На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державний стандарт професійно-технічної освіти

Реферати > Технічні науки > Державний стандарт професійно-технічної освіти

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України.

2. Кодекс законів України про працю.

3. Закон України “Про охорону праці”.

4. Закон України “Про пожежну безпеку”

5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.

7. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

8. Основи законодавства України про охорону здоров’я.

9. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112).

10. Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці , а також з роботами підвищеної небезпеки (наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 №244).

11. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (наказ Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 №46).

12. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15).

13. Перелік робіт з підвищено небезпекою (наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15).

14. Типове положення про службу охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 №255).

15. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 №4).

16. Правила охорони праці на автомобільному транспорті (наказ Держнаглядохоронпраці України від 13.01.97 №5).

17. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН України від 01.08.2001 р. №563).

18. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти (наказ МОН України від 31.08.2001 р. №616).

19. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми (наказ МОЗ України від 22.03.96 №59).

20. Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України зі змінами від 05.03.2002 №217).

21. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці.- К.: Вікторія, 2001.-191 с.

22. Денисенко Г.Ф. Охрана труда.- М.:Высшая школа,1985.-319 с

23. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.- М.: Энергоиздат, 1982. – 799 с.

24. Єлисєєв А.Г. Охорона праці.- К.: 1995.

25. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці.-Львів:Афіша, 1999.-348 с.

26. Канарев Ф.Ш., Перетогин М.А., Праник Г.Н. Охрана труда.- М.: Агропромиздат, 1988.- 84 с.

27. Коновалов В.Н. Техника безопасности при работах по химии. – М.: Просвещение, 1980. – 128 с.

28. Лук’янова Л.Б. Основи екології.-К.:Вища школа, 2000.-327 с.

29. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М.: Высшая школа, 1984. – 343 с.

30. Охорона праці в школі. – К.: Радянська школа, 1986.- 296 с.

31. 11. Олійник О.М. «Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування».-Львів: Оріяна-Нова”, 1998.-123 с.

32. Нікітін Л.І. Охорона праці на деревообробних підприємствах.-К.:Будівельник,1993.-224 с.

33. Павлов С.П., Губонина З.И. Охрана труда в машиностроении. – М.: Высшая школа, 1986. – 215 с.

34. Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов.-К.:Основа, 1999.-284 с.

35. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності.-К.:Основа,2004.-880 с.

36. Навчально-методичний посібник „Перевір себе” з предмета

37. „Охорона праці”, Резниченко О.М., Судак Ю.М.- К.,2003.

ДСТУ_

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

„ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОСХЕМИ”

Кількість навчальних годин,

відведених для обов’язкового компоненту

змісту освіти 50

Пояснювальна записка

Програма дисципліни складена на основі Типовоїнавчальної програми з електротехніки для професійно-технічних навчальних закладів іпризначена для використання при підготовці кваліфікованих робітників даної професії.

Головною метою програми є ознайомлення та вивчення конкретних знань з електротехніки, яка використовується в підіймально-транспортних машинах. Сучасні підіймально-транспортні машини обладнані великою кількістю електричного та електронного устаткування. Для того, щоб проводити діагностичні, налагоджувальні та ремонтні роботи необхідно знати складові електричного та електронного устаткування підіймально-транспортних машин, принципи дії цього устаткування, вміти користуватися вимірювальними приладами, читати електричні схеми, знати правила електробезпеки. Програма розрахована на 50 годин і складається з 13 тем, вивчення яких дозволить освоїти учнями уміння оволодіти навиками та знаннями з електротехніки, яка використовується в підіймально-транспортних машинах.

Тематичний план і програма дисципліни „Електротехніка та електросхеми”

№ теми

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ

1

2

Електричні кола постійного струму

4

3

Електромагнетизм

4

4

Електричні кола змінного струму

4

5

Електронні прилади та пристрої

4

6

Електровимірювальні прилади

4

7

Трансформатори

4

8

Електричні машини

4

9

Електричні апарати

4

10

Електричні схеми

8

11

Електропривод

5

12

Використання електричної енергії

2

13

Електробезпека

2

 

Всього

50

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат