На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3659 –XІІ. // www.rada.gov.ua.

3. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції”вiд 11 червня 2009р. № 1506-VI. // www.rada.gov.ua.

4. Закон України “Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” вiд 09.01.2007 № 537-V. // www.rada.gov.ua.

5. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-IV // www.rada.gov.ua.

6. Андреев А. Г. и др. Windows 2000 Professional. Русская версия / Под общей ред. А.Н.Чекмарева и Д.Б.Вишнякова.- СПб: БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 752 с.

7. Багриновський К.А. Нові інформаційні технології. - М.: ЭКО, 2006. - 441с.

8. Барсуков В. Нова інформаційна технологія: види та сфери застосування // Обчислювальна техніка та її застосування. - №6. - 2007. - С.15-19.

9. Беспалов В.М., Вакула А.Ю., Гострик A.M Інформатика для економістів Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. - К.:ЦУЛ, 2003. - 788 с.

10. Бородіна І.Л., Матвієнко О.В. практичний курс з комп'ютерних технологій підготовки даних: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 448с.

11. Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”. - М.: “Фінанси та статистика”, 2004. - 336 с.Вишемірська Я.С.Конспект лекцій з дисципліни “Економічна нформатика” - К. 2007. - 30 с.

12. Губерський Л.В. Інформаційна політика України: європейський контекст: монографія / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А. Макаренко та ін. - К.: Либідь, 2007. - 360 с.

13. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, - М.: Вильямс, 2006. - 1328 стр., с ил.

14. ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми: “Електронне врядування” / Уклад.: С.А.Чукут. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 48 с.

15. Згуровський М.З. Розвиток інформаційного суспільства: Правове регулювання у сфері інформаційних відносин / М.З.Згуровський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв. - К. : НТУУ „КПІ”, 2006. - 542 с.

16. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. О.І. Пушкаря. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. -704 с.

17. Інформаційні технології в регіональному управлінні : навч. посіб. / М.П. Бутко, І.М, Бутко, М.Ю. Дітковська та ін. - К. : Знання України, 2006. - 282 с.

18. Каранфілов М. С. Інформаційні системи в державному менеджменті: навч. посібник / Микола Сергійович Каранфілов. - Вид. 2-е, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 456 с.

19. Кондратова С. Інформаційні технології в управлінні. - К.: МАУП. - 412 с.

20. Крилов І. В. Інформаційні технології: теорія і практика, М.: Центр, 2006. - 415 с.

21. Кулик Т. М. Методики навчання інформаційних компетенцій. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/kulik-tm-metodiki-navchannya-informatsiynih-kompetentsiy/.

22. Малиновській Б.М. Історія обчислювальної техніки. - К.: Лотос, 2005. - 511с.

23. Мюррей К. Microsoft Office System 2003. Быстро и эффективно. - СПб.: “Питер”, 2004.

24. Пероганич Ю. Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (Женева 2003-Туніс 2005). Підсумкові документи. - К.: ДП “Зв’язок”, 2006. - 131 с.

25. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. Навч.посіб. - К.: Вид-во “Знання”, 2008. - 665 с.

26. Ромашко С.М. Інформаційні технології в державному управлінні. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ”Магістр”, 2004. - 168 с.

27. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою (теорія і практика): Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 408 с.

28. Фабричев В.А., Труш О.І., Чижевський Й.Ф. Основи інформатики. Навч. посібник. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. - 352 с.

29. Федорчук А. Как создаются Web-сайты: краткий курс-СПб: Издательство “Питер”, 2000. - 224с.

4.2. Модуль. Електронне урядування

Метою вивчення модуля є оволодіння слухачами системою знань та умінь, необхідних для реалізації електронного урядування в Україні, забезпечення інформаційної безпеки, підвищення якості надання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування адміністративних послуг.

У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати:

- сутність та значення основних етапів розвитку та впровадження е-урядування в Україні та світі;

- мету, основні завдання е-урядування;

- законодавчу та нормативно-правову базу, що забезпечує впровадження е-урядування в Україні;

- питання, що віднесено до компетенції центральних та місцевих органів виконавчої влади відповідальних за впровадження е-урядування в Україні;

вміти:

- ефективно працювати з інформацією;

- визначати і вирішувати проблеми формування е-урядування в Україні.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 20 , із них: аудиторних практичних занять - 8, самостійної навчальної роботи

слухачів – 12.

з/п  

Назви тем  

Кількість годин

аудиторних

практичних занять

самостійної

роботи

1

Сутність та основні етапи впровадження е-урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування.

4

2

Сучасна практика впровадження е-урядування

4

4

3

Технології е-урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

4

4

Зміст навчального матеріалу

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Тема 4.2.1. Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного урядування.

Теоретичні засади е-уряду. Модель, принципи, переваги. Міжнародні стандарти е-уряду. Завдання впровадження технологій е-уряду. Основні проблеми впровадження технологій е-уряду в Україні. Е-уряд, як новий об’єкт правового регулювання в Україні. Особливості регулювання е-уряду в нормативно-правових актах України. Сприяння розвитку е-уряду в міжнародних угодах України.

Тема 4.2. 2. Сучасна практика впровадження е урядування.

Етапи впровадження е-уряду в Україні. Організаційно-технологічні засади впровадження е-уряду. Потенційні джерела фінансування. Нормативно-правові акти центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань використання технологій е-уряду та питання, що віднесено до їх компетенції. Надання інформаційних послуг  

Тема 4.2.3. Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

Стандарти та регламенти для технологій е-урядування. Надання послуг. Електронний документообіг та електронний цифровий підпис. Інформатизація окремих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Створення Web-сайтів.  

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат