На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економіка України Франка

Реферати > Економічні теми > Економіка України Франка

1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НЕ – наука, яка вивчає господарську систему держави, її функції та процеси, явища, які в ній відбуваються. Об’єктом її дослідження є різноманітні природно-господарські та соціоекономічні процеси та явища, що відбуваються в ній. Суб’єктами НЕ є домашні господарства, підприємства, фірми, підприємницькі структури, держава.

Предметом національної економіки – є система законів і закономірностей, які регулюють процеси та взаємозв’язки в складній господарській системі держави. Дослідження цієї складної системи базується на методології. Методологія НЕ України базується на системі найбільш загальних принципів, методів та способів пізнання розвитку економіки України. Є загальнонаукові та специфічні методи дослідження НЕ. До загальнонаукових належать: метод наукової абстракції та теоретичного моделювання; методи логіки; структурно-функціональні методи; методи науки синергетики; методи індукції та дедукції; методи еволюції, діалектики та історичної хронології; методи математичного моделювання. Специфічні методи дослідження: метод агрегування; метод збалансованості різних процесів та явищ; методи теоретичного та математичного моделювання; методи прогнозування. Функції НЕ як науки: теоретико-пізнавальна(гносеологічна); виховна та світоглядна; Практична(прикладна); прогностична.

2.ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

Як сфера наукового пізнання, національна економіка виконує такі функції:

1.Теоретико-пізнавальна (гносеологічна). Суть її у пізнанні економічних явищ та процесів з метою обґрун­тування нових тенденцій та моделей у розвитку національної економіки.

2.Виховна та світоглядна. Суть полягає у вихованні національної свідомості населення, підвищення рівня національної економічної культури та адекватного до цього економічного світогляду.

3.Практична (прикладна).Суть цієї функції полягає в розробці практичних рекомендацій на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, госпо­дарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці. Це дає можливість підвищувати якість економічних та управлінських рішень.

4.Прогностична.Суть її полягає в оцінці сучасної економічної кон'юнктури та передбаченні стратегічного розвитку різних секторів та сфер націо­нальної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру.

3. СУТНІСТЬ І КОМПОНЕНТИ НЕ.

Національна економіка - це наука, яка вивчає господарську систему держави, її функції, процеси та явища, які у ній відбуваються.

Основним завдання вивчення національної економіки є вив­чення основних економічних, соціальних та екологічних факторів та сил, які формують стійкий рівень зростання та сталого розвитку національної економіки. НЕ характериз. такими особливостями:

1) Власна структура господарської системи, яка відповідає вимогам національної безпеки держави;

2) Автономність прийняття економічних рішень;

3) Ефективна зовнішньо економічна політика держави.

Передумовами виникнення національної економіки є:

- поглиблення суспільного поділу праці;

- формування міцних централізованих держав;

- спільність духовного розвитку певного суспільства.

Кожна національна економіка характеризується такими ознаками:

А) Ознака національного суверенітету;

Б) Ресурсно-виробничі ознаки (земля, праця тощо);

В) Господарсько організаційні ознаки

Г) Товарообмінні ознаки.

Національна економіка розвивається на основі таких інституцій:

- державно-політичні; це блок, який вирішує питання державотворення, моніторингу за виконанням законів України, норм, законодавчих актів;

- соціально-економічні; блок передбачає вирішення проблем матеріально-технологічної бази НЕ

- інституції екологічної безпеки передбачає вирішення питань, пов'я­заних з виконанням екологічного законодавства держави та екологічної безпеки населення;

4. СТАН, ДЖЕРЕЛА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ СУВЕРЕННОЇ УКРАЇНИ.

НЕ – наука, яка вивчає господарську систему держави, її функції та процеси, явища, які в ній відбуваються. Об’єктом вивчення НЕ як предмету є економіка України, предметом - процеси, закони та закономірності формування якісно нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки держави. Оскільки економіка нашої держави швидко змінюється, змінюється статистика, то постійно збагачується і сам теоретичний предмет «національна економіка». Вище зазначена причина зумовлює і вибір основного джерела вивчення НЕ – дані Держкомстату, Міністерства фінансів економіки, Урядового порталу, які часто можна знайти в мережі Інтернет. До інших джерел можна віднести Законодавство України, періодичні видання економічного характеру (Урядовий кур’єр, Інвест газета та інші), підручники та монографії з економіки України.

Завданням вивчення НЕ є пізнання процесів та закономірностей в розвитку та функціонуванні економіки України, а на їх основі виведення економічної політики, прогнозування розвитку економіки, а також економічне виховання молоді.

5.ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПОГЛЯДАХ ПРЕДСТАВНИКІВ МЕРКАНТИЛІЗМУ І ФІЗІРКРАТИЗМУ

Меркантилісти вказують на конкретні проблеми розвитку вітчиз­няної економіки. У моделі національної економіки, яку дослідили меркантилісти за допомогою збирання, описування та часткової класифікації реальних фактів, з'ясовувались головним чином механізми нагромадження багатства у вигляді грошей, формування активного торговельного балансу, розвитку експортно орієнтованих галузей господарства та державного регулювання.

Б. Хмельницький активно пропагував ідею державного втручання у господарський розвиток через надання різних податкових привілеїв і пільг місцевим купцям, дії, майнові перерозподіли

Наступне покоління економістів-теоретиків, обґрунтовуючи теорію національної економіки, обрало предметом своїх досліджень сільськогосподарське виробництво. Представники фізіократизму вважали, що завданням економічної науки є дослідження "природних законів" господарства, що ґрунтувалося на приватній власності, конкуренції та індивідуальній ініціативі, і доводили, що єдиним джерелом багатства країни є землеробська праця. Зокрема, Ф. Кене в економічній таблиці прагнув проаналізувати у доволі спрощеній формі процес простого відтворення, через взаємодію трьох секторів національної економіки-землеробів, землевласників і тих, хто не зайнятий у сільському господарстві. Василь Каразин, який у своїх працях обґрунтовував ідею невтручання держави в економічний розвиток, аналізував причини економічної відсталості українських земель, розглядав аграрно-селянські проблеми та необхідність реформування сільського господарства.

6. Теорії національної економіки у поглядах представників класичної школи політичної економіки та критичного напряму економічної науки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат