На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність управлінських рішень.

2. Назвіть види управлінських рішень.

3. Які критерії добору оптимальних варіантів рішень?

4. Які фактори, які необхідно враховувати для прийняття оптимального рішення?

5. Які умови забезпечують ефективність управлінських рішень?

6. Які об’єктивнi і суб’єктивні фактори впливають на прийняття управлiнських рішень?

7. Назвіть вимоги до управлiнських рішень.

Тема 3.3.3. Комунікації в органах державної влади

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність комунікацій і комунікаційного процесу.

2. Назвіть складові комунікаційного процесу.

3. Назвіть етапи процесу комунікації.

4. Які засоби використовуються в комунікаційному процесі?

5. Які умови забезпечують ефективність комунікацій?

6. Розкрийте сутність понять “спілкування”, “управлінське спілкування”, “культура управлінського спілкування”.

7. Які принципи необхідно враховувати у процесі здійснення управлінського спілкування?

8. Назвіть функції управлінського спілкування.

9. Дайте характеристику вербальним засобам спілкування.

10. Сформулюйте правила ефективного застосування вербальних засовів спілкування.

11. Дайте характеристику невербальним засобам спілкування.

12. Сформулюйте правила ефективного застосування невербальних засовів спілкування.

13. Назвіть основні форми ділового спілкування.

14. Розкрийте значення, особливості підготовки і застосування бесіди як форми ділового спілкування.

15. Розкрийте значення, особливості підготовки і застосування наради як форми ділового спілкування.

16. Розкрийте значення, особливості підготовки і застосування переговорів як форми ділового спілкування.

17. В чому повинна полягати ді оцінки і використання результатів форм ділового управлінського спілкування?

Тема 3.3.4. Надання публічних послуг і оцінка їх якості

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність надання публічних послуг?

2. Які елементи досвіду країн розвиненої демократії щодо надання публічних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування доцільно застосовувати в Україні?

3. Які умови необхідно створити для забезпечення зорієнтованості надання публічних послуг на потреби населення?

4. Які умови необхідно створити для забезпечення розвитку партнерства у сфері надання публічних послуг?

5. Які умови необхідно створити для забезпечення розвитку конкурентного середовища надання державних послуг?

6. Назвіть принципи вдосконалення якості надання управлінських послуг.

7. Визначте напрями реформування роботи органів державної влади щодо якості надання державних послуг.

8. Визначте критерії оцінки якості діяльності органів державної влади.

4. Блок "Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і електронне врядування"

4.1. Модуль. Інформаційне забезпечення в державному управлінні

4.1.1.Тема. Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Обґрунтуйте відмінність понять "інформаційні технології" та "інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ).

2. Поясніть поняття "інформаційні ресурси", "інформаційна інфраструктура" й "інформаційне середовище суспільства", "інформаційний потенціал" та "інформаційна безпека".

3. Які основні компоненти інформаційної культури державного службовця.

4. Визначте основні етапи розв'язування практичних завдань у професійній діяльності державного службовця за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

5. Яке призначення та основні функції графічного редактора; назвіть типи графічних файлів та основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора?

6. Назвіть відмінності у функціях між графічним і текстовим редактором. Які правила роботи з текстовим редактором?

7. У чому полягає сутність використання глобальної мережі Інтернет. Як здійснюється пошук потрібної інформації?

8. Які можливості використання послуг глобальної мережі, - ІР-, домену та URL-адреси в Інтернеті?

9. Назвіть спосіб створення комунікаційного протоколу та електронної пошти, правила утворення електронної адреси.

10. Назвіть правила організації і роботи з телеконференціями та інтерактивного спілкування в Інтернеті.

4.1.2. Тема. Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають можливості презентації.

2. Назвіть основні вимоги до змісту презентації.

3. Визначіть сутність електронного офісу.

4. Яких правил необхідно дотримуватися під час створення презентації.

5. Опишіть процес створення презентації з використанням звукових, відеофайлів, записів з компакт-диска.

6. Дайте загальну характеристику створення презентації у середовищі PowerPoint.

7. Розкрийте сутність і правила роботи з електронними документами.

8. Назвіть основні етапи створення документу, його реєстрації в системі, експорт.

9. Розкрийте сутність і правила обміну документами за допомогою електронної пошти.

4.1.3. Тема. Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність і призначення баз даних.

2. Дайте визначення і розкрийте призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем.

3. Охарактеризуйте основні операції, які можна виконувати з даними в СУБД.

4. Назвіть основні правила проектування та створення БД.

5. Дайте характеристику процесу фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою відповідної мови запитів.

4.2. Модуль. Електронне урядування

4.2.1. Тема. Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження е-урядування.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Визначте сутність поняття е-урядування.

2. Дайте визначення понять електронна демократія, електронне урядування, електронні державні послуги.

3. Яким є контент портал е-урядування (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади)?

4. Розкрийте основні аспекти державної політики впровадження е-урядування.

5. Які передумови е-урядування і Україні.

6. Охарактеризуйте переваги, які надають технології е-урядування у розвитку суспільства та держави.

7. Поясніть основні проблеми правової регламентації надання електронних державних послуг фізичним та юридичним особам.

8. Визначте критерії-етапи застосування державою методів е-врядування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат