На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік нематеріальних активів

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Облік нематеріальних активів

Переоцінка здійснюється із застосуванням коефіцієнта переоцінки, який визначається діленням справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. Шляхом множення первинної вартості або зносу об'єкта нематеріальних активів на коефіцієнт переоцінки визначать переоцінену вартість і знос об'єкта.
Сума дооцінки залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів спрямовується на збільшення додаткового капіталу підприємства і в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 12 «Нематеріальні активи» в кореспонденції з кредитом рахунка 42 «Додатковий капітал», субрахунок 423 «Дооцінка активів».
Сума уцінки залишкової вартості нематеріальних активів відображається в складі втрат від знецінення необоротних активів записом по дебету рахунка 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій» у кореспонденції з кредитом рахунка 12 «Нематеріальні активи».

Облік амортизації нематеріальних активів

Вартість нематеріальних активів погашається шляхом щомісячного нарахування амортизації. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством у разі визнання такого об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів ураховують:

строки корисного використання подібних активів;

передбачуваний моральний знос;

правові та інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Метод нарахування амортизації нематеріального активу вибирається підприємством самостійно, виходячи з умов одержання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням лінійного методу,
Розрахунок амортизації у разі використання різних методів нарахування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
— коли існує безумовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта після закінчення строку його корисного використання;
— якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок буде існувати до кінця строку корисного використання цього об'єкта.
Так, якщо підприємство придбало нематеріальний актив за 9000 гри., строк корисного використання якого З роки (36 місяців), і Існує безумовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта після закінчення строку його використання за 1800 грн., то щомісячна сума амортизації активу становитиме 200 грн. [(9000 — 1800) : 36], а щоквартальна — 600 грн. (200 - 3).

Згідно з Положенням (стандартом) 8 під активнім ринком розуміють ринок, якому властиві такі умови:

— предмети, які продаються і купуються на цьому ринку, є однорідними;
— у будь-який час можна знайти заінтересованих продавців і покупців;
— інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання (зарахований на баланс), і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу. Строк корисного використання нематеріального активу і метод його амортизації переглядаються наприкінці року, якщо в наступному період передбачаються зміни строку корисного використання активу або зміни одержання майбутніх економічних вигод.

У бухгалтерському обліку на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах, роблять запис по кредиту рахунка 133 «Знос нематеріальних активів» і дебет) відповідних рахунків:
23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах. що використовуються у виробництві);

92. «Адміністративні витрати» (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах загальногосподарського значення);
93 «Витрати на збут» (на суму амортизації, нарахованої по нематеріальних активах, які використовуються для забезпечення збутової діяльності) та ін.

Облік вибуття нематеріальних активів

Нематеріальні активи можуть вибувати з підприємства в результаті:

ліквідації після закінчення нормативного строку їх корисного використання (фізичного, морального зносу);

реалізації;

безоплатної передачі іншим юридичним і фізичним особам;

передачі (інвестування) до статутного капіталу інших підприємств.
В усіх випадках вибуття нематеріальних активів з підприємства оформляється відповідними актами, у яких зазначаються причина вибуття об'єкта) первинна вартість, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати і доходи, пов'язані з вибуттям об'єктів.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) і їх залишковою вартістю (таблиця 3.1).


Основні бухгалтерські проводки по обліку операцій, пов’язаних з вибуттям нематеріальних активів

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Ліквідація нематеріальних активів
Списання суми нарахованого зносу
пб^ктів

133 «Знос нематеріальних
активів»

12 «Нематеріальні
активи»

Списання залишкової вартості
об'єктів

976 «Списання необоротних
активів»

Те саме

Відображення витрат, пов'язаних з
ліквідацією нематеріальних активів

Те саме

661 «Розрахунки за
заробітною платою», 685
«Розрахунки з іншими
кредиторами» та ін.

Реалізація нематеріальних активів
Списання залишкової вартості
ррялтваних об'єктів

972 «Собівартість реалізова-
них необоротних активів»

12 «Нематеріальні активи»

Списання суми нарахованого зносу

133 «Знос нематеріальних
активів»

Те саме

Відображення продажної вартості
об'єкта, що підлягає оплаті покупцем

377 «Розрахунки з іншими
дебіторами»

742 «Доход від реалізації
необоротних активів»

Відображення витрат, пов'язаних з
реалізацією нематеріальних активів

972 «Собівартість реа-
лізованих необоротних
активів»

661 «Розрахунки за заробіт-
ною платою», 685 «Розрахунки
з іншими кредиторами» та ін.

Зарахування коштів, отриманих від
реалізації нематеріальних активів

31 «Рахунки в банках»

377 «Розрахунки з іншими
дебіторами»

На суму податкового зобов'язання
по ПДВ, визначеного за встановле-
ною ставкою до суми доходу від
реалізації

742 «Доход від реалізації
необоротних активів»

641 «Розрахунки за податка-
ми»

Безоплатна передача немате-
ріальних активів
Списання залишкової вартості пере-
даних об'єктів

976 «Списання необоротних
активів»

12 «Нематеріальні активи»

Списання суми нарахованого зносу

133 «Знос нематеріальних
активів»

Те саме

Відображення суми податкового
зобов'язання по ПДВ

976 «Списання необоротних
активів»

641 «Розрахунки за податка-
ми»

Передача нематеріальних активів
як внесок до статутного капіталу
іншого підприємства
Списання залишкової вартості пере-
даних об'єктів

14 «Довгострокові фінансові
інвестиції»

12 «Нематеріальні активи»"

Списання суми нарахованого зносу
по переданих об'єктах

133 «Знос нематеріальних
активів»

Те саме

Відображення різниці між залишко-
вою вартістю переданих нема-
теріальних активів і справедливою
вартістю інвестицій (одержаних в
обмін акцій)

14 «Довгострокові фінансові
інвестиції»

746 «Інші доходи від
звичайної діяльності»

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат