На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Гласність та відкритість у цивільному процесі

Реферати > Правознавство > Гласність та відкритість у цивільному процесі

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПРИКАРПАТСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра цивільного права

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

“Гласність та відкритість у цивільному процесі”

Виконав:

студент групи ПР-34

Дудин В.І.

Науковий керівник:

викладач кафедри

Великорода О.М.

Здано на кафедру:

« _» _ р.

Реєстраційний номер

Захищено:

« _» _ р.

Оцінка:

Івано-Франківськ

2010

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ГЛАСНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ . 5

1.1. Поняття гласності в українському судочинстві . 5

1.2. Проблема розмежування гласності та відкритості у цивільному судочинстві . 13

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ. МІСЦЕ ПУБЛІЧНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ГЛАСНОСТІ . 19

2.1. Змісту принципу гласності та відкритості цивільного судочинства 19

2.2. Публічність рішення суду як елемент гласності в цивільному процесі України . 24

ВИСНОВКИ . 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . 29

ВСТУП

Актуальність вивчення обраної теми зумовлена тим, що цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне судочинство побудовано на демократичних принципах (від лат. principium — основа, начало, засади). У принципах відображені політико-правові ідеї, погляди народу на право як соціальну цінність. У них в концентрованому вигляді виявлена заінтересована воля народу наділити право такими якостями, які найбільш повно мали б можливість задовольняти його ідеї і погляди у визначенні основ організаційної побудови правосуддя в цивільних справах, процесуальної діяльності суду і правового становища учасників процесу.

Зміст принципів має демократичний характер і полягає в тому, що закріплені в нормах права, вони характеризують здійснення правосудця тільки судом і на засадах рівності громадян перед законом і судом, одноособовість і колегіальність розгляду цивільних справ, незалежність суддів і підкорення їх тільки законові, гласність, здійснення судочинства державною мовою. Широкі і реальні процесуальні права учасників процесу і надійні гарантії їх реалізації, доступність і простота судочинства, які дають можливість кожній заінтересованій особі реалізувати право на звернення до суду за захистом і на судовий захист, надане Конституцією України.

З розвитком суспільства принципи цивільного процесуального права розвиваються і вдосконалюються з урахуванням потреб політичних і соціально-економічних перетворень, подальшого забезпечення гарантій захисту суб'єктивних прав громадян, їх об'єднань і державних інтересів, а також підвищення ефективності судової діяльності в забезпеченні законності і справедливості. На сучасному етапі розвитку України суворе додержання і законодавче вдосконалення повноти вираження і дії демократичних принципів цивільного процесуального права виступає важливою гарантією зміцнення законності як невід'ємної частини функціонування правової держави і демократичного правопорядку

Отже, значення принципів цивільного процесуального права в тому, що в них відображені найбільш характерні демократичні риси і загальна спрямованість права та його найважливіших Інститутів, у зв'язку з чим вони дають можливість пізнати суть цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих інститутів.

Принципи закріплюються в нормах права, їх положення, правила відображають суспільно-правові погляди народу як безпосередньо, так і через політичні партії, громадські і державні об'єднання, які беруть участь у соціально-політичному житті держави. Змістом таких суспільно-політичних поглядів будуть відносини, які входять до предмета регулювання даної галузі права.

Важливе місце серед існуючих принципів цивільного процесуального права посідає принцип гласності та відкритості.

У даній роботі плануємо розглянути гласність та відкритість у цивільному процесі, існуюючі теоретичні розбіжності у тлумаченні даних принципів тощо.

Об’єкт дослідження: принципи гласності та відкритості у цивільному процесі України.

Предмет дослідження: поняття гласності та відкритості, їх понятійні розбіжності та єдність, місце гласності у цивільному судочинстві, правове регулювання досліджуваних принципів, головні складові та форми прояву.

Структура роботи: дана робота складається зі вступу, основної частини, яка включає два розділи з підрозділами, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ ТА МІСЦЕ ГЛАСНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Поняття гласності в українському судочинстві

У переліку основних засад судочинства пунктом 7 частини третьої статті 129 Конституції України закріплена засада гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, що чітко дотримано в назвах ст. 20 Кримінально-процесуального кодексу України [2] (далі – КПК) та ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК).

У назвах статей 6 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) та 12 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС) поряд з терміном "гласність" міститься термін "відкритість". Отже, виникає потреба з'ясувати значення термінів "гласність" і "відкритість" судового процесу.

Так, авторами "Юридичної енциклопедії" подається визначення термінів "гласність" і "гласність судового розгляду". "Гласність" за їхнім твердженням, є одним із принципів: здійснення демократії, гарантії ефективного функціонування всіх її інститутів; діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян; реалізації права на інформацію [40, c.48].

"Гласність судового розгляду", за визначенням цих же авторів, – це відкритий розгляд у всіх судах цивільних і кримінальних справ.

Гласність судового розгляду, за тлумаченням авторів "Популярної юридичної енциклопедії", – один із конституційних принципів судового процесу, який полягає в тому, що розгляд цивільних і кримінальних справ у всіх судах України провадиться у відкритих для всіх громадян, які досягли 16 років, засіданнях суду.

Аналогічне визначення термінів "гласності" та "гласності судового процесу" надано і в "Большом юридическом словаре" за редакцією О. Сухарєва та В. Крутських.

"Новий тлумачний словник української мови" дає декілька значень терміна "відкритий". Це, по-перше, такий, "який можна бачити без перешкоди; доступний зорові"; по-друге, "доступний для всіх бажаючих"; по-третє, "неприхований, нетаємний, явний.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат