На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.№ 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // Вісник державної служби України. - 1995. - № 1. - С. 9 - 28.

3. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. № 356 // Вісник державної служби України. - 1995. - № 3-4. - С. 60 - 67.

4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

5. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 - 21. - Ст. 190.

6. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст. 175.

7. Указ Президента України “Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України” від 26 липня 2005 р. № 1132 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 30. - Ст. 1788.

8. Административное право зарубежных стран: Учеб. - Под ред. Н.Козырина, М.Штатиной. - М., 2003. - 464 с.

9. Адміністративне право України // За заг. ред. Т.О.Коломієць, Г.Ю.Гулевської. - К., 2007. - 216 с.

10. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. У двох томах. -Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: Авер’янов В.Б. (голова) та ін. - К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2007. - 592 с.

11. Адміністративне право України: Підручник. - За заг. ред. Ю.Б.Битяка. - К., 2005. - 544 с.

12. Афанасьєв К.К. Проблемы регулирования административных правоотношений // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - 2000. - №4. - С. 45 - 62.

13. Гнидюк Н. Визначення поняття публічної адміністрації в ACQUIS COMMUNAUTAIRE // Законодавство України: наук.-практ. коментар. - 2006. - № 10. - С. 74 - 77.

14. Голосніченко Д.І. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування: монографія. - К., 2009. - 356 с.

15. Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. - 668 с.

16. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; за заг.ред. Авер’янова В.Б. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.

17. Державне управління: навч. посіб. / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; за ред. А.Ф.Мельник. - К.:Знання-Прес, 2003. - 343с.

18. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. - К., 2003. - 384 с.

19. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Закон України “Про державну службу”: Науко практичний коментар. - 2-е вид., змінене і доповнене. - Одеса: Фенікс, 2009. - 692 с.

20. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004. - 320 с.

21. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атака, 2003. - 576 с.

22. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 272 с.

23. Реформа публічної адміністрації в Україні. Перспективи концепцій та законів / Упоряд. І.Коліушко, В.Тимощук. - К., 2005.- 192 с.

24. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 624 с.

2.3. Модуль. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування

Мета модуля: розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність керівників структурних підрозділів запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов’язаних з корупцією; засвоєння знань про основні проблеми реалізації державної антикорупційної політики.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- сутність понять “корупція”, “корупційні діяння”, “корупційні правопорушення”;

- причини виникнення корупції;

- принципи реалізації антикорупційної політики, форми і методи планування, організації заходів щодо виявлення корупційних діянь і притягнення винних до відповідальності;

- основні напрями діяльності органів, які здійснюють боротьбу з корупцією;

вміти

- здійснювати контроль за дотриманням законодавства про відповідальність за корупційні діяння;

- організовувати заходи щодо виявлення фактів корупційних діянь і усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 20, із них: аудиторних занять - 8 , самостійної навчальної роботи слухачів - 12.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

   

аудиторних практичних занять

самостійної

роботи

1.

Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією. Передумови виникнення корупції.

4

2.

Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

4

4

3.

Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування про боротьбу з корупцією.

4

4

Зміст навчального матеріалу

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Тема 2.3.1. Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією. Передумови виникнення корупції

Сутність поняття “корупція”. Зміст корупційних діянь.

Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією.

Передумови виникнення корупції.

Суб’єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. Питання дії Закону України “Про засади запобігаггя та протидії корупції”.

Тема 2.3.2. Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією

Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння.

Загальна характеристика методів, засобів і форм здійснення боротьби з корупцією.

Підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення наявності корупції або інших правопорушень.

Правові засадивідшкодування збитків, завданих внаслідок вчинення корупційних діянь. Оскарження і відміна неправомірних рішень.

Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

Тема 2.3.3. Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

Контроль і нагляд за виконанням вимог законодавства з питань боротьби з корупцією.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат