На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.№ 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // www.rada.gov.ua.

3. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 р. № 249-IV // www.rada.gov.ua.

4. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” від 11 червня 2009 р. № 1506-ІV // www.rada.gov.ua.

5. Указ Президента України “Про обов’язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців” від 19 листопада 2001 р. № 1098 // www.president.gov.ua.

6. Указ Президента України “Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції” від 9 лютого 2004 р. № 175 // www.president.gov.ua.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” від 29 серпня 2002 р. № 1302 // www.kmu.gov.ua.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією” від 2 червня 2003 р. № 828 // www.kmu.gov.ua.

9. Актуальні пpоблеми пpотидії економічній злочинності, тінізації та коpупції в умовах фоpмування pинкової економіки в Укpаїні: Матеpіали міжнаp. наук.: пpакт. конф., 30 веpес. 2005 p. / Львів. деpж. ун; т внутp. спpав; [ Редкол.: В. Л. Оpтинський (голов. pед.) та ін.]. - Львів, 2006. - 279 с.

10. Дамаскин О. Коррупция. Состояние, причины, противодействие. М.: Триумфальная арка, 2009. - 304 с.

11. Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. - 668 с.

12. Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция. Современные подходы к исследованию. М.: Альма Матер, 2009. - 208 с.

13. Колдунова Е.В. Сравнительный анализ региональных особеннстей новых угроз безопасности: Учебное пособие. - М.: Проспект, 2010. - 128 с.

14. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія / М.І.Мельник. - К.: АТІКА, 2001. - 304 с.

15. Науково-практичний коментар до Закону України “Про боротьбу з тероризмом” // Ліпкан В.А. та інші. - К: КНТ, - 2009. - 208 с.

16. Оболенський О.Ю. Державна служба: навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.

17. Олуйко В. Боротьба з корупцією в сфері державного управління // Вісник державної служби України. - 2002. - № 4. - С. 76 - 77.

18. Правове регулювання діяльності державних службовців України. В 2-х т. / А.В.Толстоухов, Т.В.Мотренко, В.І.Луговий, Н.Р.Нижник, М.К.Орлатий, В.І.Рибачук та ін. - К.: НАДУ, 2004.

19. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою: Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади: Аналіт. розробки, пропозиції наук. та практ. працівників: Міжвід. наук. зб. Т. 29 / Голов. ред. А.І.Комарова. - К.: НДІ “Проблеми людини”, 2004. - 725 с.

20. Прохоренко О.Я. Корупція по-українськи (сутність, стан, проблеми): монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 167 с.

21. Психологічні особливості організованих злочинних об’єднань (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності): наук.-практ. посіб. / За ред. Я.Ю.Кондрат’єва, С.Д.Максименка, Б.В.Романюка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. - 436 с.

22. Ткач В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісник державної служби України. - 2004. - № 4. - С. 15 - 19.

23. Цивільна Конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1989 р. (набула чинності з 1 січня 2006 р.) // Офіційний вісник України. - 2006. - № 9. - Ст. 592.

3. БЛОК “Етика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”

3.1. Модуль. Культура й етика діяльності органів державної влади

Мета модуля: оволодіння комплексом інтегрованих знань, на основі яких формуються певні уявлення, вміння, навички щодо використання у своїй діяльності норм і правил професійної культури і етики.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади;

- професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

- особливості культури мовлення як складової адміністративної культури;

- вербальні засоби спілкування;

- невербальні засоби спілкування;

уміти

- використовувати норми сучасної українською літературної мови згідно з “Українським правописом”;

- використовувати писемну, усну форми ділової української мови;

- використовувати потрібну граматичну форму будь-якої частини мови в різних синтаксичних структурах залежно від мети спілкування;

- застосовувати норми ділового спілкування у сфері державного управління;

- правильно, точно і зрозуміло повідомляти необхідну інформацію;

- сприймати інформацію, використовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування;

- вести телефонну розмову;

- готувати публічний виступ з урахуванням вимог до використання мовних засобів;

- виступати з доповіддю, промовою, повідомленням, звітом;

- організовувати і проводити бесіди, засідання, наради, збори тощо.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин – 24, із них: аудиторних занять – 10, самостійної навчальної роботи слухачів – 14.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних практичних занять

самостійної

роботи

1.

Сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування

 

4

2.

Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади

2

4

3.

Культура мовлення як складова адміністративної культури. Оформлення організаційно-розпорядчих документів

4

2

4.

Форми ділового спілкування

4

4

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат