На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

3.1.1. Тема: Сутність і своєрідність культури та етики діяльності органів державної влади

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність і значення культури та етики в публічному адмініструванні?

2. Назвіть функції координуючих органів з питань етики публічного адміністрування.

3. Наведіть аргументи, які підтверджують положення: "громадянське суспільство - основа етичної інфраструктури публічного адміністрування".

4. В Чому полягає специфіка культури та етики публічного адміністрування?

5. В чому Ви вбачаєте соціальну місію державного службовця?

6. Назвіть і обґрунтуйте вимоги до моральних якостей представників публічного адміністрування.

7. Назвіть основні вимоги до етики поведінки державних службовців.

3.1.2. Тема. Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає професійна місія представників публічного адміністрування?

2. Назвіть базові принципи поведінки представників органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

3. Назвіть і обґрунтуйте необхідність основних норм поведінки представників публічного адміністрування.

4. Дайте характеристику професіоналізму як моральній чесноті представників органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

5. Чому професійна відповідальність є вимогою професійної етики?

6. Етичні ракурси взаємодій в публічному адмініструванні.

7. Опишіть етичний портрет керівника, який є для Вас Ідеалом і прикладом для наслідування.

8. В чому полягає моральний аспект відносин між керівниками і підлеглими?

3.1.3. Тема. Культура мовлення як складова адміністративної культури

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність мовленнєвого етикету державного службовця?

2. Назвіть завдання і функції культури мовлення.

3. Назвіть вербальні і невербальні засоби управлінського спілкування.

4. Сформулюйте загальні вимоги до добору та застосування вербальних і невербальних засобів управлінського спілкування.

5. В чому полягає культура управлінського спілкування?

6. Дайте характеристику основним формам ділового спілкування.

7. Назвіть основні правила оформлення ділових документів.

8. Які реквізити є обов’язковими елементами документа?

9. Назвіть види ділових документів та вимоги до оформлення їх (протокол, розпорядження, наказ, заява, службовий лист, доповідна і пояснювальна записки тощо).

3.1.4. Тема. Форми ділового спілкування

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Дайте загальну характеристику формам ділового спілкування.

2. Що таке культура ділового спілкування?

3. Назвіть вербальні і невербальні засоби спілкування.

4. Сформулюйте правила, яких необхідно дотримуватися у процесі підготовки і проведення нарад, ділових бесід, ділових переговорів, телефонних розмов.

5. Які умови необхідно створити для забезпечення ефективності основних форм ділового спілкування?

2.2. Модуль. Психологія управління

3.2.1. Тема: Сутність управлінської діяльності. Психологічна характеристика особистості керівника

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність і значення культури та етики в публічному адмініструванні?

2. Назвіть функції координуючих органів з питань етики публічного адміністрування.

3. Наведіть аргументи, які підтверджують положення: "громадянське суспільство - основа етичної інфраструктури публічного адміністрування".

4. В Чому полягає специфіка культури та етики публічного адміністрування?

5. В чому Ви вбачаєте соціальну місію державного службовця?

6. Назвіть і обґрунтуйте вимоги до моральних якостей представників публічного адміністрування.

7. Назвіть основні вимоги до етики поведінки державних службовців.

3.2.2. Тема. Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників. Психологія ділового спілкування.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність груп.

2. За якими ознаками класифікують групи?

3. Назвіть види груп.

4. В чому полягають особливості управління в формальних і неформальних групах.

5. Назвіть суттєві ознаки керівництва і лідерства.

6. Які умови сприяють виконанню лідерської функції?

7. Яких правил необхідно дотримуватися для забезпечення ефективності керівництва?

8. Назвіть основнi ознаки сприятливого психологiчного клiмату.

9. Які умови необхідно створити для формування сприятливого психологічного клімату?

10. Сформулюйте правила, яких повинен дотримуватися керівник для забезпечення мотивації підлеглих до ефективної роботи.

11. В чому полягають особливості управлінського спілкування?

12. Назвіть причини неефективності управлінського спілкування.

13. Сформулюйте поради для керівників і підлеглих щодо забезпечення ефективності ділового спілкування.

14. Назвіть особистісні і ділові якості, які забезпечують можливість здійснювати ефективне спілкування.

3.2.3.Тема. Управління конфліктами

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Назвіть особливості конфліктів.

2. Які причини виникнення конфліктів.

3. Назвіть види конфліктів.

4. Охарактеризуйте моделі поведінки в умовах конфлікту.

5. Що таке стрес, які його причини і наслідки?

6. Назвіть можливі способи управління стресом?

2.3. Модуль. Менеджмент в органах державної влади.

3.3.3. Тема. Функції управління

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Визначіть сутність управлінських функцій.

2. Назвіть основні управлінські функції.

3. Дайте загальну характеристику управлінських функцій.

4. Розкрийте сутність функції планування.

5. Яких правил необхідно дотримуватися у процесі здійснення планування?

6. В чому полягає сутність і значення стратегічного планування?

7. Розкрийте сутність і правила ефективної реалізації функції організації діяльності.

8. В чому полягає сутність і значення мотивації.

9. Які умови забезпечують ефективність мотивації?

10. В чому полягає сутність, значення функції підготовки і прийняття управлінських рішень?

11. Назвіть етапи підготовки і прийняття управлінських рішень.

12. Дайте характеристику кожному з етапів підготовки і прийняття управлінських рішень.

13. Назвіть і розкрийте сутність основних критеріїв добору оптимальних управлінських рішень.

14. В чому полягає сутність і необхідність контролю як однієї з управлінських функцій?

15. Яких правил необхідно дотримуватися для забезпечення ефективності контролю?

Тема 3.3.2. Прийняття управлінських рішень

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат