На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

5. Мовна політика країн Європейського Союзу : Навч.-метод. матер. / З.Ф.Кудрявцева – К. : НАДУ, 2009. – 49 с.

6. Оформлення реквізитів у ділових паперах: Навч. посіб. / Уклад.: І.М.Плотницька. - К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007. - 9 с.

7. Рачинський А.П. Керівництво і лідерство: навч. посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 32 с.

8. Форми ділового спілкування : метод. матеріали / уклад. : В. А. Гошовська, В. О. Гущенко, К. Ф. Задоя, Н. В. Зануда. - К. : НАДУ, 2008. - 52 с.

Комунікації

1. Голобуцький О., Шевчук О. Електронний уряд

2. Загороднюк С.В. Комунікативні технології в системі державної служби : навч. посіб. - К. : НАДУ, 2008. - 68 с.

3. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 142 с. (Тема 6. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації державного управління)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМООСВІТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

За загальною редакцією В.А. Гошовської, директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, д.політ.н, професора

КИЇВ - 2010

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Упорядники: Ларіна Н.Б., Саченко Т.А.

За загальною редакцією доктора політичних наук, професора Гошовської В.А.

розроблено з метою надання методично-консультативної допомоги державним службовцям ІІ-VІІ категорій посад та державним органам влади з питань підвищення кваліфікації у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Безперервна освіта сприяє постійному оновленню знань та умінь державних службовців, їхньої готовності кваліфіковано виконувати завдання і функції в умовах трансформаційного розвитку суспільства.

У практиці функціонування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування перевага надається таким видам навчання як підвищення кваліфікації за професійними програмами та програмами тематичних короткотермінових чи постійно діючих семінарів у закладах післядипломної освіти. Недостатньо приділяється уваги професійному розвитку кадрів в органах державної влади та місцевого самоврядування, навчанню на робочому місці, самоосвіті. У розвинених країнах світу самоосвіта дорослих здійснюється протягом усього трудового життя.

Самоосвіта – це особистісне, професійне зростання; цілеспрямоване систематичне оволодіння знаннями і уміннями з власної ініціативи, з урахуванням індивідуальних інтересів і потреб особистості.

Самоосвіта на державній службі має особливо великий потенціал, на ній відбувається перехід державного службовця від епізодичного навчання до безперервного протягом всього кар‘єрного зростання. Це може здійснюватися без відриву від служби, що визначає темп, зміст, форми і методи самостійного навчання з урахуванням особистісних освітніх потреб і побажань державного службовця.

Самоосвіта державного службовця є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і відрізняється від організованого академічного навчання тим, що в ній немає зовнішнього контролю і зовнішній вплив досить обмежений, відсутні регламентовані заняття, обов'язковість їх відвідування. Спрямування навчання, його глибину та обсяг державний службовець встановлює собі сам. Державний службовець сам створює свою систему освіти та особистісну освітню траєкторію. Це вимагає певних знань, умінь і навичок, їх синтезу, аналізу та оцінювання. Тому для ефективної самоосвіти державний службовець має бути підготовленим.

Самоосвіта є одним із чинників розвитку професіоналізму державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Різнобічний розвиток особистості державного службовця неможливий без постійної, свідомої, наполегливої праці фахівця над собою. Самоосвіта, самовиховання, саморозвиток та самовдосконалення - це глибоко особистісні процеси, а їх результати - неодмінна умова і найважливіший чинник набуття та зростання рівня професійної компетентності державного службовця упродовж кар'єри.

Умови проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” передбачають самостійне навчання (самоосвіту) як одного з найважливіших аспектів професійного зростання учасників конкурсу. Автори методичних рекомендацій обґрунтували поняття “самоосвіта”, “самостійна робота”, проаналізували законодавчу та нормативно-правову базу щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом самоосвіти; визначили організаційно-педагогічні умови, основні мотиви та шляхи її здійснення.

Організатори (відповідальні) за проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” зможуть скористатися зразком індивідуального плану для самоосвіти державного службовця, алгоритмом (схемою, див. рис.2) організації самоосвіти, переліком орієнтовних питань та практичних завдань для самоконтролю знань і вмінь слухачів. Особливою цінністю для учасників конкурсу є список літературних джерел та електронна бібліотека до тем модулів кожного блоку навчальних дисциплін: “Право”, “Державне управління і державна служба”, “Етика і психологія управлінської діяльності”, “Технології електронного урядування”.

Кількість навчальних годин на самостійну роботу державних службовців, яка проводиться в рамках підвищення кваліфікації та участі в конкурсі, є керованою, і визначена тематичним планом (див. додаток 1).

У першому турі (І етап самостійного навчання) на самоосвіту учасникам конкурсу передбачено не менше, ніж 72 години.

У другому турі (етапі) конкурсу, враховуючи аудиторне навчання конкурсантів (участь у двох дводенних семінарах) кількість годин на самостійну роботу зменшено, вона становить 36 годин.

На кожний блок навчальних модулів відводиться по 52 години. Обов’язковим компонентом перевірки рівня засвоєння знань і вмінь державних службовців є проведення контрольних заходів (оцінювання). Тематичним планом передбачено на проведення кожного контрольного заходу по 4 академічні години.

Програма самоосвіти державних службовців є стартом для продовження професійного навчання в закладах післядипломної освіти шляхом участі в постійно діючих семінарах, які буде проведено в рамках Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у 2010 році. Загальна кількість навчальних годин, яка відведена на самостійну роботу державним службовцям (учасникам конкурсу) протягом всіх трьох турів (етапів) ставить 144 навчальні години або 3 кредити. Це свідчить про високий рівень довіри до організації праці державних службовців та їх самовдосконалення.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат