На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Маркетинговый менеджмент

Реферати > Маркетинг > Маркетинговый менеджмент

Міністерство освіти та науки України

Українська академія друкарства

Реферат

з дисципліни: «Маркетинговий менеджмент»

на тему:

«Бізнес-план підприємства»

Виконала:

ст. гр. Мк 5м

Маркова Анна

- Львів 2010 -

Зміст:

Вступ

1. Суть, види і призначення бізнес-плану………………………………3

2. Методологічні основи розробки бізнес-плану………………………11

3. Оптимізація структури бізнес-плану……………………………… .16

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Успіх будь-якої справи неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій; як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товару на ринок, коли ж одержуватимуться перші прибутки, як зменшити ризик, вижити і перемогти у конкурентній боротьбі. Розробка бізнес-плану у зарубіжній практиці є обов’язковою при утворенні нових підприємств, реконструкції діючих, для обґрунтування ефективності інвестицій. Цей документ забезпечує впевненість майбутніх інвесторів у тому, що їхні інвестиції будуть прибутковими. Бізнес-план — це поширений у ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально- технічної, кадрової політики введення власного бізнесу.

Бізнес-план — візитна картка, за якою потенційні партнери з бізнесу оцінюють шанси на успіх підприємницької справи, це мова ведення переговорів із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами. У підприємництві бізнес-план замінить техніко-економічне обґрунтування будь-якого заходу, стане основним критерієм і мірою його суспільної корисності.

В умовах переходу до ринкової економіки вміння скла­дати інвес­тиційний бізнес-план стає актуальним, що обумовлене такими причинами:

— зміна господарських відносин ставить і досвідчених керівників перед необхідністю по-іншому оцінювати свої дії на ринку і готуватись до, також, незвичного для них раніше, заняття, як боротьба з конкурентами.

— розраховуючи одержати іноземні інвестиції для підйому вітчизняної економіки, українські підприємці повинні вміти обґрунтувати свої заявки і доводити, що вони здатні оцінити всі аспекти використання інвестицій на рівні бізнесменів з інших країн.

— вирішити вище перераховані проблеми, покликаний бізнес-план, який є основним документом, який визначає стратегію розвитку фірми.

1. Суть, види та призначення бізнес-плану

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого значення, в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприємства. Чим більше динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадо­вільного управління підприємством. Успіх підприємницького проекту, не­залеж­но від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального плану господарювання.

Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення но­во­го, чи вдосконалення діяльності вже наявного бізнесу) ставить багато різно­манітних запитань: хто виступає як конкретні споживачі, яким є ринок під­приємства, які кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно. Задля отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план.

Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним.

У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оці­ню­ються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства з цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план у ринковій системі господарювання виконує дві найваж­ливіші функції:

1) зовнішньо ознайомити різних представників ділового світу із сутніс­тю та основними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї;

2) внутрішньо (життєво важливу для діяльності самого підприємства) — опрацювати механізм самоорганізації, тобто цілісну, комплексну систему управління реалізацією підприємницького проекту.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Не менш важливою є і внутрішня функція бізнес-плану, в межах якої можна виділити два напрямки його застосування:

1) як інструменту стратегічного планування та оперативного управління діяльністю підприємства. Розробка бізнес-плану вимагає визначення не тільки стратегічних напрямків і цілей діяльності, а й оперативних дій для досягнення таких. Тобто бізнес-план є основою поточного планування всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє глибокому усвідомленню працівниками особистих завдань, пов’язаних із спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки діяльності підприємства. Бізнес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність діяльності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану та своєчасно корегувати напрямки розвитку бізнесу.

Отже, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства: це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту.

Специфіка бізнес-плану полягає в тім, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємницького проекту. У ньому розглядається широке коло проблем, на які може потрапити підприємець і визначаються способи розв’язання цих проблем. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі розробки конкретного бізнес-плану багатьох специ­фічних для цього підприємницького проекту факторів. Відтак з’явля­ється можливість класифікувати бізнес-плани за певними ознаками:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат