На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДО

ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРОБКИ ДІЛОВИХ ДОКУМЕНТІВ

1. В органі державної влади планується проведення розширеного засідання Колегії. Підготуйте проект наказу про підготовку до проведення цього заходу.

2. Розробіть наказ керівника органу державної влади, в якому Ви працюєте, про організацію роботи тимчасового творчого колективу для розробки проекта нормативно-правового акта (вид документа, його назва – за Вашим вибором).

3. Розробіть положення про діяльність тимчасово створеної комісії, групи тощо (мета створення – за Вашим вибором).

4. Розробіть положення про діяльність структурного підрозділу органу виконавчої влади, з діяльністю якого Ви ознайомлені (підрозділ – за вашим вибором).

5. Розробіть посадову інструкцію головного спеціаліста (провідного спеціаліста, спеціаліста першої категорії) підрозділу, в якому Ви працюєте.

6. Розробіть правила внутрішнього трудового розпорядку.

7. Підготуйте протокол засідання колегіального органу (за Вашим вибором).

8. Підготуйте протокол засідання колегії.

9. Підготуйте проект рішення колегії.

10. Розробіть проект розпорядження Президента України.

11. Розробіть проект постанови Кабінету Міністрів України.

12. Підготуйте проект наказу органу державної влади з питань основної діяльності.

13. Підготуйте проект наказу органу державної влади щодо особового складу.

14. Підготуйте доповідну записку.

15. Підготуйте службовий лист інформаційного характеру.

16. Підготуйте службовий лист –запрошення.

17. Підготуйте супровідний лист.

Комплекс практичних завдань

для перевірки підготовленості до

здійснення розробки документів сфери державного управління

(для керівників)

1. Назвіть один із нещодавно прийнятих нормативно-правових актів, у виконанні якого бере участь орган державної вади, у якому Ви працюєте.

2. За допомогою мережі Internet знайдіть і роздрукуйте текст цього документа (Закон України, Указ Президента України, Постанова Кабінету Міністрів України тощо).

3. Визначте перелік документів, які необхідно розробити для забезпечення реалізації вимог цього Закону України, Указу Президента України чи Постанови Кабінету Міністрів України.

4. Визначте мету розробки кожного з документів; об’єкт, для якого призначений кожен з документів; очікувані результати їх виконання.

5. Визначте концептуальні положення одного з документів, які, на Вашу думку, доцільно розробити на виконання закону України, указу Президента України чи постанови Кабінету Міністрів України.

6. Розробіть один із документів, необхідних для реалізації закону України, указу Президента України чи постанови Кабінету Міністрів України (за Вашим вибором з урахуванням сфери і завдань Вашої професійної діяльності).

(для спеціалістів)

1. Розробіть аналітичну записку про стан функціонування галузі чи сфери, управління якою здійснює орган державної влади (структурний підрозділ), у якому Ви працюєте.

2. Визначте вимоги, якими необхідно керуватися у процесі розробки нормативно-правового акта.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Інформаційне забезпечення в державному управлінні

Тема. Збір інформації. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Обґрунтуйте відмінність понять "інформаційні технології" та "інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ).

2. Поясніть поняття "інформаційні ресурси", "інформаційна інфраструктура" й "інформаційне середовище суспільства", "інформаційний потенціал" та "інформаційна безпека".

3. Які основні компоненти інформаційної культури державного службовця.

4. Визначте основні етапи розв'язування практичних завдань у професійній діяльності державного службовця за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

5. Яке призначення та основні функції графічного редактора; назвіть типи графічних файлів та основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора?

6. Назвіть відмінності у функціях між графічним і текстовим редактором. Які правила роботи з текстовим редактором?

7. У чому полягає сутність використання глобальної мережі Інтернет. Як здійснюється пошук потрібної інформації?

8. Які можливості використання послуг глобальної мережі, - ІР-, домену та URL-адреси в Інтернеті?

9. Назвіть спосіб створення комунікаційного протоколу та електронної пошти, правила утворення електронної адреси.

10. Назвіть правила організації і роботи з телеконференціями та інтерактивного спілкування в Інтернеті.

Тема. Обробка та візуалізація інформації. Підготовка презентації та звіту. Електронний офіс

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягають можливості презентації.

2. Назвіть основні вимоги до змісту презентації.

3. Визначіть сутність електронного офісу.

4. Яких правил необхідно дотримуватися під час створення презентації.

5. Опишіть процес створення презентації з використанням звукових, відеофайлів, записів з компакт-диска.

6. Дайте загальну характеристику створення презентації у середовищі PowerPoint.

7. Розкрийте сутність і правила роботи з електронними документами.

8. Назвіть основні етапи створення документу, його реєстрації в системі, експорт.

9. Розкрийте сутність і правила обміну документами за допомогою електронної пошти.

Тема. Бази даних. Класифікація сучасних систем управління базами даних (СУБД). Інформаційні ресурси

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність і призначення баз даних.

2. Дайте визначення і розкрийте призначення систем управління базами даних та інформаційно-пошукових систем.

3. Охарактеризуйте основні операції, які можна виконувати з даними в СУБД.

4. Назвіть основні правила проектування та створення БД.

5. Дайте характеристику процесу фільтрування та пошуку інформації в БД за допомогою відповідної мови запитів.

Електронне урядування

Тема. Сутність та основні етапи впровадження електронного урядування. Нормативно-правове забезпечення впровадження е-урядування.

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Визначте сутність поняття е-урядування.

2. Дайте визначення понять електронна демократія, електронне урядування, електронні державні послуги.

3. Яким є контент портал е-урядування (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади)?

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат