На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Унітарна держава - переваги та недоліки

Реферати > Правознавство > Унітарна держава - переваги та недоліки

План

Вступ

Розділ I. Поняття унітарної держави

1.1 Принципи державно-територіального устрою держави.

1.2 Ознаки унітарної держави.

Розділ II. Унітарна форма державного устрою в Україні

2.1 Порівняння України, як унітарної держави із

федеративною формою державного устрою.

Розділ III. Переваги та недоліки унітарної форми державного

устрою у порівнянні із федеративним устроєм.

Пропозиції та варіанти переходу України до

федеративної форми державного устрою

Висновок

Список літератури

Вступ

Вивчення територіального устрою України та інших держав має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти природу унітарного устрою держави, його риси і особливості, дає можливість проаналізувати причини та умови встановлення цього чи іншого виду державного устрою, його розвиток. Дозволяє чіткіше визначити усі властивості унітарного державного устрою, встановити його місце і роль у житті суспільства і політичної системи.

Територіальному устрою України присвячений розділ IX Конституції 1996 р. Норми цього розділу є одним з найважли­віших правових інститутів конституційного права України.

Територія — одна з основних ознак держави, що визначає простір, на який поширюється суверенітет і влада держави. Під територією розуміється не тільки сухопутна її частина, а й водні і повітряні простори над ними. До території морських держав безпосередньо примикають, хоча до неї не входять, континентальний шельф та виключна економічна зона.

Територіальний устрій України — це внутрішній її поділ на певні територіальні частини, співвідношення держави в цілому з її складовими частинами.

У світі немає такої держави, територія якої не поділялася б на певні частини. Навіть найменші країни не можуть обій­тися без поділу своєї території. Територіальний устрій дає відповідь на питання про те, як організована територія держави, з яких частин вона складається, який їх правовий статус, як будуються взаємовідносини центральних органів з місцевими.

Територіальний устрій необхідний для здійснення найріз­номанітніших державних функцій. Насамперед відповідно до територіального устрою будується система державних органів та самоврядних органів на місцях. Він також сприяє збалан­сованому розвитку всієї території; створенню сприятливих Умов для задоволення матеріальних, соціальних та культур­них потреб громадян тощо.

Сутність територіального устрою України відбивається в його принципах, які визначені в Конституції України (ст. 132).1 До них належать такі: єдність та цілісність державної терито­рії; поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади; збалансованість соціально-економічного роз­витку регіонів.

Принцип поєднання централізації і децентралізації у здійс­ненні державної влади означає, що в Україні має бути така організація території, яка відповідала б інтересам держави і найповнішою мірою інтересам окремих регіонів.

Надмірна централізація влади може призвести до певних перекручень у розбудові держави, зокрема в економіці, оскільки не враховує всіх особливостей того чи іншого регіо­ну. В свою чергу надання регіонам надто широких прав може призвести до небажаних наслідків і навіть до розпаду держа­ви. Проте міцність держави залежить від міцності регіонів. А щоб регіони всебічно розвивались, потрібно розширювати самостійність і відповідальність органів місцевого самовряду­вання у вирішенні завдань життєзабезпечення і розвитку те­риторій з урахуванням місцевої специфіки та соціально-еко­номічних особливостей. Тобто суть цього принципу полягає в оптимальному співвідношенні між централізацією влади і де­централізацією функцій державного регулювання самовряд­них територій. А тому потрібне чітке розмежування функцій між державою і місцевим самоврядуванням.

З територіальним устроєм тісно пов'язана форма держав­ного устрою. Форми державних зв'язків бувають різні. Сучас­ні держави за формою устрою поділяються на унітарні (прос­ті) і федеративні (складні).

Унітарна держава — це держава, яка є єдиною, тобто до складу якої не входять інші держави. Вона характеризується тим, що її територія становить єдине ціле, що поділяється ли­ше на адміністративно-територіальні одиниці. Унітарна дер­жава має спільні для всієї країни органи влади (такі як пар­ламент, уряд, верховний суд, єдині збройні сили, податкову систему), повноваження яких поширюються на всю терито­рію. В унітарних державах діє, як правило, єдина система за­конодавства. Актуальність роботи: у зв’язку з різноманіттям форм державного устрою різних країн світу виникає нагальна потреба для засвоєння знань в цьому напрямку. Такі поняття все частіше звучать в повсякденному житті.Завдання роботи: проаналізувати поняття держави та її устрою, розкрити суть форми державного правління, державного устрою та політичного режиму, вказати на переваги та недоліки держави з унітарною формою територіального устрою.

Методи дослідження: У роботі використовуються системно-структурний метод, котрий дає змогу детальніше охарактеризувати поняття, принципи та ознаки унітарної держави; порівняльно-правовий метод, який допоможе порівняти адміністративно-територіальний устрій України з устроєм інших держав. Логічний метод, який допоможе розмежувати більш складні проблеми формування адміністративно-територіального устрою України.

Робота містить 3 розділи, кожен з яких є ніби окремою темою, але всі вони об'єднані загальним питанням теми. У першому висвітлено сутність поняття унітарної держави та її характерні ознаки. У другому проводиться порівняння унітарної форми державного устрою із федеративною. У третьому розділі проводиться більш детальне порівняння обох форм державного устрою, а також варіанти та пропозиції переходу України на федеративний шлях розвитку. у роботі використовується ряд літературних джерел, окрім тематичних підручників аналізуються статті з періодичних видань.

Розділ I. Поняття унітарної держави

1.1 Кожна держава має не тільки форму правління, а й територі­альний або державно-територіальний устрій. У більшості випадків територіальний устрій називають державним устроєм, але держав­ний устрій (лад) - ширше поняття, яке означає організовану державну владу, що має форми правління, види політичного режиму, а також структуру чи -адміністративно-територіальний устрій (або територіальний устрій). Адміністративно-територіаль­ний устрій є складовою частиною державного устрою держави або територіальною організацією влади, в межах її кордонів (терито­рії), є структурою держави за територіальною ознакою.

Із збільшенням кількості населення і населених пунктів у дер­жаві виникає об'єктивна необхідність організації місцевих держав­них органів влади і органів самоврядування (зокрема самооргані­зації) для вирішення політичних, економічних та інших соціальних питань державного і місцевого значення. Із збільшенням кількості населення, збільшенням районів, міст і областей (провінцій) немож­ливо об'єктивно і результативно управляти суспільством, окреми­ми районами і регіонами, а також державними органами з одного центру. Історія свідчить, що із збільшенням населення і населених пунктів збільшується та ускладнюється структура держави, дер­жавний апарат - апарат управління і правоохоронних органів, який забезпечує виконання законів і правопорядок.2

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат