На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

2. Блок "Державне управління і державна служба"

2.1. Модуль. Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації

2.1.1. Тема: Державне управління. Принципи державного управління, механізми їх прояву і використання

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність і співвідношення державного управління та виконавчої влади в умовах розподілу влад?

2. В чому полягає сутність державного управління як діяльності виконавчо-розпорядчого характеру?

3. Доведіть необхідність забезпечення розподілу влад у процесі державного управління.

4. Як Ви розумієте поняття "принцип державного управління"?

5. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як раціональність?

6. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як ефективність?

7. Яких правил необхідно дотримуватися для реалізації такого принципу державного управління як конструктивність?

8. В чому полягає централізація і децентралізація в державному управлінні?

2.1.2. Тема: Актуальні питання проходження державної служби

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають концептуальні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування?

2. Назвіть завдання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

3. Назвіть функції державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

4. Розкрийте сутність принципів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

5. Проаналізуйте кадрову політику щодо державної служби.

6. Запропонуйте та обрунтуйте зміни, які необхідно внести до кадрової політики.

7. В чому полягають особливості професійної діяльності державних службовців?

8. В чому повинно полягати реформування державної служби?

2.1.3. Тема. Професіоналізація державної служби

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність і значення професіоналізації державної служби?

2. Назвіть основні шляхи забезпечення професіоналізації державної служби.

3. Як здійснюється підготовка державних службовців до професійної діяльності.

4. Які зміни Ви пропонуєте внести в організацію підвищення кваліфікації державних службовців для забезпечення безперервності їх навчання?

5. Сформулюйте пропозиції щодо удосконалення діяльність кадрових підрозділів органів державної влади з метою забезпечення професіоналізації державної служби в Україні?

6. Яких змін потребує державна політика у системі державної служби для забезпечення високого рівня професіоналізму державних службовців?

7. Запропонуйте пріоритетні напрями здійснення міжнародного співробітництва для вирішення проблем професіоналізації державної служби в Україні.

2.2. Модуль. Державна служба. Відповідальність державних службовців

2.2.1. Тема: Правовий статус державних службовців

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте поняття правового статусу державних службовців.

2. Опишіть порядок і умови виникнення правового статусу державних службовців.

3. За яких умов виникає правовий статус державних службовців?

4. Назвіть умови припинення правового статусу державних службовців.

5. Назвіть права і обов’язки державних службовців.

6. Які обмеження та заборони існують для державних службовців?

7. В чому полягають гарантії та соціальний захист державних службовців?

2.2.2. Тема. Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Назвіть основні етичні норми поведінки державних службовців.

2. Розкрийте поняття відповідальності на державній службі.

3. В чому полягає юридична відповідальність державних службовців?

4. Назвіть суб’єкти притягнення службовців до відповідальності.

5. Назвіть підстави і умови оскарження службовцями притягнення їх до відповідальності.

2.3. Модуль. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади і органах місцевого самоврядування

2.3.1. Тема: Сутність поняття “корупція”, зміст корупційних діянь. Нормативно-правове забезпечення й інші умови діяльності щодо боротьби з корупцією. Передумови виникнення корупції

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність поняття “корупція”?

2. Які документи складають Нормативно-правове забезпечення боротьби з корупцією?

3. Назвіть суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення.

4. Назвіть основні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

5. Які умови необхідно створити для попередження і боротьби з корупцією?

6. Назвіть основні передумови виникнення корупції.

7. Назвіть проблемні питання щодо забезпечення дії Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

8. Яка участь громадськості у здійсненні заходів щодо запобігання та протидії корупції?

9. Назвіть види відповідальності за корупційні правопорушення.

10. Які органи здійснюють контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції?

2.3.2. Тема. Особливості боротьби з корупцією: проблеми запобігання проявам корупції, відповідальність за корупційні діяння. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають особливості боротьби з корупцією?

2. Які існують проблеми запобігання проявам корупції?

3. Яка відповідальність за корупційні діяння передбачена чинним законодавством?

4. Дайте загальну характеристику засобам і формам здійснення боротьби з корупцією.

5. Які підстави і порядок здійснення адміністративних дій у справах виявлення наявності корупції або інших правопорушень?

6. Які здобутки досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією Ви пропонуєте застосовувати в Україні?

2.3.3. Тема. Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Назвіть проблеми, які потребують вирішення у здійсненні звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

2. Сформулюйте вимоги до контролю і нагляду за виконанням Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

3. БлокЕтика і психологія управлінської діяльності. Менеджмент в органах державної влади”

3.1. Модуль. Культура й етика діяльності органів державної влади

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат