На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3659 –XІІ. // www.rada.gov.ua.

3. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 р. № 851 – IV // www.rada.gov.ua.

4. Закон України “Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки” вiд 09 січня 2007 р. № 537– V. // www.rada.gov.ua.

5. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” 11 червня 2009р. № 1506-VI. // www.rada.gov.ua.

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” від 24 лютого 2003 р. № 208 // www.kmu.gov.ua.

7. Багриновський К.А. “Нові інформаційні технології”, М., ЭКО, 2006. - 441 с.

8. Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С.Демкова, М.В.Фігель. - К.: Факт, 2004. - 336с.

9. Дубов Д. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування // Вісник книжкової палати. - 2006. - № 7. - С. 34 - 38.

10. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / [Баранов О.А., Жиляєв І.Б., Демкова М.С., Малюкова І.Г.]/ За ред. І.Г.Малюкової. - К. : ООО “Поліграф-Плюс", 2007. - 254 с.

11. Електронний уряд: Наук.-практ.довід. /Уклад. С.А.Чукут, І.В.Клименко, К.О.Линьов; За заг. ред. С.А.Чукут. - К. : Вид-во НАДУ, 2007. - 76 с.

12. Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять “електронний уряд” та “електронне урядування” /Економіка і держава. - 2009. - № 6. - С. 93 - 96.

13. Клімушин П. С. Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду / П. С. Клімушин, А. О. Серенок // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. - Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. - Вип. 4 (23). - С. 186–192.

14. Крилов І. В. Інформаційні технології: теорія і практика, М., Центр, 2006. - 415с.

15. Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми: “Електронне врядування” / Уклад.: С.А.Чукут. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 48 с.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ І ПРОВЕДЕННЯМ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ"

1. Блок "Право"

1.1. Модуль Конституційне право

1.1.1. Тема: Україна демократична, соціальна, правова держава

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого.

2. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу верховенства права?

3. Яких правил повинні дотримуватися у своїй професійній діяльності державні службовців і посадові особи місцевого самоврядування для реалізації принципу законності?

4. Назвіть конституційно визначені принципи демократії.

5. В чому полягає сутність принципу "вільні вибори"?

6. Як Ви розумієте сутність принципу демократії "політичний плюралізм"?

7. Яких правил повинні дотримуватися державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування для реалізації таких принципів демократії: рівність перед законом, право на звернення, справедлива юридична процедура, незалежність судочинства?

1.1.2 Тема. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність і значення принципу розподілу влад.

2. В чому полягає сутність принципу розподілу влад?

3. Як принцип розподілу влад закріплений в Конституції України?

4. В чому полягає взаємна відповідальність і підконтрольність органів державної влади?

5. Які повноваження Верховної Ради України визначає конституція України?

6. Які повноваження Президента України визначає Конституція України?

7. Які повноваження Кабінету Міністрів України визначає Конституція України?

8. Які повноваження судової гілки влади визначає Конституція України?

1.1.3. Тема. Права людини і механізми їх правового захисту

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність поняття і значення невідчужуваності і непорушності прав людини.

2. В чому повинна полягати діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування для забезпечення принципу рівності?

3. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо дотримання, захисту прав людини і громадянина, визначених Конституцією України?

4. В чому полягають зобов’язання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо дотримання, захисту прав людини і громадянина, визначених Конституцією України?

1.2. Модуль. Адміністративне право

1.2.1. Тема: Поняття державної служби.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність державного управління і державної служби?

2. Назвіть основні завдання державного управління.

3. Назвіть основні функції державного управління.

4. Дайте характеристику сучасній структурі державного управління в Україні.

5. За якими ознаками прийнято класифікувати органи державної влади?

6. Назвіть види органів державної влади, (за кількома основними принципами класифікації).

7. Які документи забезпечують нормативно-правове регулювання державної служби?

1.2.2 Тема. Форми і методи діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Визначіть сутність форм діяльності органів державної влади.

2. За якими ознаками класифікують форми діяльності органів державної влади?

3. Розкрийте поняття правових актів.

4. За якими ознаками класифікують правові акти?

5. Назвіть основні види правових актів.

6. Яким вимогам повинні відповідати правові акти?

7. Назвіть методи діяльності органів державної влади.

8. В чому полягає сутність вироблення державної політики?

1.2.3. Тема. Контроль за діяльністю публічної адміністрації.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте поняття законності та її роль у діяльності органів державної влади.

2. Які види контролю використовуються у діяльності органів державної влади.

3. Назвіть основні принципи здійснення контролю у діяльності органів державної влади.

4. Розкрийте сутність основних принципів здійснення контролю у діяльності органів державної влади.

5. В чому полягають особливості громадського контролю?

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат