На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

- застосовувати техніки запобігання виникненню і подолання стресу.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 28, із них: аудиторних занять - 10, самостійної навчальної роботи слухачів - 18.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних

практичних занять

самостійної

роботи

1

Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника.

2

2

Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників.Психологія ділового спілкування.

6

8

3.

Управління конфліктами.

4

8

Зміст навчального матеріалу

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Тема 3.2.1. Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника

Поняття управлiння. Особливості управління в соціальних системах. Структура управлiння в організації. Функцiї управлiння. Характеристика функцій управління.

Психологічна характеристика особистості керівника.

Характеристика основних груп знань, якi визначають ефективнiсть управлiння організаціями.

Основнi види управлiнських умiнь.

Особистiсні характеристики керівника.

Особливості рольової поведінки працівників.

Умови забезпечення професiйного вдосконалення працівника. Формування професiйного характеру і професiйного типу особистостi. Причини виникнення й умови запобігання виникненню професiйної деформацiї особистостi.

Тема 3.2.3. Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників. Психологія ділового спілкування

Поняття груп. Види груп.

Організація управління в формальних і неформальних групах.

Психологiчний клімат у структурах управління. Основнi елементи психологiчного клiмату. Види психологiчного клiмату в організаціях. Основнi ознаки сприятливого психологiчного клiмату.

Поняття про мотивацiю та її значення в управлiнні.

Значення діяльності керiвника у формуванні мотивів працівників до якісної і ефективної роботи. Залежнiсть позитивної мотивацiї підлеглих вiд керiвника. Основнi умови забезпечення мотивацiї дiяльностi керiвника.

Основнi стратегiї забезпечення мотивацiї працiвникiв.

Правила вибору керiвником стратегiї мотивацiї працiвника в певнiй управлiнськiй ситуацiї.

Психологія ділового спілкування.

Сутність понять “спілкування”, “управлінське спілкування”, “культура управлінського спілкування”.

Принципи управлінського спілкування. Завдання і функції управлінського спілкування. Процес управлінського спілкування, характеристика його етапів. Характеристика вербальних і невербальних засобів управлінського спілкування. Види управлінського спілкування. Форми ділового спілкування. Стилі управлінського спілкування.

Поняття структури управлінського спілкування. Загальна характеристика управлінського спілкування. Завдання управлінської комунікації. Умови успішної комунікації.

Процес вивчення й оцінки людьми один одного як компонент управлінського спілкування. Загальна характеристика перцептивного аспекту управлінського спілкування. Методи та послідовність вивчення та оцінки людьми один одного. Механізми вивчення і оцінки людьми один одного. Причини викривлення уявлень про партнерів по спілкуванню. Загальна характеристика типів людей як партнерів по спілкуванню.

Організація взаємодії як компонент управлінського спілкування. Мета взаємодії в управлінському спілкуванні. Умови ефективної взаємодії. Врахування потреб особистості у процесі управлінського спілкування. Характеристика потреб особистості. Рівні якості взаємодії в управлінському спілкування.

Бесіди, наради, засідання, збори як форми ділового управлінського спілкування: суттєві особливості, завдання, функції, структура, умови ефективності. Діяльність керівника щодо підготовки, проведення, оцінки і використання результатів форм ділового управлінського спілкування.  

Тема 3.2.3. Управління конфліктами

Конфлікти: сутність, причини виникнення, види і стадії протікання. Стратегії і моделі поведінки в умовах конфлікту. Особливості спілкування в конфліктних ситуаціях. Психологія стресу і можливості управління стресом.

Рекомендована література

1. Указ Президента України “Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення” від 17 лютого 2001 р. № 101 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 8. - С. 45.

2. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 р. № 683/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - Ст. 1463.

3. Адаир Дж. Психология лидерства: Концепция непререкаемого лидерства / Пер. с англ. - М.: Эксмо, 2005. - 352 с.

4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Х: Фортуна-пресс, 1998. - 464 с.

5. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: учеб. пособ. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. - 352 с.

6. Васильев Н.Н. Тренинг профессиональных коммуникаций в психологической практике. - СПб.: Речь, 2005. - 283 с.

7. Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология: учеб. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 240 с.

8. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2002. - 832 с.

9. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: посіб. - К.: КМ Academia, 1997. - 192 с.

10. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К.Чмут та ін. - К.: МАУП, 1999. - 208 с.

11. Загальні правила поведінки державного службовця // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 5 - 9.

12. Замановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005. - 144 с.

13. Иванова Е. Самопрезентация за 15 минут. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 185 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат