На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мікроспорія

Реферати > Медицина > Мікроспорія

1. Установити клініко-епідеміологічні особливості Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри у дітей в умовах великого промислового регіону.

2. Дослідити мікробіологічний пейзаж в осередках ураження Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри.

3. Вивчити характер взаємодії різних видів грибів при Мс.

4. В експерименті in vitro оцінити вплив гелій-неонового лазерного випромінювання на культуру M. canis.

5. Розробити методику локального (ЛОПШ) і черезшкірного лазерного опромінення крові (ЧЛОК) при лікуванні хворих на Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри.

6. Вивчити імунологічний статус у дітей, хворих на Мс до і після лікування.

7. Розробити диференційований підхід до лікування дітей, хворих на Мс, з урахуванням клініко-мікробіологічних особливостей.

8. Впровадити розроблений метод лікування в практику охорони здоров'я.

Об'єкт дослідження – хворі на Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри, чисті культури Microsporum canis, Aspergillus niger, Penicillium, ізольовані від осередків ураження.

Предмет дослідження – особливості епідеміології, клініки, імунологічного статусу хворих на Мс, мікотичні асоціації у вогнищах поразки, комплексні методи лікування хворих на Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри з застосуванням гелій-неонового лазерного випромінювання.

Методи дослідження:

Епідеміологічні – для аналізу поширеності Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри, факторів, що сприяють поширенню інфекції.

Клінічні – для постановки діагнозу, визначення ступеня тяжкості захворювання, виявлення ускладнень і побічних ефектів терапії, контролю ефективності лікування.

Мікробіологічні – для ідентифікації грибів, виділення чистих культур, мікроскопічного дослідження нативних препаратів, вивчення характеру взаємозв'язку між мікроорганізмами, виділених із грибкових асоціацій, встановлення дії лазерного випромінювання на культуру M. canis.

Імунологічні – для оцінки стану клітинного, гуморального імунітету і системи фагоцитозу.

Статистичні – для оцінки вірогідності отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів.Установлено поширеність Мс, яка обумовлена M. canis, на території м. Донецька, і виявлені закономірності сезонних коливань захворюваності.

Вперше виявлені культурально-морфологічні особливості M. canis під час використання різних живильних середовищ. Установлено нові аспекти взаємодії грибкових асоціацій пліснявих грибів і M. canis. Показано фунгістатичну дію низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ріст культур M. canis.

У хворих на Мс волосистої частини голови виявлено збільшення вмісту Ig E, пригнічення експресії мононуклеарами крові маркерів зрілих Т-лімфоцитів (СД3), Т-хелперів-індукторів (СД4) і зниження співвідношення СД4/СД3, що відображає пригнічення протимікотичного клітинного імунітету і розвиток сенсибілізації організму.

Вперше обґрунтовано, розроблено і впроваджено в практику новий ефективний комплексний метод лікування Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри із застосуванням різних варіантів лазеротерапії.

Практичне значення отриманих результатів. У 30,4% хворих виявлено атипові клінічні форми Мс (трихофітоїдна, нагнійна, інфільтративна і ексудативна), обумовлені M canis, оцінено значення їх своєчасної діагностики в епідеміології мікозу. Підібрані елективні середовища (сусло-агар і пшеничний агар), що дозволили прискорити культуральну діагностику Мс на 3-5 діб.

У хворих на Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри показано пригнічення протигрибкового клітинного імунітету і розвиток сенсибілізації, що повинно враховуватися під час вибору обсягу комплексної терапії.

Запропоновані методи лікування хворих на Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри із застосуванням локального (на осередки) і черезшкірного лазерного опромінення крові дозволили скоротити терміни лікування на 5-7 днів.

Наукові положення дисертації впроваджені в практику роботи Донецького обласного шкірно-венерологічного диспансеру, міських шкірно-венерологічних диспансерів: м. Донецька, м. Макіївки, м. Горлівки, м. Маріуполя, м. Дніпропетровська, м. Краматорська.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведений аналіз літературних даних, обґрунтовані мета і задачі дослідження. Здобувачем самостійно вивчені клініко-епідеміологічні особливості Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри в сучасних умовах великого промислового регіону Донбасу. Ідентифікація і дослідження культурально-морфологічних особливостей 20 ізолятів M. canis і грибів із роду Aspergillus і Penicillium, а також характеру їх взаємозв'язку в спільній культурі проводилося безпосередньо автором. Дисертантом самостійно вивчений вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ріст чистих культур M. canis in vitro. Особисто здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження, лікування і динамічне спостереження за 120 хворими на Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри з метою терапевтичної оцінки ефективності застосування лазеротерапії в лікуванні Мс, досліджено стан клітинного, гуморального імунітету і системи фагоцитозу.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації повідомлені на VII з'їзді дерматовенерологів України (м. Київ, 1999); засіданнях обласного суспільства дерматовенерологів у м. Донецьку (м. Донецьк, 1999-2002), I Національному Конгресі дерматологів і косметологів (м. Донецьк, 2000), VIII Всеросійському з'їзді дерматовенерологів (м. Москва, 2001), науково-практичній конференції “Вікові аспекти дерматовенерологіі. Захворювання придатків шкіри” (м. Київ, 2001), Міжнародній науково-практичній конференції “Нові методи лікування в дерматовенерологіі та косметологіі” (м. Донецьк, 2001), Республіканському науковому семінарі “Полиэнзимная терапия в клинической медицине” (м. Донецьк, 2002), XI Конгресі Європейської академії дерматології та венерології (м. Прага, 2002).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 6 статей у наукових журналах, зареєстрованих ВАК України, 1 стаття в збірнику наукових праць і 5 тез доповідей.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація виконана на 142 сторінках машинописного тексту, ілюстрована 17 малюнками і 21 таблицею, з них 12 займають обсяг цілих сторінок, 10 формул. Складається зі вступу, 8 розділів, аналізу й обговорення отриманих результатів, висновків, списку використаних джерел (310 робіт, з них 227 – вітчизняних і 83 – зарубіжних авторів).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Під спостереженням знаходилося 120 дітей з різними формами Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри (з них дівчаток – 48, хлопчиків – 72) у віці від 1 до 13 років, за давністю захворювання від 2-х днів до 3-х місяців.

Усі хворі піддавалися комплексному клініко-лабораторному обстеженню, консультувалися суміжними фахівцями.

Для діагностики мікозів використовували люмінесцентні, мікроскопічні і мікологічні (культуральні) методи. Культуральні дослідження включали одержання чистої культури й ідентифікацію гриба, вивчення його макроскопічної і мікроскопічної будови на різних лабораторних середовищах (картопляний агар із глюкозою, пшеничний агар, середовище Чапека-Докса, сусло-агар, середовище Сабуро, глюкозо-пептонний агар з екстрактом із пшеничних висівок, глюкозо-пептонний агар із дріжджовим екстрактом, середовищ Ролена-Тома).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат