На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

14. Карамушка Л.М. Психологія управління: навч. посіб. - К.: Київський міжнародний університет, 2002. - 268 с.

15. Карпов А.В. Психология менеджмента: учеб. пособ. - М.: Гардарики, 2004. - 484 с.

16. Кипнис М. Тренинг лидерства. - М.: Ось-89, 2004. - 144 с.

17. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации: психология труда и организационная психология / Пер. с нем. - Х.: Гуманит. Центр, 2005. - 312 с.

18. Ключников С. Искусство управления собой. - СПб.: Питер, 2003. - 192 с.

19. Коментар до загальних правил поведінки державного службовця // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 92 - 106.

20. Конфліктологія. Альбом схем з коментарями. Навч.посіб. // за ред. Казміренко Л.І. – К: КНТ, - 2009. – 56 с.

21. Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні: Монографія / В.О.Корнієнко, І.Д.Похило. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 140 с.

22. Красникова Е.А.Этика и психология профессиональной деятельности: учебник. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2005. - 208 с.

23. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: пер. з англ. - К.: Наукова думка, 2001. - 303 с.

24. Логунова М.М. Етико-психологічні засади ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 36 с.

25. Логунова М.М. Практикум з психології ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 78 с.

26. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. - К., 2006. - 196 с.

27. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.: пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

28. Морозов А.В. Управленческая психология: учеб. пособ. - 2-е изд. - М.: Трикота, 2005. - 288 с.

29. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: навч. посіб. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 695 с.

30. Організаційна поведінка / Д Гелдігел, Дж.В.Сколум-молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; Пер. з анг. І.Тарасюк, М.Зарицка, Н.Гайдукевич. - К.: Основи, 2001. - 726 с.

31. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. - 3-е изд.: учеб. пособ. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2005. - 495 с.

32. Порфимович О. Іміджеутворююча діяльність органів державної влади // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1. - с.94 - 109.

33. Потеряхин А.Л. Психология управления: Основы межличностного общения. - К.: ВИРА-Р, 1999. - 384 с.

34. Психология и этика делового общения: учеб. для вузов / В.Ю.Дорошенко, Л.И.Зотова, В.Н.Лавриненко и др.; под ред. проф. В.Н.Лавриненко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 279 с.

35. Психология менеджмента: учеб. / Под ред. Г.С.Никифорова. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2004. - 689 с.

36. Психология управления персоналом: пособ. для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.В.Батаршева, А.О.Лукьянова. - М., 2005. - 624 с.

37. Психология управления: курс лекций / Л.К.Аверченко, Г.М.Залесов. Р.И.Мошканцев, В.М.Николаенко; отв. ред. М.В.Удальцова. - Новосибирск: ИНФРА-М, 1997. - 150 с.

38. Райгородский Д.Я. Психология руководства: учеб. пособ. - Самара: Бахрах-М, 2005. - 768 с.

39. Розанова В.А. Психология управления: учеб. пособ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Интел-Синтед, 2004. - 384 с.

40. Савельєва В.С. Психологія управління: навч. посіб. - К.: Професіонал, 2005. - 320 с.

41. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях / Сокр. пер. с англ. 15-го изд. - М.: Экономика, 1995. - 335 с.

3.3. Модуль. Менеджмент в органах державної влади.

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність керівників щодо здійснення управління структурним підрозділом органу державної влади.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- функції управління;

- сутність, види управлінських рішень;

- алгоритми підготовки і прийняття управлінських рішень;

- критерії оцінки оптимальності рішень;

- умови забезпечення ефективності управлінського рішення;

- етапи раціонального вирішення проблем;

- сутність проблемної ситуації і її зв’язок з прийняттям рішень;

- зовнішні і внутрiшнi фактори, якi впливають на прийняття управлiнських рішень;

- особливості індивідуальної і колегіальної роботи з підготовки і прийняття управлінських рішень;

- методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності;

- досвід провідних країн світу щодо забезпечення якості управлінських рішень;

- органiзацiйнi форми колегiального прийняття управлiнських рішень;

- види комунікації в державному управлінні;

- сутність і зміст організаційних та міжособистісних комунікацій в органах державної влади;

- елементи й етапи комунікативного процесу;

- формальні і неформальні канали комунікації;

- вплив сприйняття, вербальної і невербальної поведінки на міжособистісну комунікацію;

- комунікативні бар’єри та способи їх подолання;

- особливості управління організаційними і міжособистісними комунікаціями;

- умови забезпечення зорієнтованості надання публічних послуг на потреби населення;

- основи формування і розвитку партнерства у сфері надання публічних послуг;

- досвід роботи країн ЄС щодо удосконалення якості роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

- механізми залучення населення до оцінки якості послуг;

- напрями реформування роботи органів державної влади щодо якості надання державних послуг;

уміти

- застосовувати стандарти підготовки державно-політичних рішень з урахуванням технологій демократичного врядування;

- визначати критерії оцінки якості діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

- визначати механізми оцінювання якості послуг.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 30, із них: аудиторних занять - 14, самостійної навчальної роботи слухачів - 16.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних

практичних занять

самостійної

роботи

1

Функції управління.

2

4

2

Прийняття управлінських рішень.

2

4

3.

Комунікації в органах державної влади.

4

4

4.

Надання публічних послуг і оцінка їх якості.

6

4

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат