинки та споруди, заробітна плата вчителям та адміністрації, підручники та інша література, необхідна для педагогів і школярів — все це оплачується урядом.

Муніципальні школи (їх більшість) засновуються та керуються місцевою владою. Також багато шкіл, заснованих приватними особами. Якщо таку школу відвідує достатня кількість учнів і вчителі виконують закони і правила, встановлені Міністерством Освіти і Науки Нідерландів та провідними установами в галузі освіти ­- ця школа фінансується урядом.Існують і засновуються школи на основі релігійних уподобань, наприклад, римо-католицькі, протестантські, христи­янські, іудейські.

Державою також визначаються обов'язкові типи програм, мінімальна і максимальна кількість годин на кожен тип програм, річне і тижневе навантажен­ня учнів, предмети, які належить викладати в кожно­му класі, тривалість уроку, кваліфікаційні вимоги до вчителів, умови їхньої праці та розмір її оплати, зміст та порядок проведення іспитів та тестів.

Керівним документом для початкової школи є Акт про Початкову Освіту. Він визначає основні принципи розбудови та розвитку змісту початкової освіти; кількість навчальних годин на день, тиждень, рік та загалом на весь період початкової школи, що складає 7520 годин за 8 років навчання, і кількість навчальних днів на тиждень; основні положення на­вчального плану.Діти в групах від 5 до 8 років по­винні відвідувати школу 1000 годин на рік.Для дітей віком від 1 до 4 років кількість менша і залежить це від самої школи, як вона вирішила упорядкувати на­вчальний процес. Наприклад, діти віком від 1 до 4 років можуть мати додаткову перерву чи додатковий вихідний.В цьому ж Акті зазначені головні цілі по­чаткової освіти, спрямовані на розвиток емоційної сфери дитини, інтелектуальних і творчих здібностей для подальшого формування необхідних знань, умінь і навичок, культурного і фізичного розвитку.

Більшість дітей іде до школи у віці 4 років (вза­галі, шкільна освіта починається з першого року життя дитини, а закінчити навчання взагалі можна в будь-якому віці), хоча обов'язковим для початку на­вчання у початковій школі є 5-річний вік.В цей період діти звикають відвідувати навчальний заклад, привчаються до шкільного розпорядку дня.Цей віковий відрізок вважається сензитивним для над­бання навичок мовлення та спілкування, соціалізації.

Школа однією із цілей ставить собі навчити дитину розуміти та спілкуватися голландською, а особливо як­що вдома вона розмовляє іншою мовою. Нідерланди — багатонаціональна країна. Співіснування з багатьма європейськими сусідами, свобода вибору громадянами Європи місця проживання та праці, приплив емігрантів з інших країн вимагає від педагогів врахування особли­востей існування у полікультурному суспільстві. Все більше набувають актуальності такі напрямки, як гро­мадянська освіта, полікультурна освіта. Рідна гол­ландська мова вважається однією з національних цінностей і пестується та підтримується урядом і грома­дянами Об'єднаного Королівства Нідерланди.

У кожній школі педагоги приділяють велику ува­гу дітям, що не зовсім вільно або зовсім не розмов­ляють голландською. Школа має додаткових вчи­телів, які допомагають дітям вчити державну мову.Водночас, якщо голландська не є рідною мовою, де­які школи пропонують вивчати рідну мову дитини, культуру її народу.Такі уроки не обов'язкові, вони можуть займати до 5 годин на тиждень. Вчитель з та­ких предметів може бути призначений в школу, як­що ці уроки будуть відвідувати 10 або більше учнів.

Дітей навчають, як було зазначено, розуміти, писа­ти, читати і гарно розмовляти голландською (та рідною при певних умовах), арифметиці.Крім того, вивчається багато предметів глобального циклу, що розповідають дітям про світ, у якому ми живемо (географія, історія, природознавство, правила дорожнього руху).Не завжди ці предмети викладаються окремо. Знання з них інтег­рують в інші предмети або об'єднуються (синтезуються), утворюючи окремі курси.Значне місце займають цикли предметів розвивального характеру. На таких уроках діти вчаться працювати руками, володіти власним тілом, голосом (співи, гімнастика, ремісництво).Також дітей вчать спілкуватися одне з одним, бути ввічливими, шанобливими, не ображати одне одного.

Навчальний план початкової школи складається з таких предметних циклів:

—сенсорне виховання і фізкультура;

—голландська мова;

—арифметика і математика;

—англійська мова;

—предмети соціально-природничого циклу: географія, історія, природознавство, соціальна структура і релігійні та ідеологічні течії;

—образотворча активність: використання образо­творчих засобів мови, малювання, музична освіта, художня праця, рухливі ігри;

—соціально-побутові навички, моделювання соціальної поведінки.

Обов'язкове навчання у Нідерландах триває 12 років. Воно починається тоді, коли дитині випов­нюється 5 років: наприклад, якщо день народження дитини 18 березня, вона піде до школи 1 квітня. Таке чітке врахування вікового цензу первачків пояс­нюється психофізіологічними особливостями розвит­ку дитини; в цьому віці важливим в плані загального розвитку стає кожен місяць її дорослішання. Після то­го, як батьки зареєструють дитину, школа повідомить, у який день вона може перший раз прийти до школи. З цього дня вона буде відвідувати школу щодня, крім вихідних, свят та щорічних літніх канікул. Закінчується обов'язкова освіта в кінці того навчаль­ного року, у якому дитині виповнюється 16 років.

Навчальний рік у голландських школах почи­нається, на відміну від традиційного 1 вересня в Ук­раїні, не в один день. Для зручності країна поділена на 3 області, і в кожній літні канікули тривають у різний час, але кількість навчальних годин на рік, звичайно, зберігається. Майже завжди навчальний рік закінчується в липні, але це не обов'язково. Як­що дитина в одному році йшла до школи, наприклад, 14 серпня, то в наступному році ця дата може зміни­тися, і вона піде до школи на 1 чи 2 тижні раніше або пізніше. Володіють цією інформацією директор шко­ли та органи місцевої влади. Самі голландці вважа­ють таку організацію шкільних канікул раціональною і доцільною. Вона дає можливість батькам провести канікули разом зі своїми дітьми і це не викличе ма­сових одночасних батьківських відпусток і припи­нення трудової діяльності та перевантаження транс­порту або місць відпочинку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат