На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Методи економічного аналізу. Єдність історичного і логічного. Аналіз і синтез. Теорія і практика. Розвиток системних методів дослідження. Основні функції галузевої економіки і обґрунтування економічної політики. Складові галузевої економіки, історія економічної думки.

Виробництво – основа життєдіяльності суспільства. Фактори виробництва, їх види і функції. Суспільний продукт і стадії його руху. Структура суспільного виробництва.

Економічні потреби та їх структура. Закон зростаючих потреб. Взаємозв’язок потреб, виробництва і побуту. Економічні інтереси: сутність, види, взаємодія. Обмеженість виробничих ресурсів. Економія ресурсів. Форми подолання суперечності між зростанням потреб і обмеженістю ресурсів. Економія ресурсів – невід’ємна існування суспільства.

Власність, як економічна категорія. Суть власності, її економічні та юридичні сторони. Об’єкти та суб’єкти власності. Форми і різновиди власності. Еволюція відносин власності.

Відносини власності в Україні. Роздержавлення і приватизація. Напрями приватизації державних підприємств в Україні. Новітні тенденції у розвитку відносин власності в Україні та у світі.

Природа і сутність економічних систем. Еволюція розвитку та класифікація економічних систем. Система вільного або чистого ринку. Централізована-планова економіка. Національно-державні різновиди змішаної економіки. Ринкова трансформація економіки.

Тема 2. Товарне виробництво, гроші та їх функції

Зміст суспільного поділу праці. Сутність економічного закону поділу праці. Поділ праці, як основа розвитку товарного виробництва. Форми господарювання. Товарне виробництво та його характерні риси. Товар і його властивості. Теорії вартості. Закон вартості та його функції.

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть та функції грошей. Історія розвитку грошової системи в Україні. Грошовий обіг та його закони. Інфляція: її сутність та види. Сучасні зміни в грошовому обігу. Грошова реформа в Україні.

Тема 3. Автомобільне підприємство (фірма), ціноутворення та мікроекономічний рівень господарювання в системі ринкових відносин

Суть і функції ринкової ціни. Види цін, особливості ціноутворення в умовах автомобільного господарства. Чинники, що впливають на ціну: вартісні, попиту і пропозиції, психологічні тощо. Вплив ринку на ціну. Державні важелі в ціноутворюючому процесі.

Суть підприємництва і умови його існування. Функції підприємництва. Суб’єкти, об’єкти і види підприємницької діяльності. Сучасні форми малого, середнього і великого підприємництва. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Підприємницький ризик. Морально-етичні принципи підприємства.

Взаємозв’язок між виробництвом і ресурсами. Підприємництво (фірма): суть, види, умови функціонування. Функції та принципи економічної діяльності підприємства (фірми). Види підприємств залежно від форми власності: державні, комунальні, приватні. Фонди підприємства, їх структура. Кругообіг і оборот фондів. Амортизація основних фондів.

Тема 4. Теоретичні основи економіки автотранспорту, витрати, собівартість, прибуток, рентабельність, ефективність виробництва та інвестиції.

Витрати виробництва, їх суть. Собівартість продукції. Види й шляхи зниження собівартості. Суть прибутку, його структура та шляхи зростання. Теорії прибутку. Основні напрями використання прибутку. Рентабельність та її норма. Ефективність, як економічна категорія: суть, структура, чинники зростання ефективності виробництва.

Суть, структура й джерела інвестицій. Інвестиційна діяльність в структурі економічної стратегії фірми. Інвестиції та їх ефективність. Зарубіжний досвід інвестування економіки. Особливості інвестування інноваційних проектів. Проблеми іноземного інвестування в Україні. Досконале законодавство – гарант іноземних капіталовкладень в економіку країни.

Автотранспорт як суб’єкт ринкових відносин. Роль автотранспорту в економіці. Доходи і витрати автотранспортного підприємства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження.

Тема 5. Закономірності функціонування економіки автотранспорту, відтворення, економічне зростання та ринок робочої сили.

Суть, цілі й інструменти макроекономічної політики. Макроекономіка – взаємопов’язаних виробників і споживачів товарів і послуг. Характеристика національних показників. Показники обчислення національного продукту: валового національного продукту (ВНП), валового внутрішнього продукту (ВВП).

Суть і типи відтворення. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення природних ресурсів, робочої сили, виробничих відносин. Національний прибуток і національне багатство, їх суть і структура. Економічне зростання: види, чинники. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва.

Трудові відносини і зайнятість. Особливості функціонування ринку робочої сили. Безробіття і його види. Міграція трудових ресурсів. Проблеми безробіття і соціальної захищеності населення в Україні.

Тема 6. Фінанси: структура і механізм функціонування

Фінанси суспільства і функції. Економічна роль і структура фінансової системи. Суть бюджетної системи. Дефіцит бюджету і державний борг. Економічний зміст і функції податкової системи. Основні види податків. Податкова система України. Механізм реалізації фіскальної політики у перехідній економіці України.

Тема 7. Кредитна і банківська системи. Ринок цінних паперів

Суть, функції та форми кредиту. Державний кредит. Банківський кредит. Комерційний кредит. Споживчий кредит. Міжнародний кредит. Розвиток кредитного механізму в Україні. Банки, їх види і функції. Позичковий відсоток. Банківська система в Україні. Види комерційних банків, суть їхніх операцій. Фіктивний капітал. Ринок цінних паперів. Фондова біржа.

Тема 8. Інфляція і антиінфляційне регулювання

Інфляція та її види. Механізм розвитку інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави.

Тема 9. Управління автопідприємством (фірмою) в умовах ринкової економіки

Об’єктивні основи управління автопідприємством (фірмою) в умовах ринкової економіки. Ринок і держава, як регулятори економічних відносин. Економічні та адміністративні методи регулювання.

Еволюція державного регулювання автопідприємством (фірмою) в умовах переходу до ринку. Досвід державного регулювання економіки в зарубіжних країнах. Економічні функції держави. Прогнозування соціально-економічного розвитку. Макроекономічні планування. Фінансове-кредитне регулювання економіки. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державне регулювання підприємства. Державне регулювання розвитку науки і освіти. Державне регулювання розвитку головних сфер господарської діяльності. Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери.

Тема 10. Екологічні права і обов’язки громадян. Повноваження органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Обов’язки держави.

Ознайомлення із загальними положеннями екології: що таке екологія, екологічні чинники, середовище існування, біоценоз, біосфера. Взаємодія людини і біосфери. Екологічні права та обов’язки громадян щодо охорони середовища, повноваження органів управління в галузі охорони та обов’язки держави щодо екологічного контролю підприємств, заводів, фабрик та господарської діяльності людини.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат