На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Ця програма є орієнтовною і, за бажанням державного службовця, може додатково включати колонки: “Питання, які будуть опрацьовані” та “Література”.

Індивідуальна програма (план) самоосвіти державного службовця може бути побудована за розділами:

1. Питання теорії державного управління та державної служби.

2. Правові засади та запобігання, протидія проявам корупції в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

3. Етика і психологія управлінської діяльності.

4. Інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології в державному управлінні.

Індивідуальна програма (план) самоосвіти може складатися навчальним закладом, в якому підвищує кваліфікацію державний службовець, затверджуватись керівником навчального закладу або іншою уповноваженою особою. Консультантами можуть виступати співробітники, які мають науковий ступінь, вчене звання та викладають в системі підвищення кваліфікації або штатні (позаштатні) викладачі. (Позаштатні викладачі найматимуться за трудовими угодами на умовах погодинної оплати праці).

Направлення державних службовців до навчальних закладів для реалізації програми самоосвіти може здійснюватися відповідно до угод (контрактів) між навчальними закладами та органами державної влади, де працюють особи, які підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти.

Самостійне навчання є дієвим, коли здійснюється паралельно з іншими формами підвищення кваліфікації. Переважна більшість державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування усвідомлюють важливість самоосвіти для свого професійного розвитку, розглядають її як засіб самоствердження і просування по службі, тому і приймають рішення щодо своєї участі у підвищенні кваліфікації в рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

Участь у конкурсі передбачає підвищення кваліфікації під час тренінгів, ділових ігор, виконання творчих робіт тощо.

Здійснюючи підготовку до конкурсу з метою якісного виконання практичних завдань учасникам необхідно самостійно опрацювати питання з державного управління, державної служби, етики і психології управлінської діяльності, інформаційно-комунікаційного забезпечення, які входять до програми підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади ІІ-VІІ категорій посад в рамах проведення Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (Додаток 1: Тематичний план).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Загальна процедура організації самостійної роботи державних службовців охоплює декілька етапів, які можна об’єднати в три основні блоки:

І етап (блок) – підготовчий;

ІІ етап (блок) – самостійне навчання відповідно до програми та тематичного плану;

ІІІ етап (блок) – презентаційний, підготовка результатів підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти, аналіз та синтез новозбудованих знань.

Схема організації самостійної роботи державних службовців подана на рис. (див. рис. 2).

Рис. 2. Схема організації самоосвіти державних службовців

Вищезазначена модель організації самоосвіти має загальний характер. Вона визначає тільки основні рамки і черговість кроків, необхідних для організації самостійного навчання державного службовця. Детальний сценарій організації самостійної роботи обумовлюється багатьма чинниками: обсягом індивідуальних знань і вмінь державного службовця, створенням атмосфери для самоосвіти на робочому місці та вдома, роботою в бібліотеці та мотивацією поставлених завдань перед учасником конкурсу.

Питання, що виникають у державних службовців стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, погодженими навчальними закладами післядипломної освіти та кадровими службами.

Самостійна робота у першому турі над навчальними модулями, що входять до блоків Програми підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” включає такі форми:

• самостійна робота з літературними джерелами (каталогами);

обов'язкове самостійне опрацювання першої теми у кожному навчальному модулі;

• підготовка та оформлення виконаних питань для самоконтролю та практичних завдань;

• підготовка до презентації результатів самостійного навчання та виконаних завдань у першому турі конкурсу;

• систематизація, самоаналіз та самооцінювання вивченого матеріалу з навчальних дисциплін перед проведенням тестування;

• презентація результатів самопідготовки у першому турі конкурсу.

Усі завдання самостійної роботи слухачів поділяються на обов'язкові та вибіркові, виконуються в установлені терміни з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов'язкові завдання виконуються кожним учасником без винятку у процесі самостійного вивчення модулів. Вибіркові завдання є альтернативними і виконуються переможцями з метою участі в ІІ турі конкурсу.

Тематика обов'язкових індивідуальних навчально-практичних завдань (модульних завдань) обирається слухачем за погодженням із організаторами та навчально-методичними консультантами конкурсу (навчальними закладами післядипломної освіти, кадровими службами). Орієнтовні завдання до кожного модуля містяться в додатку (див. додатоки 2 4).

Вимоги до виконання модульного завдання передбачають постановку мети, визначення змісту, видів роботи та звіту про виконання модульного завдання.

Мета: Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування вмінь та знань конкурсанта з навчального модуля.

Зміст: Це завершена практична робота в межах навчального модуля, що виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі самостійної індивідуальної роботи конкурсанта (а також внаслідок відвідування лекційних, семінарських, практичних занять).

Види:

- аналіз політики в певній галузі державного управління;

- розроблення проектів нормативно-правових актів, їх обґрунтування та прогнозування наслідків їх впровадження;

- формування стратегічного плану розвитку певної сфери діяльності органу державної влади;

- аналіз результативності функціонування органу державної влади; розроблення стандарту надання державних (управлінських) послуг;

- підготовка експертно-аналітичних матеріалів з певної проблеми.

Звіт про виконання модульного завдання подається в організаційний комітет у вигляді реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдань у термін, визначений правилами проведення конкурсу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат