На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. № 1789-XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- № 53. - Ст. 793.

3. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. № 3659 -XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р. - № 52. - Ст. 490.

4. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р. № 3659-XІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 50. - Ст. 472.

5. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. № 116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 19. - Ст. 134.

6. Закон України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 24. - Ст. 137.

7. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 47. - Ст. 256.

8. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. № 280 // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

9. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. № 776/97-ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.

10. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 р. № 350-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5 - 6. - Ст. 43.

11. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. № 586-ХIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20 - 21. - Ст. 190.

12. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р. № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33. - Ст.175.

13. Закон України “Про судоустрій України“ від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ // www.rada.gov.ua.

14. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 травня 2003 р. № 963-ІV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 29. - Ст. 1432.

15. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р. № 887-V // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № 29. - Ст. 1001.

16. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16 травня 2008 р. № 297-VІ // Офіційний вісник України. - 2008. - № 36. - Ст. 9.

17. Указ Президента України “Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до Європейських стандартів” від 10 травня 2006 року № 361/2006 // president.gov.ua.

18. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: грунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. - 2003. - № 5. - С. 117.

19. Административное право зарубежных стран: Учеб. под ред. Н.Козырина, М.Штатиной. - М., 2003. - 464 с.

20. Адміністративне право України. - За заг. ред. Т.О.Коломієць, Г.Ю.Гулевської. - К., 2007. - 216 с.

21. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. У двох томах. -Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: Авер’янов В.Б. (голова) та ін. - К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2007. - 592 с.

22. Адміністративне право України. Посібник для підготовки до іспитів. Столбовой В.М. - К.: КНТ, 2009. - 150 с.

23. Адміністративне право України: Підручник. - За заг. ред. С.В.Ківалова. - Одеса, 2003. - 896 с.

24. Адміністративне право України: підручник. - За заг. ред. Ю.Б.Битяка. - К., 2005. - 544 с.

25. Амджадін Л., Гончарук О., Кравченко О. Судова система та суди в Україні в оцінках громадськості (комплексне соціологічне дослідження) / За наук. ред. Ю.Привалова, Ю.Саєнка. - К.: Прецидент, 2005. - 234 с.

26. Андрійко О.Ф. Андрієнко О.Ф. Організація контролю у сфері виконавчої влади // Наукова доповідь “Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні” під загальною редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка, д.ю.наук, професора В.Б.Авер'янова. - К.: 1995. - С. 18 - 20.

27. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. - К., 1999. - 45 с.

28. Андрійко О.Ф. Контроль в умовах централізації та децентралізації державного управління // Державне управління в україні: централізація і децентралізація. - К.: УАДУ, 1997. - С.413 - 430.

29. Андрійко О.Ф. Контроль у державному управлінні, шляхи подальшого його реформування // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. - К.: Оріяни, 1998. - С. 212 - 222.

30. Андрійко О.Ф. Контроль у сфері державного управління // Державне управління: теорія і практика. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - С. 221 - 251.

31. Афанасьев К.К. Административный договор: учеб. пособие / МВД Украины, Луганск. ин-т внутр. Дел; [Отв. ред. А.И.Никитенко]. - Луганск: РИО ЛИВД, 2001. - 72с.

32. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма виконавчо-розпорядчої державної діяльності // Проблеми правознавства та правоохор. діяльності. - Донецьк, 2001. - №1. - С. 63 - 75.

33. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні: Конституційно правовий аспект / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.М.Тодика (відп.ред.). - Х.: Легас, 2004. - 816 с.

34. Бородін І.Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2002. - № 2. - С. 102 - 107.

35. Бородін І.Л. Адміністративний нагляд, його методи і форми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2002. - № 3. - С. 80 - 85.

36. Бородін І.Л. Судовий контроль, його співвідношення з адміністративним контролем та прокурорським наглядом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - № 4. - С. 171 - 176.

37. Вітман К.М. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: політико-правові проблеми: монографія // І.О.Кресіна, А.А.Коваленко, К.М.Вітман та ін. / За ред. І.О.Кресіної. - К.: Логос, 2009. - 480 с.

38. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15-93 // Українська Інвестиційна Газета. - 2006. - 18 липня. - № 28.

39. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. - 668 с.

40. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К.: Атака, 2003. - 576 с.

41. Овсянко Д.М. Административное право в схемах и определениях. 5-е изд., перераб.и доп. - М.: Юристъ, 2009. - 84 с.

42. Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. № 129-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 35. - Ст. 338.

43. Смоленский М.Б. Административное право для студентов вузов. - М.: Фенікс, 2010. - 253 с.

2. БЛОК “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА”

2.1. Модуль. Державне управління. Актуальні питання проходження державної служби і забезпечення її професіоналізації

Мета модуля: засвоєння знань про вітчизняний і зарубіжний досвід забезпечення ефективності державного управління; сутність концепції державної служби і служби в органах місцевого самоврядування; розуміння завдань і особливостей правового регулювання державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат