На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

13. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К.Чмут та ін. - К.: МАУП, 1999. - 208 с.

14. Загальні правила поведінки державного службовця // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 5 - 9.

15. Замановская Е.В. Руководство по управлению личным имиджем. - СПб.: Речь, 2005. - 144 с.

16. Иванова Е. Самопрезентация за 15 минут. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 185 с.

17. Калита П.Я. Загальне управління якістю – шлях до досягнення високого рівня досконалості // www.management.com.ua.

18. Кирхлер Э., Майер-Пести К., Хофманн Е. Психологические теории организации: психология труда и организационная психология / Пер. с нем. - Х.: Гуманит. Центр, 2005. - 312 с.

19. Ключников С. Искусство управления собой. - СПб.: Питер, 2003. - 192 с.

20. Кодекс державного службовця // Урядовий кур’єр. - 2000. - 29 листопада. - № 222.

21. Коментар до загальних правил поведінки державного службовця // Вісник державної служби України. - 2000. - № 4. - С. 92 - 106.

22. Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера: критерії та механізм реалізації в сучасній Україні: Монографія / В.О.Корнієнко, І.Д.Похило. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 140 с.

23. Красникова Е.А.Этика и психология профессиональной деятельности: учебник. - М.: Форум; ИНФРА-М, 2005. - 208 с.

24. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: пер. з англ. - К.: Наукова думка, 2001. - 303 с.

25. Логунова М.М. Етико-психологічні засади ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 36 с.

26. Логунова М.М. Практикум з психології ділового спілкування. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 78 с.

27. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. - К., 2006. - 196 с.

28. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.: пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

29. Методологічні аспекти прийняття сучасних управлінських рішень: навч. посіб. / Уклад. В.Д. Бакуменко. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 20 с.

30. Морозов А.В. Управленческая психология: учеб. пособ. - 2-е изд. - М.: Трикота, 2005. - 288 с.

31. Організаційна поведінка / Д Гелдігел, Дж.В.Сколум-молодший, Р.В.Вудмен, Н.С.Бренінг; Пер. з анг. І.Тарасюк, М.Зарицка, Н.Гайдукевич. - К.: Основи, 2001. - 726 с.

32. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. - 3-е изд.: учеб. пособ. - СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2005. - 495 с.

33. Порфимович О. Іміджеутворююча діяльність органів державної влади // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1. - с.94 - 109.

34. Психология менеджмента: учеб. / Под ред. Г.С.Никифорова. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб.: Питер, 2004. - 689 с.

35. Психология управления персоналом: пособ. для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А.В.Батаршева, А.О.Лукьянова. - М., 2005. - 624 с.

36. Райгородский Д.Я. Психология руководства: учеб. пособ. - Самара: Бахрах-М, 2005. - 768 с.

37. Робота Уряду у сфері взаємодії з громадськістю / С.В.Злобін, С.О.Майданевич, Н.В.Окша, Д.В.Войтенко; Заг. ред. Н.К.Дніпренко. - Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2006. - 32 с.

38. Савельєва В.С. Психологія управління: навч. посіб. - К.: Професіонал, 2005. - 320 с.

39. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в организациях / Сокр. пер. с англ. 15-го изд. - М.: Экономика, 1995. - 335 с.

40. Сороко В.М., Ходорівська Н.В., Дмитрук Н.А. Теоретико-методологічні засади державно-управлінської діяльності: професійні стандарти, процедури, технології: монографія. - К.: НАДУ, 2008. - 184 с.

41. Технологія прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / Уклад. В.Д.Бакуменко. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 20 с.

42. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або як досягнути ефективного врядування? - К.: Вид.: Фонд Ф.Науманна за свободу, 2008. - 76 с.

4. БЛОК "ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ"

4.1. Модуль. Інформаційне забезпечення в державному управлінні

Метою вивчення модуля є оволодіння слухачами системою знань та умінь, які складають компетентність державних службовців щодо використання новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в державному управлінні.

У результаті засвоєння навчального матеріалу слухачі повинні

знати:

- сутність та методологію сучасних підходів до використання інформаційних систем і технологій у сфері державного управління;

- передумови, тенденції, основні риси та напрями розвитку сучасного інформаційного суспільства;

- програмне і апаратне забезпечення комп’ютерних інформаційних технологій;

-базові програми пакету Microsoft Office для обробки управлінської інформації;

- мережеві комп’ютерні технології та їх застосування;

- спеціальні комп’ютерні технології та їх застосування в управлінській діяльності;

- основні поняття і підходи методології моделювання в державному управлінні;

- основні поняття, типологію і призначення інформаційних систем в державному управлінні;

- структуру та основні компоненти комунікативної системи.

вміти:

- ефективно працювати з інформацією в усіх формах її представлення (інформаційна компетентність);

- працювати із сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням (комп’ютерно-технологічна компетентність),

- застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач (процесуально-діяльнісна компетентність).

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 10 , із них: аудиторних практичних занять - 0 , самостійної навчальної роботи слухачів – 10.

з/п

Назви тем

Кількість годин

аудиторних практичних занять

самостійної

роботи

1

Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

2

2

Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс.

4

3

Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси.

4

Зміст навчального матеріалу

І тур

І тур

І тур

Тема 4.1.1. Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Основні поняття, типологія і призначення інформаційних систем та інформаційних технологій у державному управлінні. Поняття “інформаційні ресурси”, “інформаційна інфраструктура”, “інформаційне середовище суспільства”, “інформаційний потенціал ” та “інформаційна безпека”.

Нормативно-правова база впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність.

Програмне і апаратне забезпечення для автоматизації управлінської діяльності. Застосування базових програм пакету Microsoft Office для обробки управлінської інформації.

Мережеві комп’ютерні технології та їх застосування. Спектр послуг Інтернет. Набір програм для роботи в глобальній мережі Інтернет. Інформаційно-пошукові системи (ІПС). Види пошукових служб: пошукові каталоги, рейтингові системи та індексні бази даних.

Спеціальні комп’ютерні технології та їх застосування в управлінській діяльності.  

Тема 4.1.2. Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс.

Сучасні підходи до використання інформаційних систем і технологій у сфері державного управління. Табличний процесор Microsoft Excel. Електронні таблиці. Списки, їх сортування, відбір. Графічний редактор. Діаграми.

Електронні презентації в редакторі PowerPoint. Можливості презентації та особливості її використання. Вимоги до змісту презентації. Використання гіперпосилань під час створення презентації. Використання в презентації документів, створених у Word. Використання в презентаціях звукових, відеофайлів, записів з компакт-диска. Збереження презентації у різних форматах.

Сутність електронного офісу. Робота з документами. Створення документу, його реєстрація в системі, експорт. Робота з версіями документів. Пошук документів. Обмін документами за допомогою електронної пошти. Сканування документів.

Тема 4.1.3. Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси.

Основні поняття бази даних (БД). Система управління базами даних (СУБД). Побудова та форми БД. Основні функції при роботі з базами даних (пошук, сортування, робота з запитами, підготовка звітів тощо). Структура бази даних. Класифікація баз даних. Реляційна модель бази даних. Централізовані та розподілені бази даних. База знань. Інформаційні ресурси. Основні поняття. Основні складові інформаційних ресурсів.  

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат