На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

5. Закон України “Про Раду Національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. № 183 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 13. - Ст. 482.

6. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20. - 21. - Ст. 190.

7. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим від 23 грудня 1998 р. № 350-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5 - 6. - Ст. 43.

8. Указ Президента України “Про Комісію при Президентові України з питань громадянства” від 27 березня 2001 р. № 215 // Президентський вісник. - 2001. - № 14. - С. 13 - 15.

9. Указ Президента України “Питання Секретаріату Президента України” від 27 січня 2005 р. № 111 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 7. - Ст. 390.

10. Указ Президента України “Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади” від 19 грудня 2005 р. № 1784 // Офіційний вісник України. - 2005. - № 51. - Ст. 3182.

11. Валадес Д. Конституционные проблемы правового государства. - М.: Идея-Пресс, 2009. - 168 с.

12. Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. - 668 с.

13. Задорожня Г.В. Конституційне право України: навч. посіб. - К.: НАУ, 2008. - 128 с.

14. Конституційне право України. Підручник.2-ге видання, перероблене та доопрацьоване. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. - К.: Правова єдність, - 2010. - 428 с.

15. Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна: конспект лекцій / Уклад. В.А.Ребкало, Л.В.Гонюкова. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 88 с.

16. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: навч. посіб. / І.Ф.Курас, Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан та ін.; за ред. Ф.М.Рудича. - К.: Парлам. вид-во, 2002. - 327 с.

17. Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. № 129-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 35. - Ст. 338.

18. Тесленко М.В. Правовая охрана Конституции Украины. /Авт. дисс. - М.: МГИМО, 2009. - 50 с.

19. Хрестоматия по теории государства и права. 2-е изд. Радько Т. Н. - К.: Проспект, - 2009. - 720 с.

1.2. Модуль. Адміністративне право

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь, які складають компетентність, необхідну для здійснення організації і забезпечення функціонування державної служби; прийняття рішень інституціями державної служби; вироблення державної політики; забезпечення законності у сфері державної служби.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати:

- основи організації сучасної державної служби;

- нормативно-правові основи державної служби;

- особливості формування державної служби, форми і методи діяльності основних елементів державної служби;

- механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади;

- механізми вироблення державної політики;

- механізми і засоби контролю діяльності органів державної влади;

- критерії оцінювання дій і бездіяльності органів державної влади;

уміти:

- ефективно застосовувати форми і методи діяльності органів державної влади;

- керуватися у професійній діяльності вимогами нормативно-правових актів з питань діяльності органів державної влади;

- розробляти критерії оцінки проектів актів з питань діяльності органів державної влади.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 20, із них: аудиторних занять - 0, самостійної навчальної роботи слухачів - 20.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

   

аудиторних

практичних

занять

самостійної

роботи

1.

Поняття державної служби.

6

2.

Форми і методи діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики.

8

3.

Контроль за діяльністю органів державної влади.

6

Зміст навчального матеріалу

І тур

І тур

І тур

Тема 1.2.1. Поняття державної служби. Форми і методи діяльності органів державної влади

Поняття й ознаки державної служби. Співвідношення державної служби і державного управління.

Завдання державного управління. Функції державного управління.

Поняття й ознаки органу державної влади.

Структура державного управління, види (класифікація) органів державної влади. Нормативно-правове регулювання державної служби. Форми і методи діяльності органів державної влади.  

Тема 1.2.2. Форми і методи діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики.

Поняття форм діяльності органів державної влади, їх класифікація.

Умови застосування форм діяльності органів державної влади. Поняття правових актів. Види правових. Вимоги до правових актів з питань діяльності органів державної влади. Порядок прийняття правових актів. Поняття адміністративного договору й особливості його застосування. Поняття методів діяльності органів державної влади. Вироблення державної політики.

Тема 1.2.3. Контроль за діяльністю органами державної влади.

Поняття законності та її роль у діяльності органів державної влади.

Контроль, його зміст, принципи і види.

Державний контроль (внутрішній адміністративний контроль, президентський контроль, парламентський контроль, судовий контроль). Контроль з боку органів місцевого самоврядування.  

Рекомендована література

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. № 2222-ІV. - К., 2006. - 124 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат