На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

· Актуальність теми, її зв'язок з практикою діяльності органів державної влади.

· Відповідність змісту творчої роботи сучасному розвитку науки і практики.

· Повнота і логічність розкриття теми.

· Реальність і практична значимість пропозицій.

· Наявність переліку використаної літератури.

Вимоги до оформлення творчих робіт

Творчі роботи оформляються на сторінках формату А4 (210 х 297); текст набирається шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Обсяг роботи – 12 сторінок формату А 4.

Список рекомендованої (використаної) літератури оформляється відповідно до стандартів (ГОСТ 7.1 -84, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.).

УЧАСТЬ У ДІЛОВИХ ІГРАХ

1. Розробіть сценарій ділової гри за однією з тем:

Науково – практична конференція "Проблеми адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу";

Науково – практична конференція "Реформування державної служби України: проблеми і шляхи вирішення";

Громадські слухання "Проблеми розвитку регіону і шляхи їх вирішення";

Засідання колегії (органу державної влади) "Проблеми і шляхи забезпечення ефективності діяльності (органу державної влади).

2. Розподіліть ролі учасників ділової гри.

3. Підготуйтеся до виконання взятої на себе ролі.

4. Візьміть участь у діловій грі відповідно до взятої на себе ролі.

ЗАВДАННЯ ЩОДО ОПИСУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПИТАННЯМИ ПСИХОЛОЛІЇ УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1. Опишіть (словесно, з використанням відеозаписів, фотографій тощо) або розіграйте проблемну ситуацію, пов’язану з питаннями психололії управління і менеджменту в органах державної влади.

2. Запропонуйте іншим учасникам конкурсу проаналізувати ситуацію і надати пропозиції щодо вирішення наявної в ній проблеми.

3. Дайте обгруновану оцінку якості аналізу іншими учасниками конкурсу запропонованою Вами ситуації з пропозиціями щодо вирішення проблеми, яка є в описаній ситуації.

Критерії оцінювання учасників конкурсу щодо розігрування ними ситуацій з професійної діяльності державних службовців:

1. Реалістичність ситуації і актуальність відображених в ній проблем психології управління і менеджменту в органах державної влади.

2. Науковість, повнота аналізу розіграних професійних ситуацій, здатність встановлювати причиново-наслідкові зв’язки і робити висновки.

3. Наукова обґрунтованість і реальність запропонованих способів вирішення проблем, визначених у процесі аналізу розіграної професійної ситуації.

4. Здатність визначати актуальні проблеми психології управління і менеджменту в органах державної влади, їх відображати і аналізувати.

5. Толерантність, артистичність, культура спілкування.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У презентації професійної діяльності бажано розкрити такі питання:

- мета і завдання органу державної влади, в якому працює учасник конкурсу, їх значимість для розвитку галузі чи сфери і реалізації державної політики у певній галузі чи сфері;

- завдання структурного підрозділу, в якому працює учасник конкурсу; спрямованість завдань підрозділу на реалізацію мети діяльності органу державної влади;

- посадові завдання учасника конкурсу, їх необхідність і значимість для забезпечення ефективності функціонування галузі чи сфери;

- проблеми забезпечення ефективності і якості виконання посадових завдань;

- пропозиції щодо шляхів забезпечення ефективності і якості виконання посадових завдань;

- Ваш внесок у розвиток галузі або сфери управління якою забезпечує орган влади в якому Ви працюєте;

- ділові і особистісні якості, які, на Вашу думку, притаманні кращому державному службовцю. Якими з цих якостей Ви володієте.

Додатки

Електронна бібліотека

Перелік навчально-методичних та інформаційних матеріалів до

програми підготовки до участі у конкурсі "Кращий державний службовець"

Право

1. Руденко В.М. Правові засади місцевого самоврядування : навч. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 76 с.

2. Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г. Правовий статус державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали. - К. : НАДУ, 2008. - 52 с.

3. Александров О. А. Адміністративне право : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 64 с.

4. Федоров М.П., Наулік Н.С. Конституційне право України: Навч.-метод. матеріали. – Тернопіль 2003. – 43 с.

5. Конституційне право (конституційні засади діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування) : навч.-метод. матеріали. - К. : НАДУ, 2008. - 96 с.

Державне управління, державна служба

1. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник).За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Аверянова. К., 1998. - 225 с.

2. Економічні злочини у період кризи: Всесвітній огляд динаміки економічної злочинності - Листопад 2009

3. Закон України “Про засади запобігання та протидії корупції” від 11 червня 2009 р. № 1506-ІV // www.rada.gov.ua.

4. Засади публічної політики для громадських організацій. Практичні рекомендації щодо організації робіт / В.М.Гнат, О.В.Гуменюк, В.Т.Нанівська, В.А.Нікітін, М.В.Сунгуровський. – К: Оптима, 2004. – 208 с.

5. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : навч. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 72 с.

6. Міжнародний досвід щодо запобігання та протидії корупції [ресурс доступу] http://udscn.guds.gov.ua/files/Dosl/3.doc

7. Навчально-методичний комплекс з курсу «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю та корупцією» /Укл. Цимбал П.В. – К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2009. – 32 с.

8. Політико-адміністративні відносини: Україна і демократичний вибір : метод. матеріали. - К. : НАДУ, 2008. - 24 с.

9. Професіоналізація державної служби: зарубіжний досвід : навч.-метод. матеріали / уклад. : В. А. Гошовська та ін. - К. : НАДУ, 2008. - 80 с.

10. Р.В.Войтович Стиль державного управління. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 39 с.

11. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або як досягнути ефективного врядування? - К.: Вид.: Фонд Ф.Науманна за свободу, 2008. - 76 с.

Етика і психологія управл

1. Культура ділового мовлення: Навч. посіб. / Уклад.: І.М.Плотницька. - К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007. - 18 с.

2. Леммерман Хайнц Уроки риторики и дебатов. - М.: ООО «Издательство «Уникум Пресс», 2002.- 160 с.

3. Логунова М.М. Конфлікти, стреси, маніпулювання в державному управлінні : навч. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 56 с.

4. Михайлець Л. М. Культура мовлення як складова загальної культури державних службовців

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат