На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Зміст навчального матеріалу

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

 

Тема 3.3.1. Функції управління

Загальна характеристика функцій, які забезпечують діяльність суб’єкта управління (органу державної влади): розподіл завдань, прав, обов’язків; планування роботи; підготовка актів та інформаційних матеріалів; контроль і перевірка виконання; організація інформаційно-комунікаційних зв’язків; системи мотивації; розвиток кадрів тощо.

Функція планування. Поняття стратегічного управління. Стратегія і процес її розробки. Стратегічне планування.

Функція організації діяльності. Сутність організаційної функції. Делегування, відповідальність і повноваження. Принципи формування організаційних структур управління.

Функція мотивації. Сутність мотивації. Умови ефективності мотивації.

Функція контролю. Сутність і необхідність контролю. Мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкт контролю. Етапи процесу контролю. Система контролю, її елементи. Умови ефективності контролю.

Тема 3.3.2. Прийняття управлінських рішень

Сутність управлінських рішень. Класифікація рішень. Види управлінських рішень.

Підходи до прийняття рішень.

Критерії прийняття рішень. Фактори, які необхідно враховувати для прийняття оптимального рішення.

Умови забезпечення ефективності управлінського рішення.

Тенденції сучасного розвитку методології прийняття управлінських рішень.

Методика раціонального прийняття рішень. Психологічні засади прийняття управлінських рішень

Прийняття управлiнських рiшень керiвниками як результат взаємодiї об’єктивних і суб’єктивних факторiв. Об’єктивнi і суб’єктивні фактори, якi впливають на прийняття управлiнських рішень.

Вимоги до управлiнських рішень. Забезпечення можливостей для його здiйснення і контролю. Взаємозв’язок і взаємообумовленiсть вимог до управлiнських рiшень.

Індивідуальна і колегіальна робота з підготовки і прийняття управлінських рішень.  

Тема 3.3.3. Комунікації в органах державної влади

Поняття комунікацій і комунікаційного процесу. Складові комунікаційного процесу. Етапи процесу комунікації. Канали і засоби комунікацій. Бар’єри комунікацій. Умови забезпечення ефективності комунікацій.

Сутність понять “спілкування”, “управлінське спілкування”, “культура управлінського спілкування”.

Принципи управлінського спілкування. Завдання і функції управлінського спілкування. Процес управлінського спілкування, характеристика його етапів. Характеристика вербальних і невербальних засобів управлінського спілкування. Види управлінського спілкування. Форми ділового спілкування. Стилі управлінського спілкування.

Поняття структури управлінського спілкування. Загальна характеристика управлінського спілкування. Завдання управлінської комунікації. Умови успішної комунікації.

Процес вивчення й оцінки людьми один одного як компонент управлінського спілкування. Загальна характеристика перцептивного аспекту управлінського спілкування. Методи та послідовність вивчення та оцінки людьми один одного. Механізми вивчення і оцінки людьми один одного. Причини викривлення уявлень про партнерів по спілкуванню. Загальна характеристика типів людей як партнерів по спілкуванню.

Організація взаємодії як компонент управлінського спілкування. Мета взаємодії в управлінському спілкуванні. Умови ефективної взаємодії. Врахування потреб особистості у процесі управлінського спілкування. Характеристика потреб особистості. Рівні якості взаємодії в управлінському спілкування.

Бесіди, наради, засідання, збори як форми ділового управлінського спілкування: суттєві особливості, завдання, функції, структура, умови ефективності. Діяльність керівника щодо підготовки, проведення, оцінки і використання результатів форм ділового управлінського спілкування.

Тема 3.3.5. Надання публічних послуг і оцінка їх якості

Надання публічних послуг. Досвід країн розвиненої демократії щодо надання публічних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Умови забезпечення зорієнтованості надання публічних послуг на потреби населення.

Основи формування і розвитку партнерства у сфері надання публічних послуг. Забезпечення розвитку конкурентного середовища надання державних послуг.

Проблеми якості управлінських послуг в Україні на сучасному етапі. Принципи вдосконалення якості надання управлінських послуг: стандартизованість, відкритість, прозорість, корисність, економічність, спрямованість на задоволення потреб різних груп інтересів. Право оскарження неправомірних дій. Напрями реформування роботи органів державної влади щодо якості надання державних послуг. Моделі управління якістю діяльності органів державної влади. Критерії оцінки якості діяльності органів державної влади. Механізми оцінювання якості послуг. Запровадження системи управління якістю послуг з урахуванням зарубіжного досвіду і специфіки умов в Україні.

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.№ 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ // www.rada.gov.ua.

3. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28 листопада 2002 р. № 249-IV // www.rada.gov.ua.

4. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” від 11 червня 2009 р. № 1506-ІV // www.rada.gov.ua.

5. Указ Президента України “Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення” від 17 лютого 2001 р. № 101 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 8. - С. 45.

6. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 р. № 683/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - Ст. 1463.

7. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади: Моногр. / А.О.Чемерис, М.Д.Лесечко, А.В.Ліпенцев та ін. / За заг. ред. А.О.Чемериса. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 152 с.

8. Бакуменко В.Д. Технологія прийняття управлінських рішень: навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. -20 с.

9. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Х: Фортуна-пресс, 1998. - 464 с.

10. Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб: Питер, 2002. - 832 с.

11. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. – 668 с.

12. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: посіб. - К.: КМ Academia, 1997. - 192 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат