На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

9. Розкрийте суть електронної демократії.

10. Яким є вплив тенденцій розвитку глобального інформаційного суспільства у сфері державного управління.

4.2.2. Тема. Сучасна практика впровадження електронного врядування

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

6. Визначіть сутність електронного урядкування.

7. Охарактеризуйте основні етапи розробки стратегії та плану впровадження е-уряду в Україні.

8. Назвіть нормативно-правові акти, що забезпечують впровадження е-уряду в Україні.

9. Які центральні органи виконавчої влади відповідають за впровадження е- уряду в Україні.

10. Назвіть основні питання щодо впровадження е-уряду, які віднесені до компетенції місцевих органів виконавчої влади.

11. Охарактеризуйте основні принципи створення і функціонування інформаційної системи “Е- уряд”.

12. В чому полягають організаційні завдання впровадження інформаційної системи “Е- уряд”.

13. Які основні джерела фінансування створення і впровадження інформаційної системи “Е- уряд”.

4.2.3. Тема: Технології електронного урядування: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, електронні послуги.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Охарактеризуйте стандарти та регламенти для технологій е-урядування.

2. Дайте характеристику особливостям надання послуг з використанням інформаційних технологій.

3. Дайте визначення понять “державні послуги”, “композитна державна послуга”, “процес (регламент).

4. В чому полягає сутність і значення електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

5. Дайте загальну характеристику і опишіть основні етапи створення Web-сайтів.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ПЕРШОМУ ТУРІ КОНКУРСУ

Матеріали для здійснення відбору у першому турі конкурсу включають:

- запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знання Конституції України, законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією;

- запитання і тестові завдання з питань ділового мовлення та розробки нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів;

- запитання, тестові завдання і практичні завдання (за змістом близькі до професійних) для перевірки і оцінки рівня володіння персональним комп’ютером.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ЗАСВОЄНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО І ЕТАПУ КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ"

Запитання і тестові завдання для контролю і оцінювання знання конституції україни, законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією

Конституційне право

Тема: Україна демократична, соціальна, правова держава

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого.

2. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації принципу верховенства права?

3. Яких правил повинні дотримуватися у своїй професійній діяльності державні службовців і посадові особи місцевого самоврядування для реалізації принципу законності?

4. Назвіть конституційно визначені принципи демократії.

5. В чому полягає сутність принципу "вільні вибори"?

6. Як Ви розумієте сутність принципу демократії "політичний плюралізм"?

7. Яких правил повинні дотримуватися державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування для реалізації таких принципів демократії: рівність перед законом, право на звернення, справедлива юридична процедура, незалежність судочинства?

Тема. Принцип розподілу влад. Система органів державної влади України

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність і значення принципу розподілу влад.

2. В чому полягає сутність принципу розподілу влад?

3. Як принцип розподілу влад закріплений в Конституції України?

4. В чому полягає взаємна відповідальність і підконтрольність органів державної влади?

5. Які повноваження Верховної Ради України визначає конституція України?

6. Які повноваження Президента України визначає Конституція України?

7. Які повноваження Кабінету Міністрів України визначає Конституція України?

8. Які повноваження судової гілки влади визначає Конституція України?

Тема. Права людини і механізми їх правового захисту

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність поняття і значення невідчужуваності і непорушності прав людини.

2. В чому повинна полягати діяльність органів державної влади і органів місцевого самоврядування для забезпечення принципу рівності?

3. В чому полягають зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо дотримання, захисту прав людини і громадянина, визначених Конституцією України?

4. В чому полягають зобов’язання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо дотримання, захисту прав людини і громадянина, визначених Конституцією України?

Тестові завдання

1. Знайдіть правильну відповідь:

До ознак верховенства права належать:

1) конституційне закріплення прав людини та визначення підстав їх обмеження;

2) вимога щодо створення органами державної влади доступних, чітких та несуперечливих норм права;

3) зобов’язання органів державної влади, органів місцевого самоврядування діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами;

4) забезпечення справедливого балансу між приватним та публічним інтересом при прийнятті рішень;

5) обмеження дискреційних повноважень та судовий контроль за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування їх службових та посадових осіб;

6) справедливе судочинство;

7) пункти 1-6;

8) пункти 1, 3, 5;

9) пункти 1, 2, 3, 6.

2. Знайдіть пункти, які є зайвими:

До інститутів, які є необхідною передумовою гарантування принципу демократії, належать:

1) право обирати та бути обраним;

2) політична багатоманітність;

3) справедлива юридична процедура;

4) право направляти звернення до органів влади;

5) обов’язок знати свої права;

6) незалежність судочинства;

7) рівність перед законом;

8) жоден із пунктів.

3. Виберіть твердження, що відповідають дійсності:

1) Конституція є актом держави, що визначає права та свободи людини і громадянина і закріплює межі повноважень органів влади;

2) Конституція є актом народу, що закріплює права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження органів влади;

3) Конституція є договором між народом та державою, що закріплює права та свободи людини і громадянина і визначає повноваження органів влади.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат