На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

22. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери. Навч. посіб.(3-є вид.) Рекомендовано МОНУ - К: КНТ, - 2009. - 316 с.

23. Корнієнко В.О. Формування політичної культури сучасної владної еліти в України: Монографія / В.О.Корнієнко, В.В.Добіжа. - К.: ВНТУ, 2009. - 160 с.

24. Культура ділового українського мовлення: навч. посіб. / Уклад. І.М.Плотницька. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 16 с.

25. Логунова М.М. Етико-психологічні засади ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 36 с.

26. Лозовой В.О. Філософія. Логіка. Етика. Естетика.: Підручник / В.О.Лозовой, С.М.Пазиніч, О.С.Пономарьов. - Х.: "Право", 2009. - 578 с.

27. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Вступний модуль” підмодулю „Культура та етика публічного адміністрування” (для слухачів спеціальності „Публічне адміністрування” денної форми навчання) / Уклад.: В.М.Князєв, Т.Е.Василевська. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 48 с.

28. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис: комплексний довідник: правила, коментарі, приклади, винятки / Л.І.Нечволод. - 3-тє вид., виправл. та доповн. - Х.: Торсінг, 2005. - 223 с.

29. Організаційна культура: навч.-метод. посіб. / Уклад.: Т.Е.Василевська, В.М.Князєв, А.В.Ліпенцев. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 32 с.

30. Пашутинський Є.К. Діловодство в державних установах: збірник інструкцій - К: КНТ, - 2009. - 596 с.

31. Петлюченко Н.В. Харизматика: мовна особистість і дискурс: Монография. - О.: Астропринт, 2009. - 464 с.

32. Плотницька І.М. Ділова українська мова в державному управлінні: навч. посіб. / І.М.Плотницька. - 2-ге вид., переробл. й доповн. - К.: НАДУ, 2007. - 167 с.

33. Плотницька І.М. Українська мова в державній службі: навч. посіб. для держ. службовців та посад. осіб місц. самоврядування / І.М.Плотницька, І.П.Лопушинський; за заг. ред. С.Г.Білорусова. - 2-ге вид., виправл. - К.; Херсон: Просвіта, 2007. - 134 с.

34. Полякова Л.О. Український орфографічний словник (80 000 слів) з граматичними таблицями; короткий правописний коментар: довідк. вид. / Л.О.Полякова. - Х.: Торсінг, 2004. - 491 с.

35. Практичні поради розробникам організаційно-розпорядчих документів / Уклад.: І.М.Плотницька, О.Л.Приходько, З.Ф.Кудрявцева, О.А.Бобер, Т.Д.Єгорова; за заг. ред. І.М.Плотницької. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. -76 с.

36. Резніченко В.І., Михно І.А. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету. - К.: Рідна мова, 2003. - 479 с.

37. Риторика: опор. конспект лекцій / Уклад. Н.Г.Чередник. - Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2005. - 64 с.

38. Розвиток людського ресурсу – основа національної безпеки України / М.І.Мельник (керівник авт. кол.), П.М.Копка, Ю.В.Бакаєв, В.М.Вакулич, Т.Е.Василевська та ін. - К.: Політконсалтінг, 2007. - С. 108 - 117, 139 - 163.

39. Сучасна українська мова: підручник / За ред. О.Д.Пономарева. - 3-е вид., перероб. - К.: Либідь, 2005. - 487 с.

40. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. сл. і словосполучень / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні; уклад.: О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. - К.: Довіра, 2006. - 789 с.

41. Толкованов В.В. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід / В.В.Толкованов, Н.В.Щербак, Т.Е. Василевська, В.П.Удовиченко / За ред. Толкованова В.В., Щербак Н.В. - К., 2008. - 240 с Бутенко Л.В. Мовлення ділових людей на нарадах, засіданнях, зборах: навч. посіб. для студ. нефілол. спец. - Алчевськ: ДГМІ, 2002. - 256 с.

42. Українська ділова мова: практ. посіб. / За ред. М.Д.Гінзбурга. - Харьків: Торсінг, 2003. - 588 с.

43. Українська мова. Теорія, завдання, тести: Навч. посіб. для старшокласників та вступників до ВНЗ / Бас-Кононенко О.В., Гнатюк Л.П. - К., 2009. - 405 с.

44. Українська мова: вправи і завдання для самостійної роботи студентів: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Я.В.Януш (кер. авт. кол.), Л.М.Бондарчук, І.А.Колесникова та ін. ; М-во освіти і науки України, - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2002. - 274 с.

45. Український орфографічний словник (близько 155 000 сл.): наук. вид. / Ред. В.М.Русанівський; уклад.: В.В.Чумак, І.В.Шевченко, Л.Л.Шевченко, Г.М.Ярун. - 4-е вид., перероб. і доповн. - К.: Довіра, 2005. - 1069 с.

46. Хамитов Н., Крылова С., Минева С. Этика и эстетика. Словарь ключевых терминов - К: КНТ, - 2009. - 336 с.

3.2. Модуль. Психологія управління

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність керівників щодо здійснення управління структурним підрозділом органу державної влади з урахуванням психологічних аспектів менеджменту.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- психологічні особливості управлiнської діяльності;

- сутність психологiчної готовності керiвникiв до управлiння;

- елементи й етапи комунікативного процесу;

- формальні і неформальні канали комунікації;

- вплив сприйняття, вербальної і невербальної поведінки на міжособистісну комунікацію;

- комунікативні бар’єри та способи їх подолання;

- правила ведення критичних бесід;

- техніки аргументації в процесі обговорення;

- маніпулятивні прийоми комунікативного впливу;

- психогігієну спілкування;

- соціально-психологічні умови і рекомендації щодо підготовки і ведення нарад;

- моделі успішного ведення переговорів;

- особливості управління організаційними і міжособистісними комунікаціями;

- сутність психологiчного клiмату;

- ознаки сприятливого психологiчного клiмату;

- фактори, якi впливають на формування психологiчного клiмату;

- сутність, причини, різновиди і стадії протікання конфліктів;

- фактори, які впливають на можливість конструктивного вирішення конфліктів;

- стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту;

уміти

- використовувати психологічні закономірності управління для аналізу певних управлінських ситуацій;

- використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення психологічних проблем управління;

- використовувати психологічні закономірності управління для аналізу конкретних управлінських ситуацій і прийняття ефективних управлінських рішень;

- добирати і застосовувати методи вербального і невербального впливу;

- застосовувати комунікативну технологію управлінського спілкування під час бесіди;

- налагоджувати командні комунікації;

- долати комунікативні бар’єри;

- вести критичну бесіду;

- застосовувати техніку аргументації в процесі обговорення;

- нейтралізувати маніпулятивні прийоми комунікативного впливу;

- створювати належні соціально-психологічні умови під час підготовки і проведення нарад;

- використовувати моделі й стратегії успішного ведення переговорів;

- сприяти становленню сприятливого психологічного клімату в підрозділі;

- виявляти і аналізувати причини, різновиди і стадії протікання конфліктів;

- обирати ефективні стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту і психологічні засоби його розв’язання;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат