На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

Реферати > Політологія > Комплексна програма підвищення кваліфікації державних службовців

10. Закон України “Про судоустрій України“ від 7 лютого 2002 р. № 3018-ІІІ // www.rada.gov.ua.

11. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 16 травня 2008 р. № 297-VІ // www.rada.gov.ua.

12. Указ Президента України “Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” від 5 березня 2004 р. № 278/2004 // www.president.gov.ua.

13. Указ Президента України “Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців” від 20 вересня 2007 року № 900/2007 // www.president.gov.ua.

14. Адміністративне право України. - За заг. ред. Т.О.Коломієць, Г.Ю.Гулевської. - К., 2007. - 216 с.

15. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. У двох томах. -Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: Авер’янов В.Б. (голова) та ін. - К.: Юридична думка, 2007. - 592 с.

16. Большая актуальная политическая энциклопедия: Настольная книга современного политика. 1000 актуальных понятий современной политической жизни / А.В. Беляков и др. - М.: ЭКСМО, 2009. - 424 с.

17. Виконавча влада в Україні: Організаційно-правові засади: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Ославський М.І. - К., 2008. - 216 с.

18. Волошинський Б. Впровадження інституту підготовчої служби як метод поліпшення кадрового забезпечення державної служби в Республіці Польща // Зб. наук. пр. УАДУ при Президентові України / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - С. 286 - 290.

19. Горбань В.С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. - М.: “Юриспруденция”, 2009. - 160 с.

20. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. - 668 с.

21. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В.Б., Дерець В.А., Школик А.М. та ін.; за заг.ред. Авер’янова В.Б. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.

22. Державне управління: навч. посіб. / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; за ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 343с.

23. Державне управління: Підручник. Затверджено МОН / Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю. - К., 2009. - 582 с.

24. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. В.Б.Авер’янова. - К., 2003. - 384 с.

25. Діяльність публічної адміністрації з надання послуг українському суспільству: монографія / В.М.Сороко, А.В.Вишневський, О.Г.Рогожин; за наук. ред. Ю.А.Привалова; НАДУ при Президентові України. - К.: НАДУ, 2007. - 178 с.

26. Історія нових незалежних держав: Postsovietiсum: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Орлова Т.В. - К., 2010. - 487 с.

27. Королько В.Г. Зв’язки з гродадськістю. Наукові основи, методика, практика: Підручник / В.Г.Королько, О.В.Некрасова. - 3-тє вид., доповн. і перероб. - К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2009. - 831 с.

28. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): навч. посіб. - К.: Атака, 2008. - 272 с.

29. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: монографія. - Хмельницький, 2005. - 357 с.

30. План дій для нового міністра: практ. посіб. / Т.Мотренко, А.Вишневський, В.Баєв, А.Бондаренко; за заг. ред. Т.Мотренка. - К., 2006. - 352 с.

31. Професійна державна служба: що зроблено і що далі?: публічна доповідь про основні результати діяльності у 2006 році / під заг. ред. Т.Мотренка. - К., 2007. - 59 с.

32. Професіоналізація державної служби: зарубіжний досвід: навч.-метод. матеріали / уклад. В.А.Гошовська та ін. - К.: НАДУ, 2008. - 80 с.

33. Тертишна О. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Дніпропетровській області // Вісник державної служби України. - 2009. - № 3. - С. 65 - 70.

2.2. Модуль. Державна служба. Відповідальність державних службовців

Мета модуля: оволодіння системою знань і умінь щодо правового статусу державних службовців, їх юридичної відповідальності; запобігання правопорушень у діяльності державних службовців.

У результаті опрацювання навчального матеріалу модуля слухачі повинні

знати

- засади виникнення і припинення статусу державних службовців;

- сутність гарантій і обмежень на державній службі;

- сутність і види відповідальності державних службовців, підстави і умови притягнення державних службовців до юридичної відповідальності;

- порядок оскарження стягнень, застосованих до державних службовців;

- порядок оскарження неправомірних дій адміністрації щодо накладених стягнень;

- статус суб’єктів, наділених правом притягнення до відповідальності;

вміти

- реалізовувати права і обов’язки, закріплені нормами законодавства за державними службовцями;

- визначати положення посадових інструкцій, враховуючи елементи правового статусу державних службовців;

- готувати і приймати індивідуальні акти з питань кадрового забезпечення органів державної влади;

- застосовувати норми права, що регламентують відповідальність державних службовців;

- оцінювати власні дії, бездіяльність і прийняті рішення з точки зору дотримування норм законодавства про відповідальність;

- здійснювати заходи, спрямовані на запобігання вчиненню правопорушень у сфері службової діяльності.

Орієнтовний тематичний план

Загальна кількість годин - 16, із них: аудиторних занять - 8, самостійної навчальної роботи слухачів - 8.

№ з/п

Назви тем

Кількість

годин

   

аудиторних практичних занять

самостійної роботи

1

Правовий статус державних службовців.

4

6

2

Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців.

4

2

Зміст навчального матеріалу

І тур

ІІ тур

ІІІ тур

Тема 2.2.1. Правовий статус державних службовців

Поняття правового статусу державних службовців. Порядок і умови виникнення правового статусу державних службовців. Припинення правового статусу державними службовцями. Права державних службовців. Обов’язки державних службовців. Обмеження для державних службовців. Заборони на державній службі. Гарантії та соціальний захист державних службовців.

Тема 2.2.1. Правовий статус державних службовців

Права державних службовців. Обов’язки державних службовців. Обмеження для державних службовців. Заборони на державній службі. Гарантії та соціальний захист державних службовців.

Тема 2. 2.2. Конфлікт інтересів на державній службі. Відповідальність державних службовців

Етичні норми поведінки державних службовців (загальні правила поведінки державних службовців). Поняття конфлікту інтересів і порядок його вирішення.

Поняття відповідальності на державній службі. Юридична відповідальність службовців як вид соціальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності службовців (ст. 364-370 Кримінального кодексу України від 5.04.2001 р.). Відповідальність посадових осіб за адміністративні правопорушення (Кодекс України про адміністративні правопорушення). Поняття корупційного діяння та відповідальності за нього (Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5.10.1995р.). Види і порядок накладення дисциплінарних стягнень (Кодекс законів про працю України; Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993 р.). Відповідальність службовців за шкоду, заподіяну фізичним і юридичним особам та органу управління, у якому вони працюють (Цивільний кодекс України; Кодекс законів про працю України). Суб’єкти притягнення службовців до відповідальності. Підстави і умови оскарження службовцями притягнення їх до відповідальності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат