На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

4. Науковість, практична спрямованість і повнота змісту виступу.

5. Структурованість і логічна послідовність виступу.

6. Чіткість, зрозумілість виступу.

7. Здатність підтримувати увагу та інтерес слухачів до виступу.

8. Встановлення контакту зі слухачами і зворотного зв’язку.

9. Використання невербальних засобів спілкування у процесі виступу.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ У ТРЕТЬОМУ ТУРІ КОНКУРСУ

Для здійснення відбору у третьому турі конкурсу підготовлено такі матеріали:

- запитання і завдання для контролю і самоконтролю знань, засвоєних у процесі підготовки до ІІІ етапу конкурсу "Кращий державний службовець";

- рекомендації щодо підготовки і захисту творчих робіт (теми творчих робіт, методичні рекомендації щодо їх підготовки та захисту);

- завдання щодо підготовки до участі у діловій грі та розігруванні і аналізі професійних ситуацій;

- рекомендації щодо презентації учасниками конкурсу власної професійної діяльності.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ І САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ЗАСВОЄНИХ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ІІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ "КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ"

Тема. Професіоналізація державної служби

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. В чому полягає сутність і значення професіоналізації державної служби?

2. Назвіть основні шляхи забезпечення професіоналізації державної служби.

3. Як здійснюється підготовка державних службовців до професійної діяльності.

4. Які зміни Ви пропонуєте внести в організацію підвищення кваліфікації державних службовців для забезпечення безперервності їх навчання?

5. Сформулюйте пропозиції щодо удосконалення діяльність кадрових підрозділів органів державної влади з метою забезпечення професіоналізації державної служби в Україні?

6. Яких змін потребує державна політика у системі державної служби для забезпечення високого рівня професіоналізму державних службовців?

7. Запропонуйте пріоритетні напрями здійснення міжнародного співробітництва для вирішення проблем професіоналізації державної служби в Україні.

Тема. Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Назвіть основні етичні норми поведінки державних службовців.

2. Розкрийте поняття відповідальності на державній службі.

3. В чому полягає юридична відповідальність державних службовців?

4. Назвіть суб’єкти притягнення службовців до відповідальності.

5. Назвіть підстави і умови оскарження службовцями притягнення їх до відповідальності.

Тема. Питання звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Назвіть проблеми, які потребують вирішення у здійсненні звітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

2. Сформулюйте вимоги до контролю і нагляду за виконанням Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції”.

Тема. Форми ділового спілкування

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Дайте загальну характеристику формам ділового спілкування.

2. Що таке культура ділового спілкування?

3. Назвіть вербальні і невербальні засоби спілкування.

4. Сформулюйте правила, яких необхідно дотримуватися у процесі підготовки і проведення нарад, ділових бесід, ділових переговорів, телефонних розмов.

5. Які умови необхідно створити для забезпечення ефективності основних форм ділового спілкування?

Тема. Групова діяльність у системах управління. Психологічний клімат. Мотивація діяльності працівників

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Розкрийте сутність груп.

2. За якими ознаками класифікують групи?

3. Назвіть види груп.

4. В чому полягають особливості управління в формальних і неформальних групах.

5. Назвіть суттєві ознаки керівництва і лідерства.

6. Які умови сприяють виконанню лідерської функції?

7. Яких правил необхідно дотримуватися для забезпечення ефективності керівництва?

8. Назвіть основнi ознаки сприятливого психологiчного клiмату.

9. Які умови необхідно створити для формування сприятливого психологічного клімату?

Тема. Управління конфліктами

Запитання і завдання для самоконтролю і контролю

1. Назвіть особливості конфліктів.

2. Які причини виникнення конфліктів.

3. Назвіть види конфліктів.

4. Охарактеризуйте моделі поведінки в умовах конфлікту.

5. Що таке стрес, які його причини і наслідки?

6. Назвіть можливі способи управління стресом?

Рекомендації щодо підготовки і захисту творчих робіт

Орієнтовна тематика творчих робіт

1. Актуальні проблеми державного управління.

2. Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні.

3. Використання інформаційних ресурсів комп'ютерної мережі Інтернет в управлінській діяльності.

4. Відкритість діяльності органів державної влади як умова забезпечення.

5. Впровадження принципів нового публічного управління в Україні.

6. Громадський контроль в Україні за діяльністю органів державної влади.

7. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій.

8. Державна кадрова політика.

9. Державне управління в сучасних умовах: проблеми і шляхи їх вирішення.

10. Державного управління забезпеченням національної безпеки.

11. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення.

12. Ефективність державного управління.

13. Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції.

14. Ефективність діяльності органів державної влади.

15. Забезпечення взаємодії органів державної влади з громадськістю як умова здійснення демократичного врядування.

16. Законодавче урегулювання прозорості і відкритості публічного управління: необхідність, стан, проблеми, перспективи.

17. Залучення громадян до процесу вироблення і реалізації управлінських рішень.

18. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

19. Зв’язки з громадськістю як основний механізм створення в суспільстві позитивного іміджу органів державної влади.

20. Інновації як умова забезпечення ефективності діяльності органів державної влади.

21. Інноваційні технології та механізми державного управління.

22. Інформаційно-аналітична діяльність в публічній політиці.

23. Комунікації в державних інституціях.

24. Комунікації в системі державного управління.

25. Контроль та оцінювання управлінської діяльності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат