На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

а) голови обласних державних адміністрацій;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Президент України;

г) керівники центральних органів виконавчої влади.

16. Дисциплінарні стягнення до спеціалістів органів влади мають право застосовувати:

а) трудові колективи;

б) керівники органів влади;

17. Будь-яке дисциплінарне стягнення, застосоване до публічного службовця, може бути оскаржене в адміністративному суді:

а) так;

б) ні.

18. В адміністративному суді може бути оскаржено лише таке дисциплінарне стягнення як звільнення:

а) так;

б) ні.

19. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від порушника трудової (службової) дисципліни:

а) обов’язково вимагається письмове пояснення;

б) пояснення може бути отримано як у письмовій, так і в усній формі;

в) пояснення проступку не вимагається.

20. Чи вірним є твердження: «матеріальна відповідальність може бути накладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності»?

а) так;

б) ні.

21. За шкоду, заподіяну органу управління при виконанні службових обов’язків, службовці з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність:

а) у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку;

б) у повному розмірі заподіяної шкоди.

22. До закінчення одного року (достроково) дисциплінарне стягнення може бути знято якщо:

а) службовець не допустив нового порушення трудової дисципліни;

б) службовець працював сумлінно;

в) службовець виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні службових обов'язків.

Ключі правильних відповідей:

№ завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Правильна відповідь

в

г

в

в

а, в

а, в

в

а

а, в, г, д

в

б

а

а

б

а, в

б

а

б

а

а

а

в

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ЕТАКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

БЛОК "МЕНЕДЖМЕН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Культура й етика діяльності органів державної влади

Тема. Професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає професійна місія представників публічного адміністрування?

2. Назвіть базові принципи поведінки представників органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

3. Назвіть і обґрунтуйте необхідність основних норм поведінки представників публічного адміністрування.

4. Дайте характеристику професіоналізму як моральній чесноті представників органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

5. Чому професійна відповідальність є вимогою професійної етики?

6. Етичні ракурси взаємодій в публічному адмініструванні.

7. Опишіть етичний портрет керівника, який є для Вас Ідеалом і прикладом для наслідування.

8. В чому полягає моральний аспект відносин між керівниками і підлеглими?

Тема. Культура мовлення як складова адміністративної культури

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність мовленнєвого етикету державного службовця?

2. Назвіть завдання і функції культури мовлення.

3. Назвіть вербальні і невербальні засоби управлінського спілкування.

4. Сформулюйте загальні вимоги до добору та застосування вербальних і невербальних засобів управлінського спілкування.

5. В чому полягає культура управлінського спілкування?

6. Дайте характеристику основним формам ділового спілкування.

7. Назвіть основні правила оформлення ділових документів.

8. Які реквізити є обов’язковими елементами документа?

9. Назвіть види ділових документів та вимоги до оформлення їх (протокол, розпорядження, наказ, заява, службовий лист, доповідна і пояснювальна записки тощо).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ ТА ЕТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Культура й етика діяльності державних службовців

1. Етичні норми поведінки державних службовців в Україні закріплені в:

а) Законі України “Про державну службу;

б) Законі України “Про загальні правила поведінки державного службовцяˮ;

в) Кодексі доброчесної поведінки державних службовців.

2. Визначені Законом України “Про державну службу” етичні вимоги до державних службовців передбачають:

а) сумлінне виконання своїх службових обов’язків;

б) проведення агітації на підтримку політичних партій і рухів за місцем роботи державного службовця;

в) шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримання високої культури спілкування.

3. Загальні правила поведінки державного службовця спрямовані на:

а) створення умов для підвищення авторитету державної служби;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат